Hotărârea nr. 207/2019

Hotãrârea nr. 207 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE^TO aTKF I i-BGALH


HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 244/06.06.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 4312/05.06.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Rețea de alementare cu apă plajă

Având în vederea raportul de specialitate nr. 163/07.06.2019 al Direcției Economice, raportul de specialitate nr. 5759/11.06.2019 (DT/SI/1111/12.06.2019) al Direcției Tehnic-Investiții și raportul de specialitate nr. 217/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publie, Contracte;

Ținând cont de avizul nr. 13/13.06.2019, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniul public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere prevederile art. 71 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul art. 36 alineat (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ” conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


Contrasemnează: SECRETAR,


George-$orin-NicuIae                \loana-Geanina SERBINOV

ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL^U>^^ l&tâ

\o / £

fo / / *

Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod poștal: 107028

CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tel: +40727542076;

r~

I SI ■ w


E-mail: ied facilities solutionsgyahoo.com


CONTRACT NR. 5722/2017


privind investiția

REȚEA ALIMENTARE APA PLAJA

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;


COLECTIV DE ELABORARE
Coordonator lucrare: ing. Ileana HATEGAN

Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN 4^

Membrii în colectivul de elaborare:

ing. Bogdan TAVARU^?^

ing. Eduard ARGATU

ing. Alexandru PARASCHIV


CUPRINS
/pag


PIESE SCRISE

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTĂ A CONSTRUCȚIILOR

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMICE

PROPUSE

IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ANALIZA OPȚIUNILOR

ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

ANALIZA FINANCIARA


 • 5.  SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ..^1^29

  • 5.1   COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN J*(3NCT DE' \%HRE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURIL^....?^^^^9

  • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE...................................................... ...^/30

  • 5.3   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 5.3.1.    VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)

 • 5.3.4.    DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.4.  NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXA 1- DEVIZ GENERAL......................................................................................................


37


ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR...................................................................................................

40


ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT...................................................................................................

43


B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT;

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE CU PROIECT;

 • 3. PROFIL LONGITUDINAL;


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții:Retea alimentare apa plaja.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești


 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE", situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@vahoo.com

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

Investia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate,urmărește imbunatatirea condițiilor de viata a comerciantilor si vizitatorilor, prin infiintarea unei rețele dealimentare cu apa in plaja din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” ce este in urma, din punct de vedere al echipării edilitare.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

In prezent, in plaja din parc,nu exista un sistem de alimentare cu apa potabila, alimentarea către populația vizitatoare facandu-se parțial printr-un sistem de tip gospodăresc de alimentare cu apă subterană de adâncime, care nu satisfice condițiile minime de trai.

Realizarea unei rețele de alimentare cu apa potabilapentru plaja, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE", reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingeriiperformanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilitățimajore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor deapă.

Alimentare cu apa potabiladuce la ridicarea standardului de viață a populației prin crearea premiselor pentru dezvoltareaeconomică a zonei. Pentru aceasta, s-a creat posibilitatea real racordare a instituțiilor și agenților economici la rețeaua de alimentare cu apa proiectată


Funcție de amplasamentul agentilor economici, care sunt in num^d.^^ ^n^care 1 restaurant si 3 terase, de numărul mediu de vizitatori/an, estimat la aproxirh^^v^OGSu^rs^ane, si de costurile deoperare a sistemului de alimentare cu apa potabila, s-a o|" ' '  "

in


>ptat^Jwneritărea cu

Vj                  Lr llx ■

^^^calbz^t -

v i 'îd


apa sa se faca prin racordarea rețelei la un put existent de mare adâncime, c^esjj partea centrala a plajei, in partea de Sud a Parcului Memorial „CONSTAN


 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Rețea alimentare cu apa potabilaplaja.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei comunități depinde în mare măsură de nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și industrie și atragerii de noi membri în comunitate, potențiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viață.

Locația studiata deține un potențial uman și natural care poate asigura o frumoasă perspectivă înceea ce privește dezvoltarea economico-socială.

Problema asigurării rețelelor de apa si canalizare in mediul rural este în ultima perioadă tot mai desdezbătută, în vederea găsirii unor soluții tehnice si a unei finanțări concrete, care să asigure pentru locuitoriposibilitatea de bransare la rețelele de apa potabila, respectiv de racordare la un sistem de canalziare.

Pentru Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, lipsa celor 2 utilitati in plajaa determinat Administrația parcului să ia măsuripentru introducerea rețelelor de apa si canalizare.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a se asigura premiseleunei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, pentru a lăsa generatiilorurmătoare un mediu propice dezvoltării.

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată o scădere a populației în zonă, potențiali investitori sau consumatori.

Accesul la apă curentă și canalizare, accesul la electricitate, la gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaționale, medico-sanitare, comerciale și sociale etc., toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calității locuirii prin accesul la utilități publice - asigură un trai de o calitate superioară.

Una din nevoile elementare ale omului o reprezintă accesul la apă potabilă, calitatea locuirii fiind grav afectată de absența acesteia, fapt datorat in special lipsei posibilităților de branșare la rețelele de utilități publice a zonelor respective.în aceste condiții, administrația parcului va face toate demersurile necesare pentru introducerea unei rețele alimentare cu apa.

Astfel ca este necesar efectuarea lucrărilor de utilare a plajei cu o rețea de alimentare cu apa potabila in vederea aducerii obiectivului la standardele europene, precum si pentruasigurarea confortului de sanatate a populației si respectarea condițiilor de mediu.

In acest sens se are in vedere legislația care vizeaza apele uzate, respectiv Legea nr.241/22.06.2006- Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Ordinul ANRSC nr. 88/20.03. 2007- Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Ordinul ANRSC nr. 90/20.03. 2007 - Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții va fi asigurata din bugetul Consiliului Local Ploiești.


Necesitattea inbunatatirii infrastructurii ar duce, nu în ultimul rând, la creșterea baHtății^jel socio-culturale, la creșterea potențialul turistic al zonei, care nu poate fi exploatai la maxim fără realizarea unei sistem de utilități și la crearea de noi oportunități investiționale din partea â^pnțjl economici.                                                                           F *

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


Realizarea obiectivului de investiții propus, prin amenajarea unei rețele de alimentare cu apa potabila, creeaza condiții mai bune de viata pentru agenții economici, implicit pentru populație, un confort de sanatate corespunzător, un mediu adecvat pentru relaxarea populației vizitatoare si incadreaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Prin realizarea rețelei de alimentare cu apa potabilase rezolva in același timp o situație extrem de dificila, cu care se confrunta in prezent Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN

STERE" cu privire la apa curenta, ce provin in principal de la comercianti. Realizarea obiectivului propus ar crea astfel condițiile de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

In concluzie,realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul acestora, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Concluzii:
 • -   Proiectul este necesar datorita nevoilor si dificultăților funcționale majore cu care se confrunta Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” in scopul atingerii responsabilităților tehnice si funcționale reglementate legislativ;

 • -  Proiectul contribuie intr-o măsură semnificativata dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunei Bucov;

 • -   Obiectul proiectului se incadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

 • - Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele

deconformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

 • -   La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europeneprivind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice.propuse se întinde, pe o lungime de aproximativ 543 m, subtraverseaza 4» Șlși ^ptij^nale ce deservesc plaja. Conducta de alimentare cu apa, ce trebuie proiectata,este bransatâTla putui de mare adâncime, situat in partea centrala a plajei, este pozata spre sud, aproximativ 40 m, după care se ramica spre Vest-ul plajei si spre Est-ul plajei situate in incintaParculuiMemorial „CONSTANTIN STERE”,situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • b.   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia se afla si o Gradina Zoologica este situat în partea de nord-est a municipiulPloiești, pe malul stâng alrâului Teleajen.Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se învecinează la sud-est cu comuna Bucov si este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, la vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa.Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

 • c.    Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C.Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică aCâmpiei Române.

 • d.    Zona in care este amplasat obiectivul nu este industrializata si nu sunt surse de poluare in apropiere.

 • e.    Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz), dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

Studiu Geotehnic

In urma Studiuli Geotehnic executat conform cerințelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Construcții si Normativul NP074-2007 - întocmirea si verificarea documentațiilor geotehnice), care stabilește condițiile de fundare au rezultat următoarele aspecte:

 • -   Descrierea litologica:

Aspectul general al terenului este plat si orizontal. Pentru identificarea condițiilor litologice si geotehnice au fost executate doua sondaje de cercetare si au evidențiat următoarele:

 • -   0.00 - 0,60 m - sol vegetal brun cafeniu;

 • -   0,60 - 2,00 m - nisip mare cu pietris( grohotiș);

2.00 - 6.00 m - marna brun cafenie cu lentil de ballast; Apa nu a fost interceptata pana la adancimea sondata;

In urma observațiilor din teren si a analizei datelor obținute la execuția forajelor de studiu si a analizelor de laborator din probe recoltate, conform normativ NP074-2014 pentru amplasamentul studiat se poate concluziona ca acesta se incadreaza la categoria de risc geotehnic moderat. /

In perimetrul cercetat zona Parc Memorial Constantin Stere nu s-atib.Î0ntifj^ăț fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea terenului

*iî ‘ 'țî-:1 ti™1* I

 • -   Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta' imp^tăntâ- e obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru topografic

  ........ _     . șsțe/ un

  acesta 's-a făcut studiu - ' ■           -K//

  de vedere- al stabilitatii


 • -  Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

Accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

- Adâncimea de ingheț, conform STAS 6054177, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se vor materializa in realizarea unor lucrări specifice proiectului avand următoarele scopuri:

 • - asigurarea necesarului de apa potabila la debitul si presiunea necesara către toti consumatorii din plaja;

 • - racordarea unui număr de 4 agenti economici, momentan (preconizandu-se o creștere a numărului acestora), prin care vor fi deserviți unnumar mediu de vizitatori/an, estimat la aproximativ 20000 persoane;

 • -  pe termen scurt si mediu creșterea calității condițiilor de trai a vizitatorilor si comerciantilor din plaja.

 • - pe termen lung creșterea atractivitățiiplajei, care poate devenii un punct de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului si la continuarea modernizării din resurse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra vizitatorilor si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de funcționare a plajei cu o rețea de alimentare cu apa potabila deteriorata, parțial).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative, cum ar fi degradarea condițiilor de trai in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unei rețele de apa potabila individuala in plaja din parc compusa din:

 • - conducta de aductiune, ce va asigura alimentarea consumatorilor din plaja;

 • - rețea de distribuție apa ;

 • - alimentarea cu apa a populației vizitatoare se va face prin cișmele stradale.


  Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr.2,zec|șța^iih4;Cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007,astfel se pot inde^Ij              *■*--*-■

  emiterea autorizației de mediu,rezistenta in timp a conductelor de polietilena!

  grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese,asigura conf iții ( optime sanatate, asigura condiții de protejare a mediului inconjurator.
conditiile^pentru deviata j si

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:       ’’ '■>         /

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia s-au ținut cont de posibilitățile de realizare a obiectivelor corespunzătoare tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției vor aparține domeniului public;

 • - factorul de optimizare a modului de realizarea a rețelelor de apa si canalizare in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”.

3.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

 • • Directiva 85/337/CE;

 • • Directiva 97/11/CE;

 • • NP 133/2013” Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare a localităților”

 • • SR 1343-1/2006 „Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă de alimentare pentru localități urbane și rurale.” ;

 • • SR 4163-1/1995 „Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare” ;

 • • SR 4163-2/1995 „Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul” ;

 • • SR 4163-3/1995 „Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de execuții și exploatare

 • • STAS 10617 - 2 /1984 „Țevi din polietilenă de inaltă densitate. Dimensiuni” ;

 • • STAS 6002 - 88 -„Cămine pentru branșamente de apa” ;

 • • STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.” ;

 • • STAS 2308- 81 “ Capace și rame pentru cămine de vizitare” ;

 • • SR 8591-1/1997 „Amplasarea in localități a rețelelor edilitare subterane, executate in săpătură”

 • • STAS 9570-1/1989 „Marcarea și reperarea rețelelor de conducte și cabluri in localități” ;

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri” ;

• Legea 107/96 “Legea apelor” ;

•Legea 137/95 “Legeamediului” ;

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modifi completatăulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

• obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F; • •  întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urba

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsa atestat conformnormelor legale in vigoare.                                   v

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea'rirdlT-l 995 privindcalitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferenteacestora.

In conformitate cu prevederile legale, cele trei părți implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul și constructorul se vor îngriji de întocmirea Cărții Tehnice a construcției.

 • 3.3.1. Soluțiile tehnice adoptatepentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează:

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță alucrărilor este D.

Punerea in practică a scenariului de conformare presupune realizarea unei rețele de alimentare cu apa in plaja, care va deservi un număr de 4 agenti economici si un număr mediu de vizitatori/an, estimat la aproximativ 20000 persoane, conform Scenariului 2.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3-Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Conducta aductiune apa potabila

Sursa de apa este reprezentata de un put existent de mare adâncime, ce este localizat in partea centrala a plajei, in partea de Sud a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE", cu un debit de Q=2 l/s, debit declarat de beneficiar..

Conducta va fi executata din tuburi de polietilena de înalta densitate PEID PN6 PE80 cf. STAS 10617 12 -1984 cu D 63 mm, pe o lungime totala de 155 m, si tuburi de polietilena de înalta densitate PEID PN6 PE80 cu D 32 mm, pe o lungime totala de 388 m .

Rețeaua de alimentare cu apa proiectata in plaja se va realiza dintuburi de polietilena de inalta densitate cu olungime totala de aproximativ 543 m.

Conducta a fost dimensionata conform STAS 1343/1-2006 si NP 133-2013, si se va realiza din conducte din polietilena de inalta densitate,care vor fi îmbinate prin electrofuziune .

Se recomanda folosirea tuburilor din polietilena de inalta densitate (PEID), pentru realizarea rețelei de apa, deoarece au caracteristici care le recomanda pentru utilizarea in sisteme de alimentare cu apa rece:

 • • sunt inerte la acțiunea apei,

 • • prezintă siguranța totala referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei;

 • • au o rezistenta foarte buna la inghet datorita polimerilor speciali folosiți;

 • • au caracteristici hidraulice care se mențin constante in timp;

 • • demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica,

 • • au durata de viata de 50 ani.

Pozarea conductelor se va face pe un strat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei. Fundarea - pozarea conductelor (tuburilor) se va realiza la adancimea care sa asigure protecția împotriva înghețului, trebuind ca generatoarea superioara sa se situeze sub minim 0,90 m adâncime fata de CTA.

Branșamentul conductei de apa se va cupla in căminul existent dotat cu apometru complet echipat, respectiv 2 robinete din alama cu bilă tip FI - FI ce va încadra contorul de apa, set racord


apometru compus din stuturi din bronz cu piulița, 2 coturi bronz 90 gr, racors£o] bronz. Contorizarea consumului de apă va fi inregistrat de apometru, montat-i.^ Se vor fi utiliza cămine de apometru prefabricate din PEID Dn 550 mm, pre&ÎJn Dn15 mm sau 25 mm, clasa C.                                  Cța

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se -fc corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.                     \*


Rezervor de inmagazinare


In perspectiva extinderii comerciantilor si mai ales cei de tip restaurante, in vederea acoperirii vârfurilor de consum, se va realiza in cadrul investitei un rezervor de inmagazinare apa potabila. Funcție de prescripțiile date de NP133-2013, SR 1343-2006, rezulta o capacitate de inmagazinare de 25mc. Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor din beton armat cu capacitatea de 25 mc, montat suprateran.

Statie corecție clor

Pentru corecția clorului inainte de a fi introdusa in rezervorul de inmagazinare, se va dispune in vecinătatea rezervorului o cabină dotată cu instalație de hipoclorit de sodiu, avand capacitatea de dozare de 1,5 mc/h, racordată la conducta de admisie in rezervorul de inmagazinare.

Statia realizează injecția de hipoclorit de sodiu pe conducta de admisie apa bruta in rezervorul de inmagazinare, cu rolul principal rolul de a asigura protecția antibacteriana la punctul final de livrare a apei.

Dozarea soluției se realizează computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare si a senzorilor pentrumasurarea on-line a clorului rezidual. Dozarea soluției se realizează proporțional cu ajutorul unei pompe dozatoare ce primește semnal de la un contor de debit.

Sistemul de clorinare este compus din:

 • - pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

 • - contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

 • - rezervor de stocare din PE pentru soluția de hipoclorit.

Pentru a avea siguranța ca procesul de dezinfectie se desfasoara corect, după timpul de contact dinrezervorul de inmagazinare, in apa trebuie sa ramana clor rezidual liber in valoare de 0.2 - 0.5 mg/l. Aceastaanaliza se poate efectua cu un test de clor sau printr-un buletin de analiza a apei.

In principal pentru realizarea scenariului propus se vor executa următoarele lucrări de suprafața:

 • •    Terasamente pentru traseu alimentare cu apa plaja;

 • •    Montaj conducta si elemente caracteristice;

 • •    Montaj cișmele;

 • •    Montaj aspersoare udat spatii verzi;

 • •    Realizare branșament alimentare cu apa ;

 • •    Cuplare branșament in căminul existent.

Cișmelele de apa stradala, se vor amplasa la distante de aproximativ 100 m intre ele, si vor fi de tipul cu robinet cu clapeta 3/8', pentru a nu permite apei sa curgă decât atunci când e nevoie. Pe corpul cișmelei mai e prevăzut un robinet clasic 1/2', pentru diferite intrebuintari. Cișmelele vor fi montate pe un postament din beton, conform instrucțiunilor producătorului. Pentru fiecare cișmea va fi prevăzut cate un robinet de izolare.Se vor monta un număr de 6 cișmele.

Cămine de vane

Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut 7 camere de vane in principalele noduri ale acesteia, pentruizolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie a rețelei.

Camerele de vane sunt realizate atat din tuburi de PEID Dn 550 mm(7buc). Dimensiunile camerelor de vane sunt date de dimensiunile armaturilor necesare larealizarea legaturilor dintre conducte.

Pentru căminele de vane, Antreprenorul va furniza o cheie de ridicare siinchidere pentru fiecare zece cămine de vane construite.

In scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din fu                           e

prevăd armaturi de închidere de regula:Montajul vanelor in cămine pe conductele de polietilenă se va face cu stufuri din bfonz cu piulița si cu racord olandez.

Amplasamentul acestor cămine este arătat pe planurile de amplasare a conductei. Se va dispune montarea de vane de golire a rețelei in punctele cele mai de jos.

Subtraversari întâlnite pe traseul rețelei de alimentare cu apa.

In cadrul lucrărilor de alimentare cu apa din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 5 subtraversari ale aleelor pietonale din plaja.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de apa cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 50 m. Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de

subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de apa, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiatde 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de apa, ținandcont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării.

Proba de presiune a instalației hidraulice

După montarea conductelor si a instalației hidromecanice, se trece la efectuarea testului de presiune conform SR 4163-3 si STAS 6819. înainte de toate, conductele se supun la următoarele verificări de presiune:

 • - incercarea pe tronsoane a conductelor;

 • - incercarea pe ansamblu a conductelor.

Se supun la proba numai conductelele care indeplinesc următoarele condiții:

 • - au montate toate armaturile;

 • - s-a realizat o acoperire parțiala a conductei lasandu-se imbinarile libere (pentru conductele subterane). Timpul necesar probei de presiune va fi funcție de recomandările producătorului de material.

Se vor avea in vedere următoarele normative si legi:

• Normativ NP133 - 2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare a localităților

 • • Normativ 19-1994 - Normativ de proiectare si execuție a instalațiilor sanitare

 • • Normativ C56-1985 - Normativ privind caliatea lucrărilor civile si de instalații

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

 • • SR 4163-3 - Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție si exploatare.

• STAS 6819 - Alimentari cu apa potabila.

înainte de punerea in funcțiune, conductele se supun la incercari de etanșeitate,. Pentri tronsoanele de conducta ce au o curgere libera presiunea de încercare este de1.5 crxBj0junea

de lucru din rețea (1bar x 1.5=1.5 bari). Pentru tronsoanele de conducta sub,gresiune, testul de etanșeitate va fi făcut cu 1,5x presiunea de lucru.


3.4 Costurile estimative ale investiției:

- costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de in

considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost _

corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai obiectivului de invesfrțîbs t dă 399.770 lei;                                                                          ^-2—-


- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004,pentru clasa 1.8.14 alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8 o durata de 24-36 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara amortizare de

1.110,5 lei.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi de 1.692.000.lei

3.5 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță alucrărilor este D.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de incadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

3.6 Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 4 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •  productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.


  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr. crt.

  Etape

  luni

  1

  2

  3

  4

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  X

  X

  6

  Consultanta

  X

  X

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

 • 4. ANALIZA SCENARII

  • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

INVESTIȚIA: „ Rețea alimentare apa plaja."

Obiectivul general al investiției propuse este acela de amenajare Saunei fetele < apa, care sa creeze condiții mai bune de viata pentru agenții economici,' irg^^ciț pen un confort de sanatate corespunzător, un mediu adecvat pentru relaxarea pfiR^lăîfâi incadreaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Ijmfentare tapulatie, îatoare si


Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa îndeplinească condițiile de protejare, sanatate si confort ale agentilor economici si populației vizitatoare din Parcul „CONSTANTIN STERE”, Bucov

In prezent, in plaja, nu exista un sistem de alimentare cu apa centralizat.

Realizarea unei rețele de alimentare cu apa pentru plaja, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE", reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Rețeaua de alimentare cu apa duce la ridicarea standardului de viață a populației prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei. Pentru aceasta, s-a creat posibilitatea reală de racordare a instituțiilor și agenților economici la rețeaua de alimentare cu apa proiectată.

Scenariul 1

1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de funcționare a plajei cu o rețea de alimentare cu apa potabila deteriorata, parțial).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative, cum ar fi degradarea condițiilor de trai in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unei rețele de apa potabila individuala in plaja, compusa din:

 • - conducta de aductiune, ce va asigura alimentarea consumatorilor din plaja;

 • - rețea de distribuție apa ;

 • - alimentarea cu apa a populației vizitatoare se va face prin cișmele stradale.

Rezervor de inmagazinare

In perspectiva extinderii comerciantilor si mai ales cei de tip restaurante, in vederea acoperirii vârfurilor de consum, se va realiza in cadrul investitei un rezervor de inmagazinare apa potabila. Funcție de prescripțiile date de NP133-2013, SR 1343-2006, rezulta o capacitate de inmagazinare de 25mc. Rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 10 mc, va fi realizat suprateran, din panouri metalicedin otel galvanizat la cald cu dimensiunea de 2000x3000 mm, construcție multistrat, montate prin imbinari demontabile cu șuruburi zincate la cald. Asamblarea acestuia se face din componente pe Suruburilesunt de tip Geomet clasic 8.8 -> 640 N/mm2 tip M12.


Principalele caracteristici geometrice ale rezervorului sunt următoarele :               -

 • - volum util, 10 mc;                                                          „

 • - diametru,2000 mm ;                                                          W %

 • - inaltimea, 3000 mm.                                                   f®-7 (i

Statie corecție clor

Pentru corecția clorului inainte de a fi introdusa in rezervorul de inmagazinare, se vadispune in vecinătatea rezervorului o cabină dotată cu instalație de hipoclorit de sodiu, facordată'laWnducta de admisie in rezervorul de inmagazinare.                                         ’ y

Statia realizează injecția de hipoclorit de sodiu pe conducta de admisie apa bruta in rezervorul de inmagazinare, cu rolul principal de a asigura protecția antibacteriana la punctul final de livrare a apei.

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu,rezistenta in timp a conductelor de polietilena de înalta densitate, grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese, asigura condiții optime de viata si sanatate, asigura condiții de protejare a mediului înconjurător.

 • 4.2. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in Parcul „CONSTANTIN STERE”, a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

• Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu este un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.Nu exista un sistem centralizat de rețea alimentare cu apa.

Este in desfășurare si achiziția lucrărilor de alimentare cu apa a plajei si de rețea de canalizare. Prin implementarea proiectelor se vor crea condiții de introducerea a sistemului de alimentare cu apa pentru toti consumatorii din Parcul „CONSTANTIN STERE” .

 • • Gaz metan

In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

 • • Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

 • • Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

 • A. ln etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

 • B. In etapa de exploatare

La execuția și, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat, energie electrica necesara la alimentarea cu apa este asigurata in condițiile existente.

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:


 • a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;                               | H

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra arilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efecteje^pozitivepe rezylta din imbunatațirea condițiilor de viata a consumatorilor, ceea ce va conduce la realizarea de^ ' mai mari pentru auto finanțări viitoare si atragerea unor posibili investitori.              ■


Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, mediului, microclimatului, etc.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

 • b.  Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Realizarea unei rețele dealimentare cu apa si racordarea acesteia la putui de mare adâncime, se va constitui in mijloace fixe in proprietatea si exploatarea Primăriei Ploiești si vor fi gestionate in contextul economic al acesteia.

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de aproximativ 8 persoane:

muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, nivelări) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

- muncitori specializați - pentru asamblare si instalare echipamente si instalații tehnologice. Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi locuri de munca;

Costurile intretinerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

 • c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul inconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - intreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (tuburi PVC, material lemnos,

betoane, piatră......etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 3 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat îngrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu cauza disfuncționalități insemnate in operațiunile cotidiene ale plajei. Acesteînregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau pr construcție și un management al proiectului potrivit, inclusiv noi

responsabili cu plaja.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de ext


prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

• praf, datorat manipulării solului de către utilaje;


 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul in care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcții;

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului inconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția împotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit...etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării rețelei de alimentare cu apace fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;


  • substanțe toxice periculoase.


  4.4.

  Analiza opțiunilor

  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de refe^fn scenariului de referință

  Analiza cost-eficienta are ca scopestimarea impactului socio-eco investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelprȘjpveajf Alternativele luate in calcul sunt următoarele:                               \

  v i $ 5-

  a. alternativa fara proiect - situația actuala;
  ic al proiecty|u1Jde
b. alternativa cu proiect;

Investiția de capital

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus ca racordarea rețelei de alimentare cu apa la putui de mare adâncime existent si realizarea acesteia, sa se faca din materiale de calitate, ceea ce va asigura o durata de viata de minim 30 de ani.

Investiția in valoare totala de 399.770lei, contribuie pe termen scurt la creșterea calitatii vieții consumatorilor, iar pe termen lung crește atractivitatea plajei ceea ce va conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

Realizarea proiectului presupune următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achiziție publica (de lucrări si de servicii).

4.5. Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

 • - aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interacțiunea cu alti factori;

 • - aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de intretinere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2018 este considerat anul de incepere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).


Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intrucat se pot cuantifica bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.


După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si do£M$§{$știiIe pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor. Execuția lucrărilor de        '

pentru anul 2018, intreg proiectul avand o durata de implementare de 3 luni.

Varianta / Alternativa fara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condam disconfort, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizft ( continuarea practici actuale de deversarea a apelor uzate in mediului inconjurator).

Din acest punct de vedere investiția se justifica fara indoiala. De asemenea se limitează dezvoltarea spațiala si economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere si dezvoltare.

Veniturile actuale fara investiție provin din vanzarea biletelor către vizitatori. Numărul mediu/ an este de aproximativ 20000 persoane

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta fara proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

0

0

0

apa

0

0

0

energie electrica

0

0

0

intretinere, piese de schimb

0

0

0

Total

0

In situația actuala plaja nu are rețea de alimentare cu apa, prin urmare nu exista nici venituri sau beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la disconfort a consumatorilor din incinta plajei. De asemenea limitează in continuare dezvoltarea spațiala si economica a plajei, fiind vorba de zone cu potențial major de extindere si dezvoltare. Varianta cu proiect aduce beneficii însemnate plajei. Pe de alta parte realizarea investiției ar duce la valorificarea turistica a zonei, înființarea de activitati economice noi si dezvoltarea celor existente.

Varianta //Alternativa cu proiect

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, costurile de reparații de intretinere si piese de schimb nu exista deoarece prin investiție, materialele utilizate sunt garantate minim 30 de ani.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

1

17400

17400

apa

600 mc

2160

2160

energie electrica

3000kw

3240

3240

intretinere, piese de schimb

1

13000

13000

Total

35800In situația cu proiect, vom compara evoluția fluxurilor de venituri in aceleași condiții unitati consumate, respectiv număr mediu de persoaane si același preț/ unitate.

Veniturile cu investiție provin din:                                               '

Z '■> Q? " ■

 • - vanzarea biletelor de parcare către vizitatori (numărul mediu/^n; ițfete

24000 persoane);                                                      <

 • - vanzarea biletelor de pescuit sportiv, pe lacul de agrement dii vedere amenajarea lacului de agrement;

 • - mc de apa utilizați de către agenții economici;

astfel ca s-a realizat o medie a costului pe bilet, care se reflecta in următorul tabel:An

Costuri intretinere

Unîtati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2017

35800

20000

3.8

76000

40200

2018

36408.6

20000

3.8

76000

39591.4

2019

37027.55

20000

3.8

76000

38972.5

2020

37768.10

20000

3.8

76000

38231.90

2021

38523.46

20000

3.8

76000

37476.54

2022

39293.93

20000

3.8

76000

36706.07

2023

40079.81

20000

3.8

76000

35920.19

2024

40881.40

20000

3.8

76000

35118.60

2025

41699.03

20000

3.8

76000

34300.97

2026

42533.01

20000

4.75

95000

52466.99

2027

43383.67

20000

4.75

95000

51616.33

2028

44251.35

20000

4.75

95000

50748.65

2029

45136.37

20000

4.75

95000

49863.63

2030

46039.10

20000

4.75

95000

48960.90

2031

46959.88

20000

4.75

95000

48040.12

2032

47899.08

20000

4.75

95000

47100.92

2033

48857.06

20000

4.75

95000

46142.94

2034

49834.20

20000

4.75

95000

45165.80

2035

50830.89

20000

4.75

95000

44169.11

2036

51847.50

20000

4.75

95000

43152.50

2037

52884.45

2000C

4.75

95000

42115.55

2038

53942.14

20000

4.75

95000

41057.86

2039

55020.99

20000

4.75

95000

39979.01

2040

56121.41

20000

4.75

95000

38878.59

2041

57243.83

20000

4.75

95000

37756.17

2042

58388.71

20000

4.75

95000

36611.29

2043

59556.48

20000

4.75

95000

35443.52

2044

60747.61

20000

4.75

95000

34252.39

2045

61962.57

20000

4.75

95000

33037.43

2046

63201.82

20000

4.75

95000

31798.18

Se poate observa ca in varianta cu proiect investiția generează fluxurile menținând aceleași tarife raportate la inflație, si același număr de consumatori, creste considerabil atractivitatea plajei si deci numărul mediu de unitati consumate;

Analiza cu factori perturbatori                                          '

Vom analiza investiția in varianta propusa cu proiect, analizand fluxurile de vefiityrr p evoluția numărului de consumatori, prin urmare evoluția veniturilor fiind principalul factor influente majore asupra investiției, vom avea următoarea situație:

cu


A . Varianta pesimista cu scăderea populației, respectiv a consumatorilor cu 1 %/an.

Varianta II

An

Costuri întreținere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2017

35800.0

20000

3.8

76000

40200

2018

36408.6

19800

3.8

75240

38831.40

2019

37027.5

19602

3.8

74487.60

37460.05

2020

37768.1

19405.98

3.8

73742.72

35974.63

2021

38523.5

19211.92

3.8

73005.30

34481.84

2022

39293.9

19019.80

3.8

72275.24

32981.32

2023

40079.8

18829.60

3.8

71552.49

31472.68

2024

40881.4

18641.31

3.8

70836.97

29955.56

2025

41699.0

18454.89

3.8

70128.60

28429.57

2026

42533.0

18270.34

4.75

86784.14

44251.13

2027

43383.7

18087.64

4.75

85916.30

42532.63

2028

44251.3

17906.77

4.75

85057.13

40805.79

2029

45136.4

17727.70

4.75

84206.56

39070.19

2030

46039.1

17550.42

4.75

83364.50

37325.40

2031

46959.9

17374.92

4.75

82530.85

35570.97

2032

47899.1

17201.17

4.75

81705.54

33806.46

2033

48857.1

17029.16

4.75

80888.49

32031.43

2034

49834.2

16858.86

4.75

80079.60

30245.40

2035

50830.9

16690.28

4.75

79278.81

28447.92

2036

51847.5

16523.37

4.75

78486.02

26638.52

2037

52884.5

16358.14

4.75

77701.16

24816.71

2038

53942.1

16194.56

4.75

76924.15

22982.00

2039

55021.0

16032.61

4.75

76154.91

21133.92

2040

56121.4

15872.29

4.75

75393.36

19271.95

2041

57243.8

15713.56

4.75

74639.42

17395.59

2042

58388.7

15556.43

4.75

73893.03

15504.32

2043

59556.5

15400.86

4.75

73154.10

13597.61

2044

60747.6

15246.85

4.75

72422.56

11674.94

2045

61962.6

15094.39

4.75

71698.33

9735.77

2046

63201.8

14943.44

4.75

70981.35

7779.53


Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o scădere a an, pe intreaga perioada de 30 de ani, deși situația prognozata este de cr investiția facand sa creasca atractivitatea plajei sa devină un obiectiv d populație, prin urmare consumurile cresc, crescând astfel veniturile.

In varianta cu proiect scăderea populației cu 1 %, respectiv a consumatorilor nu negative ale veniturilor pe a intreaga perioada de referința de 30 de ani.B. Varianta optimista cu creșterea populației respectiv a consumatorilor cu 1 %/ an Varianta II


An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2017

35800

20000

3.8

76000

40200

2018

36408.6

20200

3.8

76760

40351.4

2019

37027.5

20402

3.8

77527.6

40500.05

2020

37768.1

20606.02

3.8

78302.88

40534.78

2021

38523.5

20812.08

3.8

79085.9

40562.45

2022

39293.9

21020.2

3.8

79876.76

40582.84

2023

40079.8

21230.4

3.8

80675.53

40595.72

2024

40881.4

21442.71

3.8

81482.29

40600.88

2025

41699

21657.13

3.8

82297.11

40598.08

2026

42533

21873.71

4.75

103900.1

61367.09

2027

43383.7

22092.44

4.75

104939.1

61555.43

2028

44251.3

22313.37

4.75

105988.5

61737.15

2029

45136.4

22536.5

4.75

107048.4

61912.01

2030

46039.1

22761.87

4.75

108118.9

62079.76

2031

46959.9

22989.48

4.75

109200.1

62240.17

2032

47899.1

23219.38

4.75

110292.1

62392.97

2033

48857.1

23451.57

4.75

111395

62537.91

2034

49834.2

23686.09

4.75

112508.9

62674.72

2035

50830.9

23922.95

4.75

113634

62803.12

2036

51847.5

24162.18

4.75

114770.4

62922.85

2037

52884.5

24403.8

4.75

115918.1

63033.6

2038

53942.1

24647.84

4.75

117077.2

63135.09

2039

55021

24894.32

4.75

118248

63227.02

2040

56121.4

25143.26

4.75

119430.5

63309.08

2041

57243.8

25394.69

4.75

120624.8

63380.96

2042

58388.7

25648.64

4.75

121831

63442.33

2043

59556.5

25905.13

4.75

123049.3

63492.87

2044

60747.6

26164.18

4.75

124279.8

63532.23

2045

61962.6

26425.82

4.75

125522.6

63560.08

2046

63201.8

26690.08

4.75

126777.9

63576.05
Aceasta situație fiind cea mai favorabila arata menținerea pozitiva a fluxurilo seminficativ veniturile si deci implicit si fluxul de numerar

4.6.


Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definitiva ^proiectuiui^Rata rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si facilitează ânâliza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic.

Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se bazeaza pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara are astazi o valoare diferita fata de cea de peste un an sau o perioada îndelungata de timp.

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul următorilor parametrii: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

A. Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0.

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:

D          D

VNA = £ W (1+i)‘ - Z (It+C,)/ (1+i)1

t=1              t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

 • - beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasataplaja, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;


B. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica venituri!^ g'ene incepand cu anul 2018, an in care ar putea deveni funcționala investi perioada de implementare este de 3 luni.

De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin crestrerea atractivitatii zonei, infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o creștere a veniturilor la bugetul local.

Valoarea neta de actualizare a investiției:

Pentru investiția de fata vom analiza evoluția investiției pe o perioad recomandata pentru un astfel de obiectiv, la o rata de actualizare de cheltuielile cu investiția inclusiv intretinerea si veniturile realizate. Vom lua generate de o medie de vizitatori de 20000 persoane/an.An

cost investiție

cheltuieli de exploatare

total

total venituri

Flux venituri

VNA

5%

1

399,770.00

0

399770

0

-399770

-380733.33

2

35800

35800

76000

40200

36462.59

3

35800

35800

76000

40200

34726.27

4

35800

35800

76000

40200

33072.64

5

35800

35800

76000

40200

31497.75

6

35800

35800

76000

40200

29997.86

7

35800

35800

76000

40200

28569.39

8

35800

35800

76000

40200

27208.94

9

35800

35800

76000

40200

25913.28

10

35800

35800

76000

40200

24679.31

11

35800

35800

76000

40200

23504.11

12

35800

35800

76000

40200

22384.86

13

35800

35800

76000

40200

21318.92

14

35800

35800

76000

40200

20303.73

15

35800

35800

76000

40200

19336.89

16

35800

35800

76000

40200

18416.08

17

35800

35800

76000

40200

17539.13

18

35800

35800

76000

40200

16703.93

19

35800

35800

76000

40200

15908.51

20

35800

35800

76000

40200

15150.96

21

35800

35800

76000

40200

14429.48

22

35800

35800

76000

40200

13742.36

23

35800

35800

76000

40200

13087.97

24

35800

35800

76000

40200

12464.73

25

35800

35800

76000

40200

11871.17

26

35800

35800

76000

40200

11305.88

27

35800

35800

76000

40200

10767.50

28

35800

35800

76000

40200

10254.76

29

35800

35800

76000

40200

9766.44

30

35800

35800

76000

40200

9301.37

1038200

1165800

198,953.48 lei


In varianta fara actualizare, la o rata de actualizare de 5 % pentru un ani VNA = 198.953,48lei. VNA >0 arata ca investiția este rentabila

B. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilității 1

RIRF reprezintă acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D          D

XVt/(1+i)t-Z(lt+Ct)/(1+i)' = 0

t=1              t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare


D = durata pentru care se face actualizarea


V E

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de acutaliz pentru care VNA = 0, obținem
* • »1

An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

VNA

w

VNA

9,50%

9,31%

9,292%

9,291%

\>o r

9^i 8%

1

-399770

-365086.76

-365721.34

-365781.58

-365784.92

-365821.74

366156.81

2

40200

33527.24

33643.89

33654.98

33655.59

33662.37

33724.06

3

40200

30618.48

30778.42

30793.63

30794.48

30803.78

30888.50

4

40200

27962.09

28157.01

28175.56

28176.59

28187.94

28291.35

5

40200

25536.15

25758.86

25780.08

25781.26

25794.23

25912.58

6

40200

23320.69

23564.96

23588.25

23589.55

23603.80

23733.81

7

40200

21297.43

21557.92

21582.78

21584.17

21599.38

21738.24

8

40200

19449.71

19721.82

19747.82

19749.26

19765.17

19910.46

9

40200

17762.29

18042.10

18068.86

18070.35

18086.72

18236.36

10

40200

16221.27

16505.44

16532.64

16534.16

16550.81

16703.03

11

40200

14813.95

15099.66

15127.04

15128.56

15145.32

15298.61

12

40200

13528.72

13813.61

13840.94

13842.46

13859.19

14012.29

13

40200

12354.99

12637.10

12664.18

12665.69

12682.27

12834.11

14

40200

11283.10

11560.79

11587.48

11588.96

11605.30

11755.00

15

40200

10304.20

10576.15

10602.31

10603.76

10619.79

10766.63

16

40200

9410.23

9675.37

9700.90

9702.32

9717.96

9861.36

17

40200

8593.82

8851.32

8876.13

8877.51

8892.72

9032.20

18

40200

7848.23

8097.44

8121.48

8122.82

8137.55

8272.76

19

40200

7167.34

7407.78

7430.99

7432.29

7446.51

7577.18

20

40200

6545.51

6776.85

6799.21

6800.46

6814.16

6940.08

21

40200

5977.64

6199.67

6221.14

6222.34

6235.51

6356.55

22

40200

5459.03

5671.64

5692.22

5693.37

5705.99

5822.08

23

40200

4985.41

5188.58

5208.27

5209.37

5221.44

5332.55

24

40200

4552.89

4746.67

4765.46

4766.51

4778.04

4884.18

25

40200

4157.89

4342.39

4360.30

4361.30

4372.29

4473.51

26

40200

3797.16

3972.54

3989.59

3990.54

4001.00

4097.38

27

40200

3467.73

3634.20

3650.40

3651.30

3661.23

3752.86

28

40200

3166.87

3324.67

3340.04

3340.90

3350.32

3437.32

29

40200

2892.12

3041.51

3056.07

3056.88

3065.82

3148.30

30

40200

2641.21

2782.46

2796.24

2797.01

2805.47

2883.59

-6,443.28

-590.43

-26.47

4.91

350.42

3,520.21

Rata interna de rentabilitate interna este situata intre 9,292si9,291%, pentru care VNA este 0.


Pentru o rata de rentabilitate de 9,291%, VNA = 4,91 lei, pentru un orizont de timp de 30 de ani.


Pentru o rata de rentabilitate >9,29% VNA are valori negative. RIR>5,5.

VAN>0, RIR>5% și B/C>1
Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile si non-cuantificabile: Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:

-venituri acumulate din prestarea unui serviciu public de calitate; -beneficii propagate prin creșterea confortului consumatorilor; -asigurarea unui serviciu public de calitate, generat de proiect; -dezvoltarea socio-economica locala;

-imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;

4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic


Nr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

80

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In

implementare

Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da


c. Evaluarea riscurilor instituționale

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducereefecte negative

Perioada de .aparitiiri»^ p <o9adrajy

z^r-t contactual <(Dâ/Nu)

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea inceperii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu


5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ
 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții optime de viata si sanatate a consumatorilor;

 • •  asigura condiții de protejare a mediului inconjurator;

 • •   grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea de viață a consumatorilor, iar pe termen lung crește atractivitatea plajei ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțare;

 • •   realizează un impact pozitiv asupra vizitatorilor prin creșterea gradului de confort, de curățenie, dar si asupra mediului.

 • •   alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu.

Scenariul 1 1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de funcționare a plajei cu o rețea de alimentare cu apa potabila deteriorata, parțial).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative, cum ar fi degradarea condițiilor de trai in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 1 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

5.2 Soluțiile tehnice adoptate

Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2 propus, in scopul realizării rețelei de apa curenta in plajaconsta in :

Conducta aductiune apa potabila

Sursa de apa este reprezentata de un put existent de mare adâncime, ce este localizat in partea centrala a plajei, in partea de Sud a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, cu un debit de Q=2 l/s, debit declarat de beneficiar..

Conducta va fi executata din tuburi de polietilena de inalta densitate PEID PN6 PE80 cf.

STAS 1061712 -1984 cu D 63 mm, pe o lungime totala de 155 m, si tuburi de polietilena de inalta densitate PEID PN6 PE80 cu D 32 mm, pe o lungime totala de 388 m .

Rețeaua de alimentare cu apa proiectata in plaja se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate cu o lungime totala de aproximativ 543 m.

Conducta a fost dimensionata conform STAS 1343/1-2006 si NP 133-2013, si se va realiza din conducte din polietilena de inalta densitate, care vor fi imbinate prin electrofuziune .

Se recomanda folosirea tuburilor din polietilena de inalta densitate (PEID), pentru realizarea rețelei de apa, deoarece au caracteristici care le recomanda pentru utilizarea in sisteme de alimentare cu apa rece:

 • • sunt inerte la acțiunea apei,

 • • prezintă siguranța totala referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei;

 • • au o rezistenta foarte buna la inghet datorita polimerilor speciali folosiți;

 • • au caracteristici hidraulice care se mențin constante in timp;

 • • demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica,

 • • au durata de viata de 50 ani.

Pozarea conductelor se va face pe un strat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei. Fundarea - pozarea conductelor (tuburilor) se va realiza la adancimea care sa asigure protecția impotriva înghețului, trebuind ca generatoarea superioara sa se situeze sub minim 0,90 m adâncime fata de CTA.

Branșamentul conductei de apa se va cupla in căminul existent dotat cu apometru complet echipat, respectiv 2 robinete din alama cu bilă tip FI - FI ce va incadra contorul de apa, set racord apometru compus din stuturi din bronz cu piulița, 2 coturi bronz 90 gr, racord olandez, reducție din bronz. Contorizarea consumului de apă va fi înregistrat de apometru, montat intre cei doi robineți. Se vor fi utiliza cămine de apometru prefabricate din PEID Dn 550 mm, preechipate cu contor apa Dn15 mm sau 25 mm, clasa C.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se na n corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°Rezervor de inmagazinare


In perspectiva extinderii comerciantilor si mai ales cei de tip vârfurilor de consum, se va realiza in cadrul investitei un rezerve Funcție de prescripțiile date de NP133-2013, SR 1343-2006, rezu de 25mc. Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor din be                ______ mc, montat suprateran.

Statie corecție clor

Pentru corecția clorului inainte de a fi introdusa in rezervorul de inmagazinare, se va dispune in vecinătatea rezervorului o cabină dotată cu instalație de hipoclorit de sodiu, avand capacitatea de dozare de 1,5 mc/h, racordată la conducta de admisie in rezervorul de inmagazinare.

Statia realizează injecția de hipoclorit de sodiu pe conducta de admisie apa bruta in rezervorul de inmagazinare, cu rolul principal rolul de a asigura protecția antibacteriana la punctul final de livrare a apei.

Dozarea soluției se realizează computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare si a senzorilor pentrumasurarea on-line a clorului rezidual.Dozarea soluției se realizează proporțional cu ajutorul unei pompe dozatoare ce primește semnal de la un contor de debit.

Sistemul de clorinare este compus din:

 • - pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

 • - contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

 • - rezervor de stocare din PE pentru soluția de hipoclorit.

Pentru a avea siguranța ca procesul de dezinfectie se desfasoara corect, după timpul de contact dinrezervorul de inmagazinare, in apa trebuie sa ramana clor rezidual liber in valoare de 0.2 - 0.5 mg/l. Aceastaanaliza se poate efectua cu un test de clor sau printr-un buletin de analiza a apei.

In principal pentru realizarea scenariului propus se vor executa următoarele lucrări de suprafața:
 • •    Terasamente pentru traseu alimentare cu apa plaja;

 • •    Montaj conducta si elemente caracteristice;

 • •    Montaj cișmele;

 • •    Montaj aspersoare udat spatii verzi;

 • •    Realizare branșament alimentare cu apa ;

 • •    Cuplare branșament in căminul existent.

Cișmelele de apa stradala, se vor amplasa la distante de aproximativ 100 m intre ele, si vor fi de tipul cu robinet cu clapeta 3/8', pentru a nu permite apei sa curgă decât atunci când e nevoie. Pe corpul cișmelei mai e prevăzut un robinet clasic 1/2', pentru diferite întrebuințări. Cișmelele vor fi montate pe un postament din beton, conform instrucțiunilor producătorului. Pentru fiecare cișmea va fi prevăzut cate un robinet de izolare.Se vor monta un număr de 6 cișmele.

Cămine de vane

Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut 7 camere de vane in principalele noduri ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie a rețelei.

Camerele de vane sunt realizate atat din tuburi de PEID Dn 550 mm (7 buc). Dimensiunile camerelor de vane sunt date de dimensiunile armaturilor necesare la realizarea legaturilor dintre conducte.

Pentru căminele de vane, Antreprenorul va furniza o cheie de ridicare si inchidere pentru fiecare zece cămine de vane construite.

In scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcțiune spre intervenție, se prevăd armaturi de inchidere de regula:

 • - in toate nodurile rețelelor ramificate;

 • - pe conductele principale (artere) la distanta de maxim 600 m;

 • - pentru izolarea consumatorilor


/—? "

Se vor utiliza vane tip robinet cu bila, presiunea nominală PN 6 baci, din ^fșcna.FI) \. Dimensiunile vanelor vor corespunde cu dimensiunile conductelor in care suhtlmqfiț'âteij^ac^nu se specifica altfel.                                                              țA ■

Montajul vanelor in cămine pe conductele de polietilenă se va face cu staturi dîn/jDronz'cu piulița si cu racord olandez.                                                      a CAA”''

Amplasamentul acestor cămine este arătat pe planurile de amplasare a conductei." Se va dispune montarea de vane de golire a rețelei in punctele cele mai de jos.

Subtraversari întâlnite pe traseul rețelei de alimentare cu apa.

In cadrul lucrărilor de alimentare cu apa din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 5 subtraversari ale aleelor pietonale din plaja.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de apa cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 50 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de apa, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de apa, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării.

Proba de presiune a instalației hidraulice

După montarea conductelor si a instalației hidromecanice, se trece la efectuarea testului de presiune conform SR 4163-3 si STAS 6819. înainte de toate, conductele se supun la următoarele verificări de presiune:

 • - incercarea pe tronsoane a conductelor;

 • - incercarea pe ansamblu a conductelor.

Se supun la proba numai conductelele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • - au montate toate armaturile;

- s-a realizat o acoperire parțiala a conductei lasandu-se imbinarile libere (pentru conductele subterane). Timpul necesar probei de presiune va fi funcție de recomandările producătorului de material.

Se vor avea in vedere următoarele normative si legi:

 • • Normativ NP133 - 2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare a localităților

 • • Normativ 19-1994 - Normativ de proiectare si execuție a instalațiilor sanitare

 • • Normativ C56-1985 - Normativ privind caliatea lucrărilor civile si de instalații

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

 • • SR 4163-3 - Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție si exploatare.

 • • STAS 6819 - Alimentari cu apa potabila.

înainte de punerea in funcțiune, conductele se supun la incercari de etanșeitate. Pentru tronsoanele de conducta ce au o curgere libera presiunea de încercare este de 1.5 ori presiunea de lucru din rețea (1bar x 1.5=1.5 bari). Pentru tronsoanele de conducta sub presiune, testul de

etanșeitate va fi făcut cu 1,5x presiunea de lucru.


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului d&jnVestiL...

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA este de 450,050.85lel • 5.3.1.

respectiv,378,759.96 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 305,66149 lei cLrTVA, respectiv256,860.00 lei fără TVA,în conformitate cu Devizul general anexat;

z——


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

32,300.00

6,137.00

38,437.00

2.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

57,960.00

11,012.40

68,972.40

3.

Cheltuieli pentru investiția de bază

257,460.00

48,917.40

306,377.40

4.

Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

52,050.00

8,512.00

60,562.00

TOTAL GENERAL

399,770.00

74,578.80

474,348.80

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.

Construcții și instalații

203,960.00

38,752.40

242,712.40

2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,300.00

2,907.00

18,207.00

3.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

32,300.00

6,137.00

38,437.00

TOTAL C + M

256,860.00

48,803.40

305,663.40

5.3.2. Indicatori de impact

- Creșterea veniturilor la bugetul local;

V = Vn/ Vn-1

- Creșterea numărului de vizitatori la gradina zoologica ; P = Pn/ Po

n - anul "n"

0 - anul implementării;

5.3.3. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - număr m. rețea branșament;

 • - număr cămine vane realizate;

 • - subtraversari  CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

  Nr. crt.

  1

  Stadiul fizic

  U.M.

  Cantitate

  Preț unitar lJ

  Lei   \

  Terasamente branșament

  mc

  780

  34,5

  rv ț

  2

  Rețea de distribuție cu cișmele stradale si vane izolare.

  buc

  7

  2000

  14.000

  3

  Instalații branșament

  -

  543

  263,6

  143150

  4

  Subtraversari

  m

  85

  440

  37400

  5

  Rezervor

  10mc

  1

  36.000

  36.000

  6

  TOTAL

  257,460.00

  7

  T.V.A. 19%

  48,917.40

  8

  TOTAL Cap. 4

  306,377.40


5.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

PentruCertificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A.Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 4 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de construcții, precum și realizarea activităților necesare recepției finale.


Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura plajeiL'Av-^.

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii ^rirî^metocta, di critic, metodă consacrată in construcții.

  infylui

  li

  loada

  (iede nraficul prezentat de


Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, sewg/stâbiitw fuq fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data începerii execuției și de^i constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

 • -  elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

 • -   proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier:

Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, intocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile calendaristice);

Se recomandă încredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

 • • elaborarea documentației de atribuire:

 • • fișa de date a achiziției;

 • • caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de execuție;

 • • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in această etapă va conține toate clauzele necesare, astfel incat lucrarea să se execute la termen și de calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).

CONFORM ~ CU ORIGINALUL


35


 • 2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va defui

luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri ® u :rări'grupate, după cum urmează:

 • a) realizare traseului rețea de apa;                                                   r '

 • b) realizare branșament de apa, cuprinzând : introducerea conductelor de apa, cămine de vane, subtraversari;

 • c) terasamente

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantier, autorizat conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.

SEF PROIECT

ANEXA 1


DEVIZ GENERAL

obiectivul de investiții

REȚEA ALIMENTARE APA PLAJA \*_

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

32,300.00

6,137.00

38,437.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

32,300.00

6,137.00

38,437.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46,390.00

8,814.10

55,204.10

3.5.1. Temă de proiectare

1,430.00

271.70

1,701.70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16,030.00

3,045.70

19,075.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,350.00

636.50

3,986.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și adetaliilor de execuție

1,980.00

376.20

2,356.20

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

23,600.00

4,484.00

28,084.00


CONFORM W

CU ORIGINALUL


3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

Jbo

/ . ; ^O.oo

3.7

Consultanță

0.00

; o.oo

.J-

■ 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

<<00

. 2>^o.oo

3.7.2. Auditul financiar

0.00

oW

^>0.00

3.8

Asistență tehnică

5,149.20

978.34

6,127.54

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

5,149.20

978.34

6,127.54

Total capitol 3

54,409.20

10,337.75

64,746.95

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

203,960.00

38,752.40

242,712.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,300.00

2,907.00

18,207.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

38,200.00

7,258.00

45,458.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

257,460.00

48,917.40

306,377.40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de

șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,544.76

0.00

3,544.76

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

1,287.30

0.00

1,287.30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

257.46

0.0^

257.46

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

Al / '~TZ        ZT

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

25,746.00

*4X91,74"

t?30,637.74

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.005

“»0.00

Total capitol 5

34,590.00

^898^74

4^,489.50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0700**

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

378,759.96

71,290.89

450,050.85

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

256,860.00

48,803.40

305,6^3.40

39


CONFORM cu originalul

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

32,300.00

6,137.00

38,437.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

32,300.00

6,137.00

38,437.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

3.1

Studii

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46,390.00

8,814.10

55,204.10

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

4.1

Construcții și instalații

203,960.00

38,752.40

242,712.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,300.00

2,907.00

18,207.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

38,200.00

7,258.00

45,458.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

257,460.00

48,917.40

306,377.40

ANEXA 2 DEVIZ FINANCIARCONTRA3.5.1. Temă de proiectare

1,430.06

f,—..         -------

1^01.70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

°A

w

x>?b.oo

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16,030.00'

o* •

.^*5.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,350.00

636.50

3,986.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,980.00

376.20

2,356.20

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

23,600.00

4,484.00

28,084.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

5,149.20

978.35

6,127.55

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

5,149.20

978.35

6,127.55

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

54,409.20

10,337.75

64,746.95


DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

n c

lei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,544.76

0.00

3,544.76

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,287.30

0.00

1,287.30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

257.46

0

257.46

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

25,746.00

4,891.74

30,637.74

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

. 0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

34,590.00

5,898.74

40,489.50


DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

j.l

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.0

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00


ANEXA 3 DEVIZ PE OBIECTNr.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

“ ?’

TVA 19%

Valoare cu TVA

Cap./ subcap

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

27.250

5.178

32.428

4.1.2.

Construcții

54.450

10.345,40

64.795,40

4.1.3.

Instalații

122.260

23.22s9

145.489

TOTAL I subcap. 4.1.

203,960.00

38,752.40

242,712.40

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,300.00

2,907.00

18,207.00

TOTAL I

subcap 4.2.

15,300.00

2,907.00

18,207.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

38,200.00

7,258.00

45,458.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

4.6.

Active npcorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

38,200.00

7,258.00

45,458.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

257,460.00

48,917.40

306,377.40156.920 i 156.860


Spațiu vefdf56.900


3B6050


155.480


155.920


156.720


-156.590

- 156.460


156.500 , 156.47Q -


- 156270


-156.460


- *156.460


156.260 . 156 25Q


Spațiu verde


155.900


155.870


.155,680


155.640


154.660

kwSPftr

î 155.010 ’


155.990

155.870

155.710

155.800386000

386000  3

3


155.040 L

'i, ■ 155.700 155.410 - -

'. ; 155.770 155.610 '

\ •. 155.850

155.620 <     155.6


155.080

t 155.740


155.380


Beneficiar

Prestator:

Administrația Parcului Memorial

„CONSTANTIN STERE"

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Finanțator

3

Consiliul Local Ploiești;

LEGENDA

Titlul Proiectului:

Denumire Planșa:

Put apa existent

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA

PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC

SITUAȚIA EXISTENTA

Lampadar Taluz

Pa<F«       Faza       Scara      Nr. desen      Data

Locatare:

August

Parcul memorial Constantin Stere,

1»       SF      -00      002

Corn. Bucov, Jud. Prahova

J


tao.emu


154156.660


Spațiu verde


155.670

155.350

155.320


ie


155.930
155.340


L 155.950    155.920

...... -155.910 155.910


Spaflu vercfe


i

i------.--

^’55930 '• 155.880


155J&0


: 155.870


7......

t

---------->   <155.860 jsP9tiu verde ^8TO...... 155.840......7      ■

t                 f 155-680

: 135540^*"”*“155.390


.'1 55.710M55.59CL

155.640 ?155 580


155.630


15Ș.330 Atee


155.300     155.300^- 155.550

Spațiu verde . 155.540

155.080


- 155.050


Put apa existenl


Lampadar


Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator

Consiliul Local Ploiești;


S C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


Denumire Planșa:

Titlul Proiectului:

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA          PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC

SITUAȚIA EXISTENTA

Pagina_______Faza       Scara       Nr. desen      Data Localizare:

August                     Parcul memorial Constantin Stere,

2/3         SF           \____ 002        2017                       Corn. Bucov, jud. Prahova


'l55.0&F' 385900

î..........


- 155.440•^5^=500


155.420 X1S3.930


155.080 Spațiu verde 155.090

155.060


- 154.550 < .154.600


■ 154.300


154.310


■ 154.320


154*680

670 >


155.340


-= 155.510 ;


c 155.500


' 154.340

154.740


LEGENDA


Put apa existent


Lampadar Taluz


385900


Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator


S.C. ICD FACILIT1ES SOLUTIONS SRL


Consiliul Local Ploiești


Titlul Proiectului:

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA


Denumire Planșa:


Pagina


Faza


Scara


3/3


SFNr. desen_______Data

August

2017


002


Locafcare:


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA EXISTENTA156.800


156.740


1.56.710


■ 155.270


386050


h 56.540


Șei 57.100


■■•456.720.


156.410156.520


155.920


155.870155.710


I 155.010


155.800


i-155.040


legenda


155.410'


155.700


.<    155.770

155.610 ;


*■   . 155.850

155.620 <  ’ 155.620


155.080


. 155.740


Spațiu verde


plan de încadrare in zona

Scara 1:5000156.920 -456-860


Spațiu verde


156.590


.500


. .->166.470

•156.460-c.455S1ft. 155.910


Spațiu verde


-155J10


Put apa existent

Lampadar

Taluz

Cămin apa - existent

Cămin apa - propunere

Cișmea - propunere

Conducta apa DN50 - propunere


8onBWa Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE Consiliul Local Ploiești;


Finanțator:


ja6poo...........

386000.....S'

Prestator

S.c. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


™e"de alimentare cu apa plaja


Denumire Planșa:

plan PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA PROPUSA


1/3


SF


003


August 2017156.750


156.M3       ■ '         155-650

A 155.625

Spațiu verde Spațiu verde


' £155.300

\ 155.250

-.155.250


155.210


155.230........£155.200

"T55?ftU "**-


- 155.250


155.120


. • 155.080


155.390


155.020


153.450


LEGENDA


Lampadar


Tal uz


155.050Cămin apa - existent


Cămin apa - propunere


Cișmea - propunere

Conducta apa DN50 - propunere


153.?


S(teren

basci


Beneficiar

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"


Finanțator


Consiliul Local Ploiești;


155.110'


~î55.oar
Prestator:


S.C. 1CD FACIL1TIES SOLUTIONS SRL


Titlul Proiectului:

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA


Denumire Planșa:


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA PROPUSA


Pagina


Faza


Scara


Nr. desen


2/3


SF


003


Data

August

2017


Loca Uzare: • -         - L!55'160   155.160    155.200

 • -                                                                    ......

■ .155..15P.. 155.130    155 140

‘ 155.190                        ' 155.170


-155.060     .155.050

155.030


154.550 - X54;600 .


154 300  .....= 154.310


1_53J40L_r.:-154^âQ


-x.154.170


■ 154.320

154.330


Spațiu verde


154.730

154.740


155.000

_________—.........

..---'V"'      i 153.900

2%

«,1'54.460.

0 155.510 ;

385950

152.710

X» 154.4^0

C 155.500

155.600

152.000

X

151.960

X 154.53^

• 155.460

155.570

Lac secat

X

0 154.010

x

153.820

- 155.540

'•< 154.520

•>. 155.280

X

153.810

X

154.340

X

153.770

[-154.740

'■“■154.690


Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE


155.500


155.520


S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRLConsiliul Local Ploiești;


Titlul Proiectului:

REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PLAJA          PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC

SITUAȚIA PROPUSA