Hotărârea nr. 210/2019

Hotãrârea nr. 210 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești


ROMÂNIA JUDEȚUCONSIL1---------'—     ----’ 1“ -S Kt C r' V A

I aprobarea rectificării bugetului de venituri-și cheltuie pe anul 2019 de la Ș.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 285/25.06.2019 a domnilor consilieri locali Palaș Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr.9942/25.06.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 187/25.06.2019 al Direcției Economice;

Luând act de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și ale Legii nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile ari. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4 si Anexei nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ntrasemnează:


!f\\’AsECRETAR,

loaifâ ' canina SERBINOV

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2019
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2018)

Propuneri REVIZIA 1 (2019)

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9°^—

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 - rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

11877.55

13090.00

110.21

13090.00

13090.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11869.72

13082.06

1i6.2i

13082.00

15662.66

100.00

100.00

ajsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

bjtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

7T5

8.00

162.17

8.00

8.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

3755

0.00

0.00

656

0.00

556

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

11415.91

12580.00

110.20

12579.00

12579.00

99.99

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11347.86

12512.00

110 26

12511.00

12511.00

99.99

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3802.19

4254.66

111 88

4106.00

4106.00

96.52

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

665J?

6*7.00

104.79

695.01

695.00

66.71

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6109.34

6767.00

■116.76

6916.00'

69TO0

102.20

100.00

co

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 + rd. 14)

12

5619.22

6126.00

109.02

6283.00

6283.00

102.56

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5205.54

5634.00

108 ii

5791.00

5791.00

102.79

100.00

C2

bonusuri

14

413.68

492.00

118.93

492.66

462.66

166.66

166.66

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

332.62

503.00

151.22

491.00

491.00

97.61

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

135.67

138.00

101.72

142.00

142.00

102.90

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

771.16

794.00

102.96

794.00

794.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

5555

5555

66.65

505

68.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

6.66

05

05

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

461.64

510.00

110.48

611.66

511.00

100.20

Too55

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

140.15

148.00

105.60

146.66

148.00

0.00

100.00

V

’ROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

321.49

362.00

112.60

363.00

363.00

0.00

100.00

1

Rezerve legale

25

ÎT55

25T55

(T55

505

26.00

6765

0.00

2

Ute rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

298.41

288.00

0.00

0.00


4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor Imorumuturi

28

f®$7

i "î^\ \ xS-V'-

•jȚodî

? /

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

(T5Î

o.oc

5156

ÎTOÎ

o<oc

z

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

26, 27, 28. 29

30

0.00

48.00

o.oc

337.00

337.0C

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

24.00

169.00

169.00

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

05

24ĂÎ0

0.00

169.00

169.00

C)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 • rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

24.00

0.00

168.00

168.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

153.06

390.00

595.00

595.00

152.56

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

15166

390.00

595.00

595.00

152.56

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

173.00

198.00

114.45

19166

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

163.00

178.00

109.20

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2872.81

2867.98

99.83

2941.48

2941.48

102.56

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)712*1000

51

2661.32

2637.64

99.11

2711.14

2711.14

102.79

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal Tiediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

72.82

73.49

100.93

73.49

73.49

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal nediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal nediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

55

961.13

961.04

99.99

960.96

960.96

99.99

100.00

9

lăți restante

56

10

reanțe restante

57

996.30

667.06

100.07

997.00

997.00

100.00

Î00.00


DIRECTOR ECONOMICBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI REVIZIA 12019

Anexa 2 A

MII LEI            4^7

INDICATORI

An precedent 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Aprobat

din care:

Nr. rd.

conform HCL 606/20.12. 2018

Realizat

30.06.2018

Realizat

31.12.2018

conform HCL

Estimat 30.06.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 REVI

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4

5

6

7

9

10a

10b

10c

10

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12140.00

5843.56

11877.55

13090.00

5818.08

13090.00

2850.00

6505.00

9774.00

13090.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd.

14), din care:

2

12132.00

5840.75

11869.72

13082.00

5813.59

13082.00

2848.00

6501.00

9768.00

13082.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din

3

8723.00

4302 16

8665.61

9885.00

4198.26

9885.00

2045.00

4791.00

7298.00

9885.00

a1)

din vânzarea

produselorct.703

4

16

4.61

16.40

17.00

11.07

17.00

6.00

8.00

12.00

17.00

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii :

ct.706 -ct.706.9+

6

8700

4295.27

8635.52

9682.00

4177.24

9682.00

2030.00

4600.00

7100.00

9682.00

a4)

altevenituri:ct.706.9+ct7 58.8+Ct758.14+ ct.758.3+ct758.4

7

7

2.28

13.69

186.00

9.95

186.00

9.00

183.00

186.00

J^_.OO

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L*f/t

■.

■ o/c

35

O

x/' W

c1

subvenții, cf.

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

83

58.96

83.80

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.

20 + rd. 21), din care:

14

3326.00

1479.63

3120.31

f1)

din amenzi și

penalitățict.758.1

15

90

48.04

91.40

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct

708-

ct.708.7+ct.711+758.2

21

3236

1431.59

3028.91

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

8.00

2.81

7.83

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

8

2.81

7.83

8.00

4.49

8.00

2.00

4.00

6.00

8.00

e)

alte venituri financiare:

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11725.00

5479.16

11344.13

12580.00

5782.48

12580.00

2831.00

6446.00

9609.00

12580.00

1

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11650.00

5444.99

11276.08

12512.00

5745.63

12512.00

2814.00

6411.00

9557.00

12512.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4008.00

1827.77

3802.19

4256.00

1908.84

4254.00

975.00

2172.00

3384.00

4254.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2164.00

1019.92

2052.28

2136.00

1056.99

2134.00

533.00

1180.00

1788.00

2134.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:ct.602+ct 604

34

358

178.32

347.95

371.00

126.12

369.00

50.00

160.00

260.00

369.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb-ct 6024

35

16

3.72

13.23

20.00

2.37

20.00

2.00

10.00

16.00

20.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii-ct 6022

36

26

12.28

24.64

26.00

6.82

26.00

6.00

14.00

21.00

26.00

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-ct 603

37

51

11.69

41.90

65.00

5.84

65.00

3.00

20.00

28 00

65.00

d)

cheltuieli privind energia și apa-ct 605

38

1755

829.91

1662.43

1700.00

925.03

1700.00

480.00

1000.00

1500.00

17£C(W

e)

cheltuieli privind mărfurile-ct

607

39

XîțjSSA2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

183.00

48.98

149.70

203.00

35.55

203.00

16.00

89.00

141.00

203.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-ct 611

41

62

19.81

33.54

85.00

10.50

85.00

5.00

30.00

50.00

85.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.

43 + rd. 44) din care:ct 612-ct 612.2

42

81.00

9.80

78.90

80.00

7.57

80.00

2.00

39.00

61.00

80.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

71.5

6.44

70.32

71.00

3.57

55.00

0.00

35.00

55.00

71.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

9.5

3.36

8.58

9.00

4.56

9.00

2.00

4.00

6.00

9.00

c)

prime de asigurare-ct 613

45

40

19.37

37.26

38.00

17.48

38.00

9.00

20.00

30.00

38.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1661.00

758.87

1600.21

1917.00

816.30

1917.00

426.00

903.00

1455.00

1917.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

15

7.41

14.83

15.00

7.41

15.00

4.00

8.00

12.00

15.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15

7.41

14.83

15.00

7.41

15.00

4.00

8.00

12.00

15.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd 53), din care:

50

45.00

12 48

35.39

43.00

4.22

43.00

2.00

18.00

27.00

fe»
c1)

cheltuieli de protocol, din care:-ct 623.1

51

8

2.33

5.32

10.00

5.02

10.00

2.00

6.00

7.00

10.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:-ct 623.2

53

37

10.15

30.07

33.00

-0.80

33.00

0.00

12.00

20.00

33.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

2.00

0

2

0.00

0.00

2.00

2.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

- - ~

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

'f

~ -M’**

V

.


d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati -ct 658.2

61

2.00

0

2

0

0

0

2.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-ct 624

62

6

2.50

4.88

5.0

2.14

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:-ct625

63

11

1.17

8.04

9.00

2.30

9.00

1.00

5.00

8.00

9.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

2

0.13

0.81

3.00

0.17

3.00

0.00

2.00

3.00

3.00

-interna

65

2

0.13

0.81

3.00

0.17

3.00

0.00

2.00

3.00

3.00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-ct 626

67

55

24.53

47.26

48.00

25.37

48.00

15.00

33.00

45.00

48.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-ct 627

68

17

7.47

14.37

16.00

6.24

16.00

4.00

8.00

12.00

16.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:-ct628

69

1472

688.39

1435.44

1579.00

746.05

1579.00

390.00

780.00

1170.00

1579.00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

910

427.16

881.19

1012.00

453.41

1012.00

224.00

500.00

825.00

1012.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9

3.42

6.61

8.00

3.65

8.00

3.00

6.00

7.00

8.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională 628.2

72

15

5.03

5.53

24.00

1.08

24.00

1.00

14.00

24.00

24.00

OHV

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

10

8.50

8.50

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

o.oc

/feTO.l5j0
-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

2.00

1.5

2

0.00

2.00

2.00

2.00

*7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri-ct 628.3

77

6

2.16

2.85

3.00

0.60

3.00

1.00

2.00

2.50

3.00

j)

alte cheltuieli

78

40

14.92

40.00

200.00

21.07

200.00

9.00

50.00

175 00

200.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

84 + rd. 85), din care:

79

666.00

331.45

665.17

695.00

336.03

697.00

171.00

354.00

552.00

697.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-ct 612.2

81

64

31.07

62.74

64.00

32.22

66.00

16.00

33.00

51.0C

66.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

0.02

0.03

1.00

0.02

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați - ct 635

85

601

300.36

602.40

630.00

303.79

630.00

154.00

320.00

500.00

630.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6219.00

2960.98

6109.34

6767.00

3214.25

6767.00

1525.00

3385.00

4976.00

6767.00

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

5715.00

2744.03

5619.22

6142.00

2916.93

6126.00

1376.00

3078.00

4513.00

6126.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

5281.00

2578.78

5205.54

5650.00

2721.54

5634.00

1299.00

2880.00

4200.00

5634.00

a) salarii de bază-ct 641

89

4845

2382.18

4801.67

5200.00

2520.85

5194.00

1253.00

2611.00

3900.00

5194.00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

136

58.53

125.59

150.00

64.80

145.00

37.00

115.00

130.00

145.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

300

138.07

278.28

300.00

135.89

295.00

9.00

154 00

170.00

295.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

434.00

165.25

413.68

492.00

195.39

492.00

77.00

198.00

313.00

492.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

' , — o. S r /"i

•W——
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă-ct 642

96

410

155.75

394.68

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform

99

24

9.50

19.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

22.00

0.00

21.81

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

102

22

21.81

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.111 + rd. 112), din care:

104

346.00

155.47

332.64

a) pentru directori/directorat

105

149.00

70.82

139.98

-componenta fixă

106

149

70.82

139.98


467.00

187.25

467.00

73.00

186.00

295.00

467.00

25.00

8.14

25.00

4.00

12.00

18.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

487.00

231.12

503.00

117.00

239.00

361.00

271.00

124.65

268.00

63.00

127.0C

271.00

124.65

268.00

63.00

127.0$
-componenta variabilă

107

19

19.00

19.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

154.00

65.90

153.36

170.00

84.65

170.00

43.00

90.00

132.00

170.00

•componenta fixă

109

154

65.90

153.36

170.00

84.65

170.00

43.00

90.00

132.00

170.00

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA si cenzori

111

31

16.24

29.09

31.00

15.41

31.00

8.00

16.00

24.00

31.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

12

2.51

10.21

15.00

6.41

15.00

3.00

6.00

9.00

15.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

136

61.48

135.67

138.00

66.2

138

32.00

68.00

102.00

138.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd 118+re.119+rd.120+rd.121+rd. 122), din care:

114

757.00

324.79

699.38

794.00

286.51

794.00

143.00

500.00

645.00

794.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd.117), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

d)

alte cheltuieli- ct

658.1:658.3; 658 4; 658.5;

120

60

16.00

93.16

42.00

23.23

42.00

15.00

36.00

40.00

42.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-ct 681-ct 681.4

121

615

314.15

594.55

740.00

274.97

740.00

138.00

450.00

&
f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd.

122

82

-5.36

11.67

12.00

-11.69

12.00

-10.00

14.00

5.00

12.00

126

, din care:

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele 681.4+654

123

130

157 19

57.00

57.00

0.00

30.00

30.00

57.00

f1.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.

2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

48

5.36

45.00

11.69

45.00

10.00

16 00

25.00

45 0

f2

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

48

5.36

145.52

45.00

11.69

45.00

10.00

16.00

25.00

45.00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

A Si

.'Ci-

; .•,+ A

venituri din alte

provizioane ct 781.4

130

48

5.36

73.74

45.00

11.69

45.00

10.00

16.0C

25.0C

a' Vi

4^02

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138),

131

75.00

34.17

68.05

68.00

36.85

68.00

17.00

35.00

52.00

68.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

137

c)

alte cheltuieli financiare-ct

138

75

34.17

68.05

68.00

36.85

68.00

17.00

35.00

52.00

68.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd.

140

415.00

364.40

533.42

510.00

35.60

510.00

19.00

59.00

165.00

510.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

590

149.77

414.27

415.00

120

415

75.00

175.00

250.00

415.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

101

51.42

139.57

148.00

25.00

148.00

15.00

38.00

74.00

148.00

V

DATE DE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

zi

ou'f

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

, o

Ol

_

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform leqii anuale a

146

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care :

147

5715

2744.03

5619.22

6142.00

2916.93

6126.00

1376.00

3078.00

4513.00

6126.00

a)

148

b)

149

c)

150

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

5281

2578.78

5205.54

5650.00

2721.54

5634.00

1299.00

2880.00

4200.00

5634.00

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

198

169

173

198

198

198

198

198

198

198

Nr. mediu de salariați

153

178

166

163

178

164

178

178

178

178

178

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

2472.38

2589.14

2661.32

2645.13

2765.79

2637.64

X

X

X

2637.64

b ).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* -rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

2675.56

2755.05

2872.81

2875.47

2964.36

2867.98

X

X

X

2867.98

6

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

68.16

70.37

72.82

73.49

35.45

73.49

X

Xb) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata

157

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate nrnrlii^p finitA/nArtnana

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in

159

- cantitatea de produse finitp «1PR.

160

I

- preț mediu (p)

161

!

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare =

163

i

7

8

Plăți restante

164

8

9

Creanțe restante, din care:

165

745

744.19

996.30

997.00

997.00

997.00

997.00

- de la operatori cu capital

166

- de la operatori cu capital privat

167

745

744 19

996.30

997.00

997.00

997.00

997.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul

171

rezultat net

314.00

312.98

393.85

362.00

10.60

362.00

4.00

21.00

91.00

362.00


SEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

BUGETUL DE VENITURI SI C PROPUNERI REVIZIA 1 AN 2019


)a gd.

Anexa 3 mii lei

Nr. crt.

Indicatori

An precedent 2017

% 4 = 3/2

An precedent 2018

% 7 = 6/5

PROPUNER E AN 2019

% 9=8/6

% 10=8/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12620.00

12170.06

96.43

12140.00

11877.55

97.84

13090.00

110.21

107.83

1

Venituri din exploatare *)

12615.00

12167.62

96.45

12132.00

11869.72

97.84

13082

110.21

107.83

2

Venituri financiare

5.00

2.44

48.80

8.00

7.83

97.86

8

102.19

100.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economlc:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțareREVIZIA 1

INDICATORI

Influente

Propunere 2019

0

/

2

4

S

/

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

390.00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

390.00

b) - profit

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

a| - interne

0.00

b) - externe

0.00

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

II

l

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

390.00

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

2

Investi iii noi, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu -execuție

100.00b.2 Lucrări de modernizare sistem automat parcare Halele Centrale

14.00


mii lei fara

TVA

INDICATORI

Influente

Propunere 2019

7

2

4

5

b.3 Reparație curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale

70.00

Total lucrări an 2019(1)

184.00

II

4.Alte cheltuieli de investiții si achiziții de imobilizări corporale

4.1Achizionare UPS APC pentru camera serverelor

6.00

4.2Studiu de specialitate -Expertiza tehnica a imobilului Halele Centrale

200.00

TOTAL II

206.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa.Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

ANEXA 5


Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

REVIZIA 1  ”        '                      “        An 2019

- mii lei -

Nr. cri.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

461.64

0

510

0

510

0

510

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

461.64

510

0

510

0

510

0SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

REVIZIA 1

C CHELTUIELI CU PERSONALUL

C 0 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA

număr salariati aprobat conform organigramei

numa mediu salariati aprobat an 2019

  • a) salarii de baza conform act ad nr.572/15.12.2017 la CCM ;

TOTAL SALARII DE BAZA

  • b) sporuri, prime si alte bonificații

TOTAL SPORURI,PRIME SI ALTE BONIFICAȚII

  • c) alte bonificații conform CCM (prime, pensionare) aprobate conform HCL 323/11.09.2017 TOTAL SPORURI,PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE SALARIILOR DE BAZA

Ci TOTAL CH. CU SALARILE

C2.BONUSUR1

tichete de masa

alte cheltuieli comform CCM(ajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI

C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

ch .cu plățile compensatorii aferenta disponibilizărilor 0

diminuare cheltuieli cu plățile compensatorii

drepturi salariate, despăgubiri din hotarari judecătorești

TOTAL ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

an 2019

mii lei

6767

6142

198

178

5194

5194

145

145

295

295

5634

467

25

492


0

0

0

o

487

503

138


Nota:

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere următoarele:

  • a) salarii de baza conform act ad nr.577/15.12.2017 la CCM ;

  • b) valoarea cheltuielilor de personal realizate la data de 31.05.2019

  • c) pe baza datelor valorice salariate medii realizate în anul de bază și a numărului de salariați estimat pentru anul de plan

  • d) influenta majorării salariului minim pe economie cu suma de 48 mii lei conform H.G 937/2018

  • f) semnarea celui de-al doilea contract de mandat

  • g) majorare cu 15 % a contractelor de mandat aplicata de la data de 01.08.2019

Asfel, pentru anul 2019 operatorii economici care aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara cu completările si modificările ulterioare , pot prevedea , in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariata fata de nivelul prevăzut in ultimul buget de venituri cheltuieli aprobat conform prevederilor legale daca îndeplinesc cumulativ următoarele conditii;a) nu au înregistrat in ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;b) s-au încadrat in nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018; c) nu planifica pentru anul 2019 pierderi brute si plăti restante; SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI îndeplinește cumulativ aceste condiții pentru anul 2019Director Economic Ec. Stanei ulcscu Angela