Hotărârea nr. 21/2019

Hotãrârea nr. 21 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 21de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 37/31.01.2019 a viceprimarilor municipiului Ploiești, domnii Cristian Ganea și George Pană și Raportul de specialitate comun nr. 13/31.01.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 27/31.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 299/12.09.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 31.01.2019;

Urmare a demisiei domnului consilier Văduva Sorin;

Luând în considerare prevederile art. 3, pct. 2 lit. a) și art 64A3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza art. 36, alin.(l) alin.(2) și alin.(3) lit.c), art.37, art.45 alin.(l), art.61 și art. 115 alin.(l) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de demisia domnului consilier Văduva Sorin din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Art. 2 Se numește domnul Minea Gabriel Constantin membru al Consiliului Local al municipiului Ploiești ca reprezentant al Consiliului local în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat al domnului Minea Gabriel Constantin, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre;

Art. 4 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat;

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 299/12.09.2016 se modifică în mod corespunzător;

Art. 6 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITl


CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de asociat unic la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Adrian - Florin Dobre;

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Văleni nr. 32, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat....................

Și

Domnul/doamna____________ , reprezentant al

Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ____/2019, cu

domiciliul în __________________________, județul Prahova, posesor C.I.,

seria____, nr.______, eliberată de__, în calitate de mandatar,

au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de asociat unic la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa asociat, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.


OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților a Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

5

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

In perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului Ploiești, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandatului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale:

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART. 9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. In acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

A

In cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11


CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către administratori a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi___.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre


Dl./dna.


S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Director general delegat,