Hotărârea nr. 211/2019

Hotãrârea nr. 211 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 211


privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 274/14.06.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr.71/10.06.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 209/19.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 - 2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019.

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.3 87/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 581/20.12.2018 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de prevederile art.l pct.2. pct.6 și pct.8 secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.6 și 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat;

în conformitate cu prevederile art.3 pct.l lit.c) și e) coroborate cu prevederile art. 12 pct.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.2 pct.l 1 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 36 alin. (1) și alin. (2), art.45 alin.(l), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 - 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr.l la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Scarlat Maria Manuela și dl.Gheorghe loan, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr.l la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria și dl. Crețu Ionuț, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional conținând anexa nr.l la contractul de mandat așa cum este aprobat la art.2 și art.3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare /X întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDII^f

George-Ș(


orin-NiculaeContrasemnează:

SECRETAR,

Ioana Geanina SERBINOVOBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2019 - 2021, rectificate conform HCL nr.144/07.05.2019

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                       Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2019

2020

2021

sem.I

sem.II

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

56.09

96.67

113.80

113.80

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la înccnutul anului 1

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%O

993.12

981.35

984.15

984.15

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<90

<90

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarca costurilor salarialc și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariate planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar                                         Dna./dl.

Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Contabil șef

Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRESCU

/Mei"*-


ACT ADIȚIONAL nr /...

9

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU, si

9

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MA NDA TAR/ADMINISTRA TOR,

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:


Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conți actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari HCLnr...../........2019.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr....................TTăthân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

DLAdrian- Florin DOBRE


Dl. /Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2019 - 2020, rectificate conform HCL nr. 144/07.05.2019

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor_____ Anexa nr.l ia ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2019

2020

sem.I

sem.II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii

lei/angajat

56.09

96.67

113.80

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la înceDUtul anului 1

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%0

993.12

981.35

984.15

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada dc recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra dc afaceri

zile

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<90

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                  MANDATAR/ ADMINISTRATOR


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Contabil șef

Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRESCU


II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicat

1. Calitatea serviciilor                                               .   , _ _....

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integpat: c^lftaf^ mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea             A

satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                    9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare


  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monit implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


  MANDATAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/ Director general delegat

Serviciul Economic,


rut. All/ool?


ACT ADIȚIONAL nr...../...

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE

5


Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr.l7, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU, si

5

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MA NDA TAR/ADMINISTRA TOR,

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:


Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, apro^ HCLnr...../........2019.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr. nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

3

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dl. !Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2019 - 2021, rectificate conform HCL nr.144/07.05.2019

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                       Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

Ținta/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2019

2020

2021

sem.I

sem.II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

56.09

96.67

113.80

113.80

0,20

Nr mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xIOOO

Venituri totale

%o

993.12

981.35

984.15

984.15

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada dc recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                   MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                     DL/Dna.


Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Contabil șef

Carmen Zaharia


DL Râul Alexandru PETRESCU


II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul

1. Calitatea serviciilor                                         __

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management int^^at?'dalit#^ mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea \s£adubi& de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

5                       ?

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  T'n.


  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizez implementarea acestora.

'i /fe.'.'Z

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea șu^izuirea''

periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.          JV 0

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Serviciul Economic,