Hotărârea nr. 212/2019

Hotãrârea nr. 212 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcţionează Creşa Upetrom


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI i

HOTĂRÂREA NR. 212 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 281/25.06.2019 a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul comun de Specialitate nr. 6155/24.06.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 180/24.06.2019 al Direcției Economice și nr. 229/25.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind constituirea unei comisii de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom;

Având în vedere raportul din data 25.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere adresa nr. 576/10.06.2019 transmisă de Centrul Creșe înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 11691/10.06.2019;

în baza prevederilor art. 1777 din Codul Civil;

Ținând cont de prevederile art.22 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 290/31.08.2015 privind închirierea imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Cresa Upetrom;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.6 lit. a) pct.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom, formată din consilieri locali, în următoarea componență:

  • - Dragulea Sanda

  • - Stanciu Marilena

  • - Băzăvan Larisa

  • - Sălceanu Claudia-Oana

  • - Staicu Zoia

(2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești;

(3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l își va deșfașura activitatea până la data de 05.08.2019, astfel încât pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2019 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom;

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

Contrasemnează:

SECRETAR,

ana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^Wt!<4> George-feorin-Niculae BOTE^zS^^