Hotărârea nr. 206/2019

Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie REŢEA DE CANALIZARE PLAJĂ


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ”

Consiliul Local ai Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive 243/06.06.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 4313/05.06.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea canalizare plajă”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 164/07.06.2019 al Direcției Economice, de raportul de specialitate nr. 5758(DT/SI/1112/12.06.2019) al Direcției Tehnic-Investiții și de raportul de specialitate nr. 216/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul nr. 14/13.06.2019 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești;

Luând act de raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniul public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere prevederile art. 71 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul art. 36 alineat (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PLAJĂ” conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019


Contrasemnează:

SECRETAR, Ioana-Geanina SERB1NOV
ICD FACILITIES SOLUTIONS


Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod


CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tel: +40727542076;

E-mail: ied facilities solutionsiS/ahoo.com
CONTRACT NR. 5724/2017


privind investiția

REȚEA DE CANALIZARE

PLAJA

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;

COLECTIV DE ELABORARECoordonator lucrare: ing. Ileana HAȚEG AN

Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN 1

Membrii în colectivul de elaborare:

ing. Bogdan TAVARU *^ 3^

CUPRINS


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII..............................................................

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR.............................................

 • 1.3.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

 • 1.4.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI

DE INVESTIȚII

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUATEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

>                                                                      »

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTITEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 3.2.  SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

 • 3.3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.4.   COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.5.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTĂ

1 » 1

A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.6.   GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMICE

PROPUSE

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.   ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA....

 • 4.6.   ANALIZA FINANCIARA

 • 4.7.   ANALIZA DE RISC


 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ...£........35

 • 5.1 COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR^, W


 • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE........................................................

 • 5.3   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

INVESTIȚII

J

 • 5.3.1. VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)

 • 5.3.4.    DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.4.  NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI.........................,

  • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXAI-DEVIZ GENERAL

ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT,

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE PROPUS;

 • 3. PROFIL LONGITUDINAL;


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Rețea de canalizare plaja.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești


 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@yahoo.com

2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

9                                           9                                                                                                                                                         *

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, face parte din acele investiții ce intra in strategia Consiliului local Ploiești de a dezvolta infrastructura Parcului Memorial Constantin Stere, obiectiv care deține un potențial imens de dezvoltare economica a zonei.

In prezent in incinta Parcului Memorial Constantin Stere, se afla o zona de peste 10 hectare in interiorul careia se afla un lac secat dar care cu ani in urma a fost lac pentru agrement si zona aflata in studiu era amenajata cu spatii pentru recreere, plimbări, distracție, terenuri de sport, plaja.

In incinta cu denumirea „Plaja” se afla un restaurant si trei terase, doua terenuri de sport , alei pietonale spațiu pentru festivități, mult spațiu verde si carora le trebuie asigurata infrastructura de baza de care au nevoie in scopul unei dezvoltări economice durabile a zonei.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, este un domeniu cu o suprafața de peste 100 ha, teren intravilan ce aparține domeniului public in care sunt integrate Gradina zoologica, Gradina botanica, Lac de agrement si de pescuit, Muzeul istoric „CONSTANTIN STERE”, zona „Plaja”, astfel ca asa cum am spus este imperios necesara dezvoltarea infrastructurii in zona.

In prezent, in zona „Plaja”, integrata in parc nu exista un sistem de canalizare centralizat, care sa colecteze apele uzate menajere si care sa fie deversate intr-o statie de epurare conform cerințelor de mediu si legislative.


” - A *

Dezvoltarea zonei depinde imperios de infrastructura de baza, care îomentan lipsește, iar de o dezvoltare nici nu poate fi vorba fara aceasta investiție de baza. In ace'st /ondittBtonstfuifea canalizării reprezintă o prioritate.Realizarea unei rețele de canalizare menajera centralizata pentru „P^j^conStituie un pas important in dezvoltarea infrastructurii publice de bază din Parcul Me î^^0N$TANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă i *' copuL-^tingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului amator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea canalizării pentru apa menajera contribuie fara îndoiala la ridicarea standardului serviciului public către populația care vizitează zona si creaza premise pentru investiții noi de dezvoltare economică a acesteia

In zona „Plaja”, in prezent, funcționează un număr de patru agenti economici cu activitati tip restaurante, terase, doua terenuri de sport.

La realizarea investiției trebuie avut in vedere aspectele precizate mai sus la care se adauga dinamica persoanelor ce frecventează locurile amintite.,

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Rețea canalizare „Plaja”.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei zone depinde în mare măsură de nivelul dotărilor edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori si consumatori, care sa aduca venituri care vor contribuii la dezvoltarea economica a zonei si in consecința la creșterea bugetului local din taxe si impozite datorate de agenții economici.

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, deține un potențial imens de dezvoltare economica, avand o poziționare avantajoasa, este mărginit de DN 1B, drumul național care leaga municipiul Ploiești de municipiul Buzău, spatii adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joaca, lac natural in care se poate pescui, dar oferă si plimbări de agrement), teatru de vara in aer liber, Gradina zoologica, Gradina botanica. Toate aceste obiective sunt integrate in parc si pot transforma acest spațiu intr-un punct de atracție important, intr-un un potențial real de dezvoltare economico-socială in zona.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a transforma Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt aspect care vine in susținerea investiției deloc de neglijat il reprezintă alinierea obiectivului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului. In concluzie investiția propusa are o contribuție neta ia dezvoltarea zonei studiate.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a se asigura premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, pentru a crea un mediu propice dezvoltării.

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea alarmantă a vizitatorilor zonei, in special a populației tinere.

Realizarea investiției propuse reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

De asemenea aceasta investiție creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mara măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv deloc de neglijat il reprezintă alinierea parcului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Concluzii:
 • -   Proiectul este necesar datorita nevoilor si dificultăților funcționale majore cu care se confrunta Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE" in scopul atingerii responsabilităților tehnice si funcționale reglementate legislativ;

 • -   Proiectul contribuie intr-o măsură semnificativa la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunei Bucov, prin dezvoltarea potențialului economic detinut de Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”;

 • -   Obiectul proiectului se incadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

 • -   Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele de conformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

 • -   La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europene privind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice

In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

* -

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM ' POUA SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA CMEÎl^CWuLlME INVESTIȚII.                                                   ‘ f- -           W

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:                          ă x ®

 • •   Rețeaua de canalizare a zonei „Plaja”, din Parcul Memorial „CONSTANȚINAȘTERE”, ce face obiectul investiției propuse este situata in partea de sud a parcului si se intinde/peo'lungime de aproximativ 586 m.

 • •   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia este integrata „Plaja", este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen.Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se invecineaza la sud-est cu comuna Bucov si este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, la vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

 • •   Clima este de tip temperat continental cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • •    Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu se desfasoara activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafața. Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor îngrășăminte chimice sau ierbicide, insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasat „Parcul Memorial Constantin Stere” nu este intens industrializata si nu sunt surse tehnologice permanente de poluare in apropiere.

 • •   Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz), dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

3.1.1. Studiu Geotehnic

In urma Studiuli Geotehnic executat conform cerințelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Construcții si Normativul NP074-2007 - întocmirea si verificarea documentațiilor geotehnice), care stabilește condițiile de fundare au rezultat următoarele aspecte:

Descrierea litologica:

Aspectul general al terenului este plat si orizontal. Pentru identificarea condițiilor litologice si geotehnice au fost executate doua sondaje de cercetare si au evidențiat următoarele:

 • -  0.00 - 0,60 m - sol vegetal brun cafeniu;

 • -   0,60 - 2,00 m - nisip mare cu pietriș ( grohotiș);

2.00 - 6.00 m - marna brun cafenie cu lentil de ballast;

Apa nu a fost interceptata pana la adancimea sondata;

In urma observațiilor din teren si a analizei datelor obținute la execuția forajelor de studiu si a analizelor de laborator din probe recoltate, conform normativ NP074-2014 pentru amplasamentul studiat se poate concluziona ca acesta se incadreaza la categoria de risc geotehnic moderat.

CU OR'G'

//

• Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

- accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

Adâncimea de ingheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

 • 3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se vor materializa in realizarea unor lucrări specifice proiectului avand următoarele scopuri:

 • - colectarea apelor uzate menajere de la toti agenții economici si grupurile sanitare existente;

 • - epurarea apelor uzate menajere si evacuarea unei ape curate in conformitate cu NTPA001/2005;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unei infrastructuri de baza pentru zona „Plaja”;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor invecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra populației interesate si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

• creșterea permanenta a cantitatilor de ape uzate generate din activitatile economico-sociale;

 • •  accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • Pierderea permanenta a unui număr insemnat de vizitatori;

 • • Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere in zona „Plaja”, care sa colecteze apele uzate provenite din multiplele activitati prestate in acest perimetru si deversarea acestora intr-o statie moderna de epurare a apelor uzate.

Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic din sistemul de canalizare, cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara aglomerării în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului.                                                                     ____

CONTRACT NR.Rețeaua de canalizare propusa consta in:

 • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la si punctual final la statia de epurare pozata in punctul cel mai de jos al unitar; toate apele colectate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • - racorduri individuale ale agentilor economici si grupurilor sanitare de extindere ;

 • - legaturi canalizare la statia de epurare existenta.

 • - gura de varsare;

La alcătuirea rețelei de canalizare, respectiv pentru configurarea rețelei s-au luat în considerație;

 • a) Trama stradală a zonei studiate;

 • b) Situația topografică a amplasamentului pentru asigurarea curgerii gravitaționale;

 • c) Poziția stației de epurare și a receptorului;

 • d) Asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt;

 • e) Abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni, contrapante, subtraversări;

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile legislative, asigura condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si de agrement civilizat. Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate superioara, asigura rezistenta ridicata in timp conductelor de polietilena de înalta densitate, grad 0 de infiltrații, asigura condiții optime de funcționare, asigura condiții de protejare a mediului inconjurator.

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

 • - factorul de optimizare prin realizarea unui sistem centralizat de epurare a apelor uzate rezultate din activitati si servicii practicate in „Plaja”, din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”

3.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

 • • Directiva 85/337/CE;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr. 97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epurarea apelor uzate urbane

 • • NP 133/2013” Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”

 • • STAS 10617-2 /1984 „Țevi din polietilenă de inaltă densitate. Dimensiuni” ;

 • • SR 1846/1-2006 „Canalizări exterioare,, Prescripții de proiectare. Partea 1. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare’

 • • STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.” ;


CONTRACT NR. 57^2-0^*


 • • STAS 2308- 81 “ Capace și rame pentru cămine de vizitare” ;

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelei! vs și cabluri” ;

 • • Legea 107/96 “Legea apelor” ;

•Legea 137/95 “Legea mediului” ,

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

 • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •  întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conform normelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

In conformitate cu prevederile legale, cele trei părți implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul și constructorul se vor îngriji de întocmirea Cărții Tehnice a construcției.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Punerea in practică a scenariului 2, cel recomandat presupune realizarea unei rețele de canalizare menajera in zona „Plaja”, care va trebui sa satisfaca nevoile pentru un flux de vizitatori ai parcului de aproximativ 24000 persoane/an, conform datelor estimate de administrația parcului la care se adauga un număr mediu estimat de persoane care acceseaza serviciile celor 4 agenti economici restaurante, terase.

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1, 2 - 88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

Pentru respectarea acestor factori s-au luat o serie de măsuri constructive:

 • • respectarea adâncimii de îngheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează după procedeul unitar colectează și transportă prin aceeași rețea de canalizare toate apele de canalizare: menajere, publice, meteorice, de suprafață și de drenaj. Procedeul unitar are avantajul că necesită o singură rețea de canale, costuri de operare mai reduse

Traseul conductei colector a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

/SA’ "

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele maimultepunctb^de

  consum;

  • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri;


J-T) i                   ii";'

IR           -'-W / ?>• ■"

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului uzăț.șpre^rictel^^’ descărcare;

Rețeaua de canalizare proiectata se va realiza din tuburi PVC SN8 DN^200’imm , conform A/P133/2-2013 cu o lungime totala de aproximativ 586 m.

La dimensionarea rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii;

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare in funcție de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere;

 • • transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se producă efecte daunatoare asupra solului si subsolului, riscuri pentru sanatatea publica;

Rețeaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitaționala, având în vedere următoarele avantaje:

 • • siguranța maxima în exploatare;

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de

evacuare;

• apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare in statia de epurare.

Pozarea colectorului se va face la o adâncime mai mare decât adancimea de inghețde 0,9m, conform STAS 6054-77.

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională se cauta realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de minim 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei.

Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul de transportat, condiționând un grad maxim de umplere al conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A • k • R2/3-r/2, în care:

Q =debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

A = aria secțiunii de curgere [m2];

k = coeficient adimensional cu valoare k - 90 pentru canale din tuburi de PVC; ____

CONFORM cu


R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];

I = panta radierului canalului.

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare menajera proiectă să conțină:

• materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constitui unfâfetc

erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizare și echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretiiena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

 • -  metalele grele și compușii lor;

 • -  compușii organici halogenați;

 • -  compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -  agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril,hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

 • -  substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

 • -  substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeauade canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culoriiapei receptorului natural;

 • -  substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a

nămolului;

- substanțe organice greu biodegradabile.


CONTRACT NR. 5724/2A00ff*

Cămine de vizitare:

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare,conform S

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare caiVpâțmti canale in scopul controlării și întreținerii stării acestora, respectiv pentru -    ‘

evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor.

Pe traseul rețelelor de canalizare menajera, se vor prevedea un număr total de 11 cămine de vizitare in aliniamente la distanța medie de 60 m, cămine de vizitare realizate din tuburi de beton cu Dn 1000mm conform STAS 2448-82, mm și capace necarosabile.

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare se amplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei mufe de încastrare din PVC înglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a piesei de acces la cămin face priză cu betonul, iar intre suprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigură și o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fie in același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subratraversari intalnite pe traseul rețelei de canalizare menajera

In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 6 subtraversari ale aleilor pietonale din “Plaja”.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 40 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a încercat evitarea realizării.

Statia de epurare. Descriere.

Statia de epurare este o instalație de epurare complet biologică care funcționează după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel).

Epurarea apelor uzate menajere colectate din plaja, se va realiza prin intermediul unei stații de epurare tip biologic cu un debit maxim de 34 mc/zi.

Amplasamentul stației de epurare proiectate, este situat in incinta plajei, in punctul cel mai de jos al terenului, ce va asigura evacuarea unei ape epurate ai cărei parametrii calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la condițiile de 13          r CONFO^

\ C'J 0R'G'N


evacuare a apelor uzate epurate în emisari naturali. In apropierea statiei caruia se va evacua apa. Instalația de bază se compune in principal din d

 • I.      rezervor de colectare sedimente;

 • II.     reactor SBR pentru activarea/aerarea sedimentelor.

Date tehnice:

- Capacitate: Q uzi med =26m3/zi, QUZimax = 34 m3/zi

 • - Sursa de energie electrica : 380 V

 • - Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

încărcare organica : CBO5 = 300 mg/l

CCO-Cr = 500 mg/l

Suspensii = 350 mg/l

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

Caracteristici tehnice Statie de epurare:

 • -  rezervor din PP 02mx6,5m, executat prin injecție termoplastica;

 • -   volum 4x8500 litri;

sistem complet de conducte de intrare si ieșire.

sistem complet automatizare si control.

Reactorul biologic PP 02mx6,5m, este proiectat pentru o capacitate maxima de 34 m3/zi si poate lucra intre 30 - 120% din capacitatea proiectata, in cazul in care concentrația de biomasa (nămol) din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%.

Principiul de funcționare

Apa uzata este adusa gravitațional in rezervorul de colectare, printr-o țeava cu sifon de presiune a SBR unde are loc o epurare grosiera prin decantare. Apa uzata intra in primul compartiment unde are loc decantarea substanțelor solide .gravitațional, iar datorita diferenței de densitate intre grăsimi si apa, are loc si separarea grăsimilor, acestea ridicandu-se la partea superioara a compartimentului decantor.

Apoi apa uzată menajeră va fi aerată și amestecată. Aerarea se face cu ajutorul unui compresor liniar cu membrană aflat în tabloul de comandă și prin intermediul unuia sau mai multor difuzoare de bule fine, cu membrană montate pe fundul bazinului. Prin aceasta operație, microorganismele vor fi alimentate cu oxigenul necesar pentru acțiunea de amestecare în vederea descompunerii dejecțiilor și pentru ținerea în contact a apei uzate și a bacteriilor.

In compartimentul decantor, cu ajutorul unui airlift se alimentează compartimentul reactor, unde printr-o secventialitate de procese de aerare cu diferiți timpi, are loc realizarea contactului dintre nămolul activ și apa uzată decantată în prezența nutrienților: azot și fosfor, nitrificarea si denitrificarea si alte procese de descompunere si mineralizare a materiei organice. Aerarea se face de regulă intermitent.

Bazinul de aerare conține cinci componente dispersate în masa de apă, astfel:

 • 1. Suspensii solide anorganice și inerte care nu au fost reținute în decantorul primar;

 • 2. Suspensii solide inerte produse prin moartea microorganismelor vii;

 • 3. Substanțe organice poluante;

 • 4. Materii organice nedegradate ce provin din moartea microorganismelor vii;

 • 5. Biomasă activă.

llrmeaza sedimentarea, respectiv o pauza de liniștire a apei , care face ca noroiul rezidual sa se depună pe fundul rezervorului, în virtutea gravitației. în această fază se creează o pânză superioară de apă curată și un strat de noroi pe fundul bazinului. In acesta faza se permite sedimentelor ușoare aflate in suspensie sa se depună pe fundul compartimentului de aerare, iar apa limpezită ramane in partea superioara, de unde va fi preluata de air-liDe aici apa epurată biologic este aspirată prin treapta (rezervorul) SȘI                 Șe

desfășoară cu aer comprimat, pe baza așa-zisului principiu de pompare ^fea^nu^sw^r^^d^ presiune). Sifonul de presiune este astfel amplasat încât numai apa curată, ep tâ 3 șiWră


suspensii solide este pompată si este astfel conceput sa mențină nivelul minjmG^<șpeL^-,‘„

Tot prin intermediul sifonului de presiune, surplusul de noroi este redinjat jn dcplectoruf de noroi pentru stocare. Surplusul de noroi va fi evacuat astfel de pe fundul rezervorUlui.ApQi.ciclul se reia de circa 4 ori pe zi.

Etapa finala a procesului de epurare din interiorul statiei de epurare SBR este recircularea nămolului. In urma aerarii mai raman parti organice in suspensie care in timpul limpezirii se decantează pe baza celui de-al doilea compartiment, acestea vor fi reintroduse in primul compartiment ca parte nutritiva pentru microorganismele aflate in nămolul activ chiar in lipsa unui aport de apa incarcat cu parte organica din consum, astfel asigurandu-se continuitatea existentei microorganismelor si a procesului de fermentație anaeroba.

Recircularea nămolului sau separarea nămolului activ de soluția apoasă și reîntoarcerea unei părți din nămol în bazinul de aerare se face după evacuarea apei limpezite, fiind trasferat inapoi in compartimentul de tratare primara, de unde procesul se reia, asigurandu-se astfel un ciclu de epurare complet. Creșterea cantității de biomasă în procesul cu nămol activ permite realizarea eficienței de epurare la îndepărtarea substanțelor organice.

Apele uzate menajere sunt rezultatul folosirii apei potabile si pluviale pentru satisfacerea nevoilor casnice (bucătării, toalete, dusuri, bai). Aceste ape conțin materii solide in suspensie sau dizolvate, de natura minerala si organica, in special compuși organici ai azotului si fosforului si nu pot fi deversate in mediul natural fara a fi in prealabil epurate intr-o statie de epurare oraseneasca sau statie de epurare monobloc . Majoritatea sistemelor de epurare care folosesc tehnica epurării cu nămol activ au o funcționare continua (aerul este insuflat in mod continuu), astfel ca circulația apei intre compartimente este greu de controlat (se face pe principiul vaselor comunicante) si in aceste condiții calitatea apei epurate depinde de fluctuațiile de debit. In cazul in care nu sunt intrări constante de apa uzata, microorganismele din nămolul activ mor deoarece nu au sursa de hrana, iar in cazul unor supradebite nu se asigura timpul de retentie necesar epurării iar apa evacuata nu corespunde calitativ. Spre deosebire de acestea stațiile de epurare complet biologice care funcționează după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel), nu intampina astfel de probleme si este potrivita din aceste considerente pentru regimul de funcționare din zona Plaja care este unul intermitent, cu zone de vârf in sezonul cald.

Statia de epurare SBR este recomandata pentru situații cu un consum discontinuu de apa, pentru restaurante, pensiuni, zone turistice sezoniere si altele.

Statia de epurare SBR are avantajul ca exista in fabricație intr-o gama variata, dar si pentru capacitati mai mici de tratare a apelor uzate menajere (capabila sa preia si sa epureze apa uzata provenita de la un număr de 4 pana la 300 locuitori echivalenți), locuințe particulare, case de vacanta, pensiuni, hoteluri, sedii de societăți, secții de producție, etc.,care nu sunt conectate la un sistem centralizat de canalizare, chiar si locații ocupate temporar.

Analizând tehnologia de ultima ora in domeniul epurării apelor menajere (SBR sequencial batch reactor - reactor biologic cu alimentare secvențiala), SBR, este o statie de epurare care asigura o calitate a apei epurate ce permite evacuarea acesteia in orice receptor natural.

Statia de epurare SBR asigura un grad de epurare al apelor uzate menajere de pana la 98% daca sistemul este corect predimensionat si sunt respectate normativele in vigoare in cazul parametrilor apelor la intrarea intr-o statie de epurare.

Pe conducta de evacuare din statia de epurare se va monta un debitmetru ce va realiza monitorizarea debitului influent in statia de epurare

Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zona aerata cu un sistem de aerare cu bule fine.                                                                 ____


compartimentului de limpezire are loc evacuarea apei limpezite intr-un compartimpntr''d§Wecantare secundar, de unde se pot preleva si probe. Evacuarea apei se poate executa câffereceptori naturali, in areal, intr-un put absorbant sau se poate stoca intr-un recipient pentru uz ulterior.

Statia de epurare funcționează asigurând condițiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a nămolului. Varsta nămolului poate atinge in condiții reale peste 30 de zile. Cunoscând faptul ca pentru stabilizarea aeroba a nămolului nu se folosesc substanțe daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.

Caracteristicile efluentului la ieșirea din statia de epurare

Calitatea apei uzate atinsa după epurare permite acesteia sa fie deversată intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare. Eficienta stafiei de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie, recirculare si stabilizarea nămolului. Daca valorile încărcărilor (hidraulice si organice) ale apei uzate se incadreaza in valorile proiectate (valorile parametrilor caractersitici apelor uzate menajere din NTPA 002) , parametrii apei epurate sunt: CBO5 = 25 mg/l

CCOCr= 125 mg/l

Suspensii= 60 mg/l. Parametrii la ieșirea din statia de epurare vor fi conf. NTPA 001.

DESCRIEREA GENERALA A STATIEI DE EPURARE

Statia de Epurare are rolul de a prelua apa uzată de la colectorul unitar și de a-i modifica parametrii fizico-chimici în vederea obținerii valorilor admise de legislația în vigoare la evacuarea în emisar. Construirea stației de epurare nu necesită nici un fel de cerințe speciale din punct de vedere structural. Stația de epurare are componente subterane și supraterane, fiind acoperită parțial cu clădirea operațională. Poziționarea golurilor bazinelor precum și componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice și de condițiile de amplasament.

Schema tehnologica a statiei de epurare:

 • - Rezervorul de colectare sedimente îndeplinește următoarele funcții:

 • - colectarea noroiului primar și secundar;

 • - reținerea materialelor decantabile și plutitoare;

 • - acumularea apei de intrare;

 • - echilibrarea fluctuațiilor de cantitate și concentrație în apa de scurgere;

 • - Rezervorul de colectare noroi este compus din mai multe camere, unite prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie același în toate camerele. De asemenea reactorul SBR poate fi împărțit în mai multe camere. Si in acest caz, ele trebuie unite prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie același în toate camerele. Derularea procedeului SBR este o succesiune de 5 etape de lucru, care se desfășoară în timp una după alta, de mai multe ori pe zi (de regulă de 4 ori/zi).

Etapa 1: Alimentarea

Apa uzată menajeră este dusă în rezervorul colector printr-o țeava cu sifon de presiune a SBR. Acesta este astfel amplasat încât este deversată numai apa lipsită de particule solide.Nivelul minim al apei în rezervorul colector este limitat printr-o construcție specială a sifonului. Poate fi și o limitare printr-o altă componentă (de exemplu, un plutitor cu întrerupător).

Etapa 2: Aerarea

în această etapă, apa uzată menajeră va fi aerată și amestecată. Aerarea se face cu ajutorul unui compresor liniar cu membrană aflat în tabloul de comandă și prin intermediul unuia sau mai multor difuzoare de bule fine cu membrană montate pe fundul bazinului. Prin aceasta, microorganismele vor fi alimentate cu oxigenul necesar pentru acțiunea de amestecare în vederea


uzate și a bab%iiloc. Aerădescompunerii dejecțiilor și pentru ținerea în contact a apei de regulă intermitent.

Etapa 3: Sedimentarea

Această etapă este de fapt o pauză de liniștire, fără baza, în virtutea gravitației. în această fază se creează o strat de noroi pe fundul bazinului, urme de suspensie di recirculate prin construcția sifonului și a scurgerii.

Etapa 4 : Evacuarea apei curate

în această fază, apa epurată biologic este aspirată prin treapta (rezervorul) SBR. Acest proces se desfășoară cu aer comprimat, pe baza așa-zisului principiu de pompare Mammut (sifonare sub presiune). Sifonul de presiune este astfel amplasat încât numai apa curată, epurată biologic și fără suspensii solide este pompată. Construcția sifonului este astfel concepută încât în treapta (rezervorul) SBR este menținut nivelul minim de apă.

Etapa 5: Evacuarea surplusului de noroi

în această fază, prin intermediul sifonului de presiune, surplusul de noroi este redirijat în colectorul noroi pentru stocare. Surplusul de noroi va fi evacuat de pe fundul rezervorului. După încheierea acestor etape, ciclul de lucru poate fi reînceput cu etapa nr. 1. De regulă, într-o zi se desfășoară 4 cicluri ca cele descrise mai sus. Există însă posibilitatea unei setări a timpilor de cuplare și a numărului de cicluri. Această adaptare se va face însă numai de către o firmă specializată și autorizată. Suplimentar, există posibilitatea setării instalației pentru utilizarea manuală pe o perioada scurtă. Statia de epurare poate sa funcționeze redus pe o lungă perioadă, fără alimentare cu ape uzate. Funcționarea instalației este comandată cu microprocesor, care controlează cuplarea automată a distribuitorului de aer pentru sifoane diferite prin intermediul unor electrovalve.

Vidanjarea statiei de epurare SBR se efectuează la un interval cuprins intre 1,5 si 2,5 ani in funcție de condițiile de utilizare. Inspectarea nivelului de nămol din decantorul primar se face cu ajutorul unei tije care va fi introdusa in bazin.

DESCRIEREA COMPONENTELOR STATIEI DE EPURARE

Tehnologia stațiilor de epurare concentrează toti pașii epurării intr-o singura unitate compacta.

 • - rezervor de colectare sedimente din PP, volum 4x8500 litri, fabricație, executat prin injecție termoplastica; .

 • - sistem complet automatizare si control;

 • - sistem complet de conducte de intrare si ieșire;

 • - reactor SBR pentru activarea/aerarea sedimentelor

 • - Epurarea biologica cu denitrificare si recirculare;

 • - Nitrificarea si stabilizarea nămolului;

 • - Decantare secundara;

 • - Deshidratarea nămolului;

 • - Masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru; Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin din PP.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Alimentarea cu energie electrică a stației de epurare, se realizează de la rețeaua existenta prin cuplarea acesteia, aprobata de S.C. ELECTRICA S.A., Sucursala Prahova.

.Toate lucrările necesare pentru racordarea la rețeaua de medie tensiune, se vor realiza conform ATR(Aviz tehnic de racordare) . După obținerea ATR-ului, se va întocmi un studiu de soluție și proiect tehnic de către o firmă atestată ANRE, pentru acest tip de lucrare (în rețelele de 20 KV existente), documentații ce se vor supune avizării în Comisia Tehnică Economică a S.C. ELECTRICA S.A


Instalare si montaj

Lucrările de instalare constau in terasamente reprezentând săpături

 • 1. Suprafața săpăturii deschise este dependenta de dimensiunile acestora ). Se ia in considerare o lungime si o lățime suplimentara de 50 cm

ai rezervorului si o adâncime suplimentara de 15-20 cm pentru stratul de solurile inundabile ) la așezarea rezervoarelor. Se va acorda atentie asigurării taluzurilor naturale ale malurilor sau susținerii lor pentru evitarea surpării. In timpul excavatiilor si instalării recipientelor, se vor lua masuri împotriva surpării malurilor, iar in perioadele de întrerupere a lucrărilor, săpăturile vor fi acoperite sau împrejmuite, astfel incat accesul accidental sa fie imposibil. Umplerea cu pamant si compactarea sa va face imediat după instalarea rezervorului pentru a preveni accidentele sau expulzarea acestuia.

 • 2. Se așterne, se nivelează si se compactează pe fundul gropii un strat de 15-20 cm de nisip /beton.

 • 3. Se aseaza rezervoarele pe fundul gropii, se face racordarea intre conductele rezervoarelor cu conductele de admisie, respectiv evacuare , cu ajutorul mufelor de cuplare si a conductei prin care trec furtunele pana la locul de montare a panoului de comanda.

 • 4. Se umplu rezervoarele pe jumătate cu apa.

 • 5. Se umple spațiul dintre pereții gropii si cei ai rezervoarelor cu straturi de circa 25-30 cm cu material de umplutura, pana la jumătate. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, astfel incat sa umple tot spațiul din jurul rezervorului. Materialul de umplutura va fi nisip, fara pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgaria pereții rezervorului.

 • 6. Când groapa este umpluta pe jumătate, se umplu rezervoarele cu apa. Se continua umplerea gropii cu material de umplutura la fel ca mai sus pana la acoperirea rezervoarelor, lasandu-se capacul la suprafața pentru manevrare la curățire sau vidanjare.

 • 7. in terenurile mlăștinoase sau in cazul in care panza freatica este foarte aproape de fundul gropii, rezervoarele trebuie asigurate impotriva forțelor ascensionale prin construcția unei placi de beton. Stafia de epurare se va poziționa deasupra plăcii si va fi ancorata de aceasta.

3.4. Costurile estimative ale investiției:
 • - costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investiții (INV), cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai obiectivului de investiții sunt de 591.970,00 lei;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004, pentru clasa 1.8.14 alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8 o durata de 24-36 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara de amortizare de 1644,36 lei.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi de 1434000.lei3.5. Studii de specialitate , în funcție de categoria și clasa construcțiilor

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente Râwjd construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a coi^^^ldr): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de incadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

3.6. Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 5 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •   productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.

  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr. crt.

  Etape

  luni

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  X

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  X

  X

  X

  6

  Consultanta

  X

  X

  X

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  X

4. ANALIZA SCENARII

 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

• INVESTIȚIA: Rețea canalizare „Plaja ”

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere in zona “Plaja", care sa colecteze apele uzate provenite din multiplele activitati prestate in perimetrul parcului.

Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic dintr-un sistem de canalizare, cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara aglomerării în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului.

Rețeaua de canalizare propusa consta in:

 • • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent si punctual final la statia de epurare, rețea în procedeu unitar; toate apele colectate sunt evacuate printr-o singură rețea;

 • • - racorduri individuale ulterioare ale comerciantilor si grupurilor sanitare;

 • • - legaturi canalizare la statia de epurare;

 • • Gura de varsare;

  CONFORM


  CUOR1GINNMProiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa sati^fa^i toate legislative menționate si care sa îndeplinească condițiile de protejare, sanaf populației implicate in diverse activitati de turism din Parcul „CONSTANTIN STBV

In prezent, in parc, nu exista un sistem de colectare centralizat a apelor

apele uzate, ce provin in principal de la comercianti, fiind deversate in condiții nesatis L' V

Realizarea unei rețele de canalizare menajera pentru „Plaja”, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, majore asumate: resurselor de apă.

Canalizarea

serviciilor oferite si creaza premisele pentru dezvoltarea economică a zonei.

precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea


pentru apa menajera si statia de epurare contribuie la ridicarea standardului


Scenariul 1 1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de deversarea a apelor uzate in mediului inconjurator).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

 • • creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de mediu in plaja.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare menajera in plaja, compus din:

 • - colector gravitatioanl de canalizare menajera, unitar;

 • - racorduri individuale ulterioare la canalizarea proiectata;

 • - legaturi canalizare menajera la statia de epurare.

 • - statia de epurare.

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot îndeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, rezistenta in timp a conductelor de polietilena de inalta densitate, grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese, asigura condiții optime de viata si sanatate, asigura condiții de protejare a mediului inconjurator.

 • 4.2. Situația utilităților si analiza de consum:

r                      i           f

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in zona ‘'Plaja" din Parcul „CONSTANTIN STERE”, a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

• Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si alimentare cu apa potabila.


Nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera.

Este in desfășurare si achiziția lucrărilor de alimentare cu apa a Parcului si de Prin implementarea proiectelor se vor crea condiții de introducerea a apelor centralizat de canalizare pentru toti consumatorii din Parcul „CONSTANTIN S vor fi epurate in statii de epurare existente si altele noi.

• Gaz metan


In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

• Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

• Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

A.ln etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

B. In etapa de exploatare

La exploatarea obiectivului analizat, alimentarea cu energie electrică a stației de epurare, se realizează prin construirea unui post de transformare aerian de 30 kVA 20/0,4 kW. Postul de transformare necesar la stația de epurare, va urma același procedeu de obținere a ATR dela S.C. ELECTRICA S.A., Sucursala Prahova.

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI

1. Mod de evacuare ape uzate.

Apele menajare colectate vor fi epurate inainte de a fi evacuate in emisar, in conformitate cu NTPA001/2005. Statia de epurare propusa este o instalație de epurare complet biologică care funcționează după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel).. Tratarea nămolului se va face printr-o treapta de deshidratare din cadrul statiei.

2. Mod de gospodărire deșeuri si substanțe toxice, periculoase.

Din activitatile proiectate nu rezulta deșeuri si/sau substanțe toxice periculoase.

Deseurile din construcții vor fi eliminate conform legislației in vigoare: OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobata si modificata prin Legea 426/2001. Se va realiza colectarea/ valorificarea/ eliminarea deșeurilor prin agenti autorizați.

Materiile reținute de gratare in prima treapta sunt adunate, transportate la groapa de gunoi sau incinerate.

Epurarea chimica consta in neutralizarea substanțelor chimice conținute in apele reziduale, in mod deosebit in cele industrial, dar nu este cazul.

Pentru ingrosarea nămolului excedent produs in timpul procesului de epurare a apelor uzate menajere se utilizează polielectrolit cationic sub forma de praf alb

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR SI RESTRICȚIILOR IMPUSE

1. Descrierea instalațiilor de preepurare ape uzate astfel incat sa se asigure respectarea limitelor impuse prin NTPA 001/2005 sau NTPA 002/2005, aprobate prin HG 188/2002:

Evacuarea apelor epurate in emisar se va face astfel incat, calitatea apei sa respecte NTPA001/2005. Apele uzate care se evacuează in rețeaua de canalizare proiectată trebuie sa respecte prevederile NTPA 002/2005.


 • 3. Amenajări pentru protecția impotriva zgomotului si încadrarea in limitele prevaz^te^delSTAS /£•/. 10009/88. In perioada de execuție zgomotul produs cu ocazia funcționarii utilajelor si TiJ^yioa celor'

de trasport se incadreaza in prevederile STAS 10009-88, nedepasind limitele prevăzute ■si anume: z la limita incintei ziua - 65 dB, iar după ora 20,00-55 dB. Nu se va lucra in perioada de odihna.

 • 4. Lucrări si dotări pentru protecția solului si subsolului.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului.

 • 5. Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate mediului.

Se va urmări respectarea următoarelor prevederi:

 • • Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi urbane;

 • • Legea nr. 107/1996 a apelor;

 • • Ordin MAPPM 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;

 • • Ordin MAPPM 462/1993 privind concentrațiile maxime admisibile pentru emisii in atmosfera;

 • • STAS 12574/1987 privind respectarea calitatii aerului din zone protejate.

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a.  Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatațirea condițiilor serviciilor oferite consumatorilor, ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru autofinanțări viitoare si atragerea unor posibili investitori.

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, mediului, microclimatului, etc.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

 • b.  Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Realizarea unei rețele de canalizare menajere si racordarea acesteia la statia de epurare nou construita, se va constitui in mijloace fixe in proprietatea si exploatarea Primăriei Ploiești si vor _ fi gestionate in contextul economic al acesteia.

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de aproximativ 12    ~

persoane:

- muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, _

mveian, betoane) si aducerea acestuia ia coteie din proiect, pentru realizarea încadrării

tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

muncitori specializați - pentru asamblare si instalare echipamente si instalații tehnologice Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi

locuri de munca;

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - intreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (tuburi PVC, material lemnos,

betoane, piatră......etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 5 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat ingrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități însemnate in operațiunile cotidiene ale parcului. Aceste aspecte se vor inregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management ai proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu parcul.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul in care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcții;

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția împotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand


caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate oși monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.                         ,

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte: \.

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;              z

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate; l/maraa.^ra construit...etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării canalizare menajera ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de;

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza cost-eficienta are ca scop estimarea impactului socio-economic al proiectului de investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției.

Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

 • a.   alternativa fara proiect - situația actuala;

 • b.   alternativa cu proiect;

Investiția de capital

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus ca racordarea canalizării la statia de epurare si realizarea acesteia, sa se faca din materiale de calitate, ceea ce va asigura o durata de viata de minim 30 de ani.

Investiția in valoare totala de 591.970,00 lei, contribuie pe termen scurt la creșterea calitatii serviciilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

Realizarea proiectului presupune următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz general;

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

d alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achiziție publica (de lucrări si de servicii).

CONFORM j ORIGINĂ


4.5.


Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza finan analizei economice, privita din doua perspective:

- aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu e resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor compara economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interac factori;

- aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de intretinere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2018 este considerat anul de incepere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intrucat se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.

După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si documentațiile tehnice pentru achiziției lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie este estimata pentru anul 2018, intreg proiectul avand o durata de implementare de 5 luni.

Varianta I Alternativa fara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la un serviciu public necorespunzator, impact negativ asupra mediului. Din acest punct de vedere investiția se justifica fara indoiala. De asemenea se limitează extinderea activitatilor si serviciilor si implicit dezvoltarea economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere si dezvoltare.

Fara investiție veniturile actuale sunt 0.

Costuri operaționale la nivelul anul 2017;

In varianta fara proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

0

0

0

materiale de tratare

0

0

0

energie electrica

Okw

0

0

intretinere, piese de schimb

0

0

0

Total

0

In situația actuala plaja nu are rețea de canalizare menajera, prin urmare nu exista venituri cu atat mai puțin beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune in continuare servicii necorespunzatoare pentru consumatori si incalcarea legislației cu privire la mediu. De asemenea limitează in continuare dezvoltarea economica a parcului, fiind vorba de o zona cu potențial major de extindere si dezvoltare.


Varianta II Alternativa cu proiect ---- A

/ x®/, Alternativa cu proiect, respectiv realizarea unei rețele de canalizare menajer. ■* constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază dinT


-F

------------------------------------------------------ --------------J---------------fef^^^riairîj.

„CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă impWt^ță'lnascopQl / atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două-7 _ responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța" mediului și protejarea resurselor de apă.

Canalizarea pentru apa menajera contribuie la ridicarea standardului serviciilor oferite si creaza premisele pentru dezvoltarea economică a zonei.

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, costurile de reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

1

17400

17400

materiale de tratare

1

5000

5000

energie electrica

9000kw

5400

5400

intretinere, piese de schimb

1

20000

20000

Total

47800

Veniturile din investiție provin din:

 • - vanzarea biletelor de parcare către publicul care vine la plaja (numărul mediu/an este de aproximativ 24000 persoane);

 • - vanzarea biletelor pentru acces la pescuit sportiv, agrement pe lacul din incinta plajei care urmeaza a fi refăcut;

 • - taxe plătite de către comerciant!- / mc de apa canalizare menajera, utilizați;

astfel ca s-a realizat o medie a venituriior/unitate care se reflecta in următorul tabel:

In situația cu proiect, vom urmări evoluția fluxurilor de venituri in condiții actuale de unitati consumate, respectiv număr mediu de persoane si pastrand constant preț/ unitate.


An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux veniâiriș

2017

47800

24000

5

120000

72200;

2018

48612,60

24000

5

120000

71387;!

2019

49439,01

24000

5

120000

70560,98

2020

50279,48

24000

5

120000

69720,52

2021

51285,07

24000

7

168000

116714,93

2022

52310,77

24000

7

168000

115689,23

2023

53356,98

24000

7

168000

114643,01

2024

54424,12

24000

7

168000

113575,87

2025

55512,61

24000

7

168000

112487,39

2026

56622,86

24000

7

168000

111377,14

2027

57755,32

24000

7

168000

110244,68

2028

58910,42

24000

7

168000

109089,57

2029

60088,63

24000

7

168000

107911,37

2030

61290,40

24000

7

168000

106709,59

2031

62516,21

24000

7

168000

105483,78

2032

63766,53

24000

7

168000

104233,46

2033

65041,87

24000

7

168000

102958,13

2034

66342,70

24000

7

168000

101657,29

2035

67669,56

24000

7

168000

100330,44

2036

69022,95

24000

7

168000

98977,05

2037

70403,41

24000

7

168000

97596,59

2038

71811,47

24000

7

168000

96188,52

2039

73247,70

24000

7

168000

94752,29

2040

74712,66

24000

7

168000

93287,34

2041

76206,91

24000

7

168000

91793,08

2042

77731,05

24000

7

168000

90268,95

2043

79285,67

24000

7

168000

88714,32

2044

80871,38

24000

7

168000

87128,61

2045

82488,81

24000

7

168000

85511,18

2046

84138,59

24000

7

168000

83861,41
Se poate observa ca in varianta cu proiect investiția generează fluxuri de venituri pozitive, menținând aceleași tarife raportate la inflație, si un număr constant de unitati consumate, deși investiția va creste considerabil atractivitatea parcului si deci numărul mediu de unitati consumate va creste.


Analiza cu factori perturbatori

Vom analiza investiția in varianta propusa cu proiect, analizand fluxurile de venituri in raport cu evoluția numărului de consumatori, prin urmare evoluția veniturilor fiind principalul factor cu influente majore asupra investiției, vom avea următoarele situații:CONTRACT NR. 5724/2017


A. Varianta pesimista cu scăderea populației, respectiv a consumatorilor cu 1 Varianta II

An

Costuri întreținere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux veniw

2017

47800

24000

5

120000

72200

2018

48612,60

23760

5

118800

70187,4

2019

49439,01

23522,4

5

117612

68172,98

2020

50279,48

23287,17

5

116435,88

66156,40

2021

51285,07

23054,30

7

161380,12

110095,06

2022

52310,77

22823,76

7

159766,32

107455,56

2023

53356,98

22595,52

7

158168,66

104811,68

2024

54424,12

22369,56

7

156586,97

102162,85

2025

55512,61

22145,87

7

155021,10

99508,50

2026

56622,86

21924,41

7

153470,89

96848,03

2027

57755,32

21705,16

7

151936,18

94180,87

2028

58910,42

21488,11

7

150416,82

91506,40

2029

60088,63

21273,23

7

148912,65

88824,02

2030

61290,40

21060,50

7

147423,53

86133,12

2031

62516,21

20849,89

7

145949,29

83433,08

2032

63766,53

20641,40

7

144489,80

80723,26

2033

65041,87

20434,98

7

143044,90

78003,04

2034

66342,70

20230,63

7

141614,45

75271,75

2035

67669,56

20028,33

7

140198,31

72528,75

2036

69022,95

19828,04

7

138796,32

69773,38

2037

70403,41

19629,76

7

137408,36

67004,95

2038

71811,47

19433,46

7

136034,28

64222,80

2039

73247,70

19239,13

7

134673,93

61426,23

2040

74712,66

19046,74

7

133327,19

58614,54

2041

76206,91

18856,27

7

131993,92

55787,01

2042

77731,05

18667,71

7

130673,98

52942,93

2043

79285,67

18481,03

7

129367,24

50081,57

2044

80871,38

18296,22

7

128073,57

47202,19

2045

82488,81

18113,26

7

126792,84

44304,02

2046

84138,59

17932,13

7

125524,91

41386,32Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o scădere a consumului cu 1 % pe an, pe intreaga perioada de 30 de ani, deși situația prognozata este de creștere a consumurilor, investiția facand sa creasca atractivitatea parcului sa devină un obiectiv de mare atracție pentru populație, prin urmare consumurile cresc, crescând astfel si veniturile.                       H

°U Pr+0|e.Ct scaderea Populației cu 1%, respectiv a consumatorilor nu produce fluxuri negative ale veniturilor pe a întreaga perioada de referința de 30 de ani.B. Varianta optimista cu creșterea populației respectiv a consumatorilor cu Varianta II

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux veflO^s

2017

47800          24000

5

120000

722&S

2018

48612,60

24240

5

121200

72587,4

2019

49439,01

24482,4

5

122412

72972,98

2020

50279,48

24727,22

5

123636,12

73356,64

2021

51285,07

24974,49

7

174821,47

123536,40

2022

52310,77

25224,24

7

176569,68

124258,92

2023

53356,98

25476,48

7

178335,38

124978,40

2024

54424,12

25731,24

7

180118,73

125694,61

2025

55512,61

25988,56

7

181919,92

126407,32

2026

56622,86

26248,44

7

183739,12

127116,26

2027

57755,32

26510,93

7

185576,51

127821,20

2028

58910,42

26776,04

7

187432,28

128521,86

2029

60088,63

27043,80

7

189306,60

129217,97

2030

61290,40

27314,23

7

191199,67

129909,26

2031

62516,21

27587,38

7

193111,66

130595,45

2032

63766,53

27863,25

7

195042,78

131276,24

2033

65041,87

28141,88

7

196993,21

131951,34

2034

66342,70

28423,30

7

198963,14

132620,44

2035

67669,56

28707,53

7

200952,77

133283,21

2036

69022,95

28994,61

7

202962,30

133939,35

2037

70403,41

29284,56

7

204991,92

134588,51

2038

71811,47

29577,40

7

207041,84

135230,37

2039

73247,70

29873,18

7

209112,26

135864,56

2040

74712,66

30171,91

7

211203,38

136490,72

2041

76206,91

30473,63

7

213315,42

137108,50

2042

77731,05

30778,36

7

215448,57

137717,52

2043

79285,67

31086,15

7

217603,06

138317,38

2044

80871,38

31397,01

7

219779,09

138907,70

2045

82488,81

31710,98

7

221976,88

139488,07

2046

84138,59

32028,09

7

224196,65

140058,06Aceasta situație fiind cea mai favorabila arata menținerea pozitiva a fluxurilor de venituri, cresc seminficativ veniturile si deci implicit si fluxul de numerar.

Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definitiva a proiectului. Rata


4.6.

rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si facilitează analiza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic.


Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se baz&^h pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara arJ’Jfeta^^Valoai:^ diferita fata de cea de peste un an sau o perioada indelungata de timp.                        ■ Si

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul următorilor pararp.etrfi/' venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)                  ’

'  £ © c .<,>>•

1. Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0.

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:

D          D

VNA = IV,/ (1+i)‘ - Z (lt+Ct)/ (1+i)'

t=1              t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

 • - beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasat parcul, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;

 • - generează noi locuri de munca;

A. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica veniturile generate de investiție incepand cu anul 2018, an in care ar putea deveni funcționala investiția, avand in vedere ca perioada de implementare este de 5 luni.

De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin crestrerea atractivitatii zonei, infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o creștere a veniturilor la bugetul local.

Valoarea neta de actualizare a investiției:

Pentru investiția de fata vom analiza evoluția investiției pe o perioada de 30 de ani, perioada recomandata pentru un astfel de obiectiv, la o rata de actualizare de 5 %. Vom lua in caicul-

cheltuielile cu investiția inclusiv întreținerea si veniturile realizate. Vom lua in > generate de o medie a consumatorilor de 24000 persoane/an.                   '
An

cost investiție

cheltuieli de exploatare

total

total venituri

------ÎT^

r-i

Flux \7 venituri

I                                                                                     ii

1

591970

0

591970

0

591970

r •

-5637^95

2

47800

47800

120000

72200

65487,53

3

47800

47800

120000

72200

62369,07

4

47800

47800

120000

72200

59399,12

5

47800

47800

120000

72200

56570,59

6

47800

47800

120000

72200

53876,75

7               j

47800

47800

120000

72200

51311,19

8

47800

47800

120000

72200

48867,80

9

47800

47800

120000

72200

46540,76

10

47800

47800

120000

72200

44324,54

11

47800

47800

120000

72200

42213,84

12

47800

47800

120000

72200

40203,66

13

47800

47800

120000

72200

38289,20

14

47800

47800

120000

72200

36465,91

15

47800

47800

120000

72200

34729,43

16

47800

47800

120000

72200

33075,65

17

47800

47800

120000

72200

31500,62

18

47800

47800

120000

72200

30000,59

19

47800

47800

120000

72200

28571,99

20

47800

47800

120000

72200

27211,42

21

47800

47800

120000

72200

25915,64

22

47800

47800

120000

72200

24681,56

23

47800

47800

120000

72200

23506,25

24

47800

47800

120000

72200

22386,90

25

47800

47800

120000

72200

21320,86

26

47800

47800

120000

72200

20305,58

27

47800

47800

120000

72200

19338,65

28

47800

47800

120000

72200

18417,76

29

47800

47800

120000

72200

17540,72

30

47800

47800

120000

72200

16705,45

477348,11In varianta fara actualizare, la o rata de actualizare de 5 % pentru un ani VNA = 477348,11 lei. VNA >0 arata ca investiția este rentabila

B. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilității RIRF reprezintă acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D          D

ZVt/II+O'-Klt+Ct)/ (1+i)‘ = 0

t=1              t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

A?

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de actul pentru care VNA = 0, obținem


rA -'A a


An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

p^VNA ,A

11,699%

11,709%

12,277%

5”’o

1

-591970

-529968,93

-529921,49

-527240,66

-563780,95

2

72200

57868,02

57857,66

57273,75

65487,53

3

72200

51807,11

51793,20

51011,11

62369,07

4

72200

46380,99

46364,39

45433,27

59399,12

5

72200

41523,20

41504,61

40465,34

56570,59

6

72200

37174,19

37154,23

36040,63

53876,75

7

72200

33280,68

33259,83

32099,75

51311,19

8

72200

29794,97

29773,64

28589,78

48867,80

9

72200

26674,34

26652,85

25463,61

46540,76

10

72200

23880,55

23859,18

22679,28

44324,54

11

72200

21379,38

21358,33

20199,40

42213,84

12

72200

19140,17

19119,62

17990,68

40203,66

13

72200

17135,49

17115,56

16023,48

38289,20

14

72200

15340,77

15321,56

14271,38

36465,91

15

72200

13734,03

13715,60

12710,87

34729,43

16

72200

12295,57

12277,97

11320,99

33075,65

17

72200

11007,77

10991,03

10083,09

31500,62

18

72200

9854,85

9838,98

8980,55

30000,59

19

72200

8822,69

8807,69

7998,56

28571,99

20

72200

7898,63

7884,50

7123,96

27211,42

21

72200

7071,35

7058,07

6344,98

25915,64

22

72200

6330,72

6318,26

5651,19

24681,56

23

72200

5667,66

5656,00

5033,25

23506,25

24

72200

5074,05

5063,16

4482,89

22386,90

25

72200

4542,61

4532,45

3992,70

21320,86

26

72200

4066,83

4057,37

3556,12

20305,58

27

72200

3640,88

3632,09

3167,27

19338,65

28

72200

3259,55

3251,39

2820,95

18417,76

29

72200

2918,15

2910,59

2512,49

17540,72

30

72200

2612,51

2605,51

2237,76

16705,45

208,86 Iei

-186,07 lei

-21.681,47 lei

477348,16


Rata interna de rentabilitate este situata intre 11,699 si 11,709%, pentru care VNA este 0.

Pentru o rata de rentabilitate de 11,699%, VNA = 208,86 lei, pentru un orizont de timp de 30 de ani.

Pentru o rata de rentabilitate >11,699% VNA are valori negative. RIR>5,5.

VAN>0, RIR>5,5% și B/C>0Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile si non-cuantificabile:

Beneficii si costuri economice si sociale non-cuantificabile:

Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:

-veniturile acumulate din incasarea impozitelor si taxelor plătite de agenti -beneficii propagate prin creșterea nivelului serviciilor oferite;

-dezvoltarea socio-economica locala;

-imbunatatirea factorilor de mediu;

4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

'CONFORM CU ORIGINALĂNr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

-

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

80

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In

implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In

implementare

Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da

c. Evaluarea riscurilor instituționale                                                           *\

--- : ------:-----rx-----—x—:—. r.-.. . ------------------------rx/1-      - —xFi

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducereefecte negative

Ir

cpnțatsJal

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea începerii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul

 • 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții optime de viata si sanatate;

 • •  asigura condiții de protejare a mediului înconjurător;

 • •   grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea serviciilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțare;

 • •  realizează un impact pozitiv asupra mediului;

 • •  alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu si respecta prevederile din:

 • •  Legea 107/96 “Legea apelor” ;

 • •  Legea 137/95 “Legea mediului” ;

 • •  Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epurarea apelor uzate urbane.

Scenariul 1, respectiv păstrarea situației existente, fără realizarea investiției, in condițiile actuale de obligații de respectare a condițiilor de mediu nu poate fi luat in considerare deoarece s-ar incalca aceste cerințe si ar duce la imposibilitatea obținerii autorizației de mediu si la diminuarea considerabila a atracției vizitatorilor.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

• creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

CONFORM

cu originalul £ j

G, ? P

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de prestare a serviciilor in parc.

  i mediu pentrui


Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizatieîAe parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 179Orn 19 noiembrie*, 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilftațe^^pnșftjufui Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a cdmunelor din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

5.2 Soluțiile tehnice adoptate

Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2 propus, in scopul realizării canalizării menajere in parc consta in :

Rețea de canalizare plaja:

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1,2-88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

împotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă. Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează in sistem unitar, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul unui singur colector.

Traseul colectorului a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

 • • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri;

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului uzat spre punctele de descărcare;

 • • să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate transportate de colectoarele secundare.

Rețeaua de canalizare proiectata in zona "Plaja" din parc se va realiza din tuburi PVC SN4 Dn 200 mm cu o lungime totala de 586 m.

La stabilirea traseului rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare tinându-se cont de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere ale căminelor de vizitare;

CONFORM

CU ORIGINALUL,


 • • asigura siguranța maxima în exploatare;

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor spectelg de 'evacu^e’

 • • apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare.                 2

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de ingheț prevăzută conform STAS 6054-77. Pentru clădiri fără subsol se impune adâncimea de 1,0 m (la cotă radier),

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională s-a căutat realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei. Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul transportat, condiționând un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A ■ k ■ R%-l1/z, în care:

Q = debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

A = aria secțiunii de curgere [m2];

k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];

I = panta radierului canalului.

Pentru dimensionare se consideră debitul uzat orar maxim provenit din utilizarea apei

pe tipuri de consum ( public si agenți economici tip restaurante, terase...etc):

Quz.or.max= a ZNi*ql*Kz,i*Ko*1O-3* 24‘1 (m3/h)

unde:

a - coeficient de reducere sau de creștere a debitului; reducerea este dată de apele utilizate pentru stropit, spălat; creșterea este dată de activitățile economice care utilizează alte surse de apă; valorile curente pot fi cuprinse între 0,9 - 1,05;

Ni- nr. de utilizatori pe categorii de consum;

qi - necesarul specific de apă potabilă (l/om,zi), conform SR 1343-1:2006;

kzi,i - coeficient de variație a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 -1:2006; kor,i - coeficient de variație orară a consumului de apă, conform SR 1343-1:2006;

10'3,24‘1 - coeficienți de transformare;

Pentru calcul s-a considerat un qimaxim=50l/pers,zi

Nj= 100 persoane

Kzi=1,3

K0=2,8

Quz med. zi = ț^=5 (m3/zi)

Quzmax zi = KZii* q* Ni / 1000*24=1,3*50*100/1000*24= 0,27m3/ h

Quz, or.max =Ko*Kz>i * q* N, / 24*3600= 0,210 I / s=18,2 m3 /zi

Se alege pentru canalizare conducta PVC SN4 D 200.


Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare menajera proiectată nu trebuie să conțină:

 • • materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizareși echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care impreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

metalele grele și compușii lor;

 • -   compușii organici halogenați;

 • -   compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -   agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

 • -   substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeaua de canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

- substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate-sati-cte rra:arăa.


38


cu 0RIGINALU


nămolului;


- substanțe organice greu biodegradabile.

Cămine de vizitare:

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare, conform

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare car® canale in scopul controlării și intreținern stării acestora, respectiv pentru curățirea canalelor'și evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor.        ' vȚ/i ■'(

Pe traseul rețelei de canalizare menajera, se vor prevedea un număr total de'î-T cămine de

vizitare in aliniamente la distanța medie de 60 m, cămine de vizitare realizate din tuburi de beton cu Dn 1000 mm conform STAS 2448-82 prevăzute cu capace carosabile.

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare

se amplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN 1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei mufe de încastrare din PVC înglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar intre suprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigură și o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fie in același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subtraversari si supratraversari intalnite pe traseul rețelei de canalizare menajera

In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 6 subtraversari ale aleilor pietonale din zona ce face obiectul studiului.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 40,0 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a încercat evitarea realizării.

Statia de epurare

Epurarea apelor uzate menajere colectate din zona Plaja, se va realiza prin intermediul unei stații de epurare tip biologic cu un debit maxim de 34 mc/zi.

Amplasamentul stației de epurare proiectate, este situat in incinta plajei, in punctul cel mai de jos al terenului, ce va asigura evacuarea unei ape epurate ai cărei parametrii calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate epurate în emisari naturali.

CU


 • I.      rezervor de colectare sedimente;

 • II.     reactor SBR pentru activarea/aerarea sedimentelor.

Rezervorul de colectare sedimente îndeplinește următoarele funcții:

 • - colectarea noroiului primar și secundar;

 • - reținerea materialelor decantabile și plutitoare;

 • - acumularea apei de intrare;

 • - echilibrarea fluctuațiilor de cantitate și concentrație în apa de scurgere;

Rezervorul de colectare noroi poate fi compus din mai multe camere. în acest caz, ele trebuie unite prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie același în toate camerele.

De asemenea reactorul SBR poate fi împărțit în mai multe camere. în acest caz, ele trebuie unite prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie același în toate camerele. Derularea procedeului SBR este o succesiune de 5 etape de lucru, care se desfășoară în timp una după alta, de mai multe ori pe zi (de regulă de 4 ori/zi).

Etapa 1: Alimentarea.

Apa uzată menajeră este dusă în rezervorul colector printr-o țeavă cu sifon de presiune a SBR. Acesta este astfel amplasat încât numai apa lipsită de particule solide este deversată. Nivelul minim al apei în rezervorul colector este limitat printr-o construcție specială a sifonului. Poate fi și o limitare printr-o altă componentă (de exemplu, un plutitor cu întrerupător).

Etapa 2; Aerarea.

în această etapă, apa uzată menajeră va fi aerată și amestecată . Aerarea se face cu ajutorul unui compresor liniar cu membrană aflat în tabloul de comandă și prin intermediul unuia sau mai multor difuzoare de bule fine cu membrană montate pe fundul bazinului. Prin aceasta, microorganismele vor fi alimentate cu oxigenul necesar pentru acțiunea de amestecare în vederea descompunerii dejecțiilor și pentru ținerea în contact a apei uzate și a bacteriilor. Aerarea se face de regulă intermitent.

Etapa 3: Sedimentarea

Această etapă este de fapt o pauză de liniștire, fără aerare. Noroiul rezidual se depune la baza, în virtutea gravitației. în această fază se creează o pânză superioară de apă curată și un strat de noroi pe fundul bazinului, urme de suspensie de noroi în zona cu apă curată vor fi recirculate prin construcția sifonului și a scurgerii.

Etapa 4 : Evacuarea apei curate.

în această fază, apa epurată biologic este aspirată prin treapta (rezervorul) SBR. Acest proces se desfășoară cu aer comprimat, pe baza așa-zisului principiu de pompare Mammut (sifonare sub presiune). Sifonul de presiune este astfel amplasat încât numai apa curată, epurată biologic și fără suspensii solide este pompată. Construcția sifonului este astfel concepută încât în treapta (rezervorul) SBR este menținut nivelul minim de apă.

Etapa 5: Evacuarea surplusului de noroi.

în această fază, prin intermediul sifonului de presiune, surplusul de noroi este redirijat în colectorul noroi pentru stocare. Surplusul de noroi va fi evacuat de pe fundul rezervorului. După încheierea acestor etape, ciclul de lucru poate fi reînceput cu etapa nr. 1. De regulă, într-o zi se desfășoară 4 cicluri ca cele descrise mai sus. Există însă posibilitatea unei setări a timpilor de cuplare și a numărului de cicluri.. Această adaptare se va face însă numai de către o firmă

CONFORM n CU originalul!^specializată și autorizată. Suplimentar, există posibilitatea setării instal manuală pe o perioada scurtă. Utilizarea pe durata concediilor este o funcți instalației pe o lungă perioadă, fără alimentare cu ape uzate. Funcții comandată cu microprocesor, care controlează cuplarea automată a și a^isfri pentru sifoane diferite prin intermediul unor electrovalve.

Date tehnice:

piâreibhj

(^'red^sl

Frj VJV ji

gratie/

Inaeaffip


Statia de epurare este echipata cu doua rezervoare, doua module de epurare cu o capacitate totala de 70 LES capabila sa prelucreze un debit total de Q uz max zi =18,2mc/zi reprezentând circa 100 locuitori fizici (1 LES = 1,43 locuitori fizici)

 • - rezervor de colectare sedimente din PP;

 • - reactor SBR pentru activarea/aerarea sedimentelor.

 • - Volum total (4 x 8500 ) I.

 • - Caracteristicile constructive

 • - Capacitate: Q u zi med = 26m3/zi, Q u zi max = 34 m3/zi

 • - Sursa de energie electrica : 380 V

 • - Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

 • - Materiale: bazine din PP, volum 4 x 8500 litri executate prin injecție termoplastica;

 • - Sistem complet de conducte de intrare si ieșire.

-Sistem complet automatizare si control.

5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
 • 5.3.1. Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA este de 734.577,60 lei, respectiv, 618.006,90 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 265.108,20lei cu TVA, respectiv 222.780,00lei fără TVA,în conformitate cu Devizul general anexat;

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare fără TVA

  TVA

  Valoare cu

  TVA

  lei

  lei

  lei

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  32.300,00

  6.137,00

  38.437,00

  2.

  Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

  126.430,00

  24.021,70

  150.451,70

  3.

  Cheltuieli pentru investiția de bază

  412.900,00

  78.451,00

  491.351,00

  4.

  Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

  46.376,90

  7.961,00

  54.337,90

  TOTAL GENERAL

  618.006,90

  116.570,70

  734.577,60

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare fără TVA

  TVA

  Valoare cu

  TVA

  lei

  lei

  lei

  1.

  Construcții și instalații

  156.880,00

  29.807,20

  186.687,20

  2.

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

  31.200,00

  5.928,00

  37.128,00

  3.

  Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

  2.400,00

  456,00

  2.856,00

  4

  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  32.300,00

  6.137,00

  38.437,00

  TOTAL C + M

  222.780,00

  42.328,20

  265.108,20

CONFORM

CU ORIGINALUL

5.3.2. Indicatori de impact

 • - Creșterea veniturilor la bugetul local,

V = Vn/ Vn-1

 • - Creșterea numărului de vizitatori;

P = Pn/ Po

n - anul "n"

0 - anul implementării;

5.3.3. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - terasamente;

 • - număr m. rețea de canalizare;

 • - număr cămine vane realizate;

 • - subtraversari;

 • - statie de epurare,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

Nr. crt.

Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

Lei

Lei

1.

Terasamente

mc

800

45

36000

2.

Instalație canalizare +camine+statie de epurare

-

-

354260

3.

subtraversari

m

40

566

22640

TOTAL

412.900

T.V.A. 19%

78.451,00

TOTAL Cap. 4

491.351

5.3.4.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 5 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE

PentruCertificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare          %

A.Durata de realizare/ r.--_

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 5 luni calendaristice,\ când se va^-realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achizițiile iuerări^e vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect‘ £)j.c Ju detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de construcții, precum și realizarea activităților necesare recepției finale.

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura zonei Plaja;

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metodă consacrată in construcții.

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 4 luni. Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data inceperii execuției și de graficul prezentat de constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

 • -   elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

 • -   proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier:

Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, intocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile calendaristice);

Se recomandă încredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.


> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

ANEXA 1

DEVIZ GENERAL obiectivul de investiții REȚEA CANALIZARE PLAJANr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

----r*

TVA

*valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

32.300,00

6.137,00

38.437,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

32.300,00

6.137,00

38.437,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.1. Studii de teren

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420,00

79,80

499,80

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

82.960,00

15.762,40

98.722,40

3.5.1. Temă de proiectare

1.430,00

271,70

1.701,70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.060,00

4.571,40

28.631,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.350,00

636,50

3.986,50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.420,00

459,80

2.879,80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

51.700,00

9.823,00

61.523,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00


CONFORM

CU ORIGINALUL• elaborarea documentației de atribuire:


• fișa de date a achiziției;

 • • caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

  execuție;


 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atrib                       s • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea" cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in această etapă va conține toate clauzele necesare, astfel incat lucrarea să se execute la termen și de calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).

2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe o perioadă de 5 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

 • a) realizare traseului canalizare menajera;

 • b) realizare racorduri de canalizare, cuprinzând : introducerea conductelor de canalizare, cămine de vizitare, subtraversari;

 • c) terasamente;

 • d) construcție si montaj statia de epurare

Ordinul de începere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantier, autorizat conform legislației in vigoare, angajat specia! pentru aceasta conform procedurilor de achiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 5 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.                                              __________

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

VApo

3.8

Asistență tehnică

40.600,00

^714,00

48.314,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

.      0,00-

K      a,oo

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

c^oo

.^0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

40.600,00

7.714,00

48.314,00

Total capitol 3

126.430,00

24.021,70

150.451,70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

156,880.00

29,807.20

186,687.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,200.00

5,928.00

37,128.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224,820.00

42,715.80

267,535.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

412,900.00

78,451.00

491,351.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.400,00

456,00

2.856,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.400,00

456,00

2.856,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,476.90

0.00

4,476.90

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,064.00

0.00

2,064.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

412.90

0.00

412.90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39,500.00

7,505.00

47,005.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

46.376,90

7,961.00

54,337.90

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

CONFORM

CU ORIGINALUL , ,

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

iwf. crt.

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

3.1

Studii

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.1. Studii de teren

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

82.960,00

15.762,40

98.722,40

3.5.1. Temă de proiectare

1.430,00

271,70

1.701,70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

ANEXA 2DEVIZ FINANCIAR

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1     Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

32.300,00

6.137,00

38.437,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

........ - ■ • ■

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

-

32.300,00

6.137,00

38.437,00


CONFORM

CU

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.060,00 f

\____ ‘

O

2 $631,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

■>

3.350,00

t ww

\ T? h

3(986,50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.420,00

' -y

459,80---

& y

"£.879,80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

51.700,00

9.823,00

61.523,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

40.600,00

7.714,00

48.314,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

40.600,00

7.714,00

48.314,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

126.430,00

24.021,70

150.451,70

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

4.1

Construcții și instalații

156.880,00

29.807,20

186.687,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31.200,00

5.928,00

37.128,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224.820,00

42.715,80

267.535,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

412.900,00

78.451,00

491.351,00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

2.400,00

456,00

2.856,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.400,00

456,00

2.856,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

49

CONFORM


5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.476,0

0®g(

4.476,98"

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

v. *4'-    \

0,00.

0,£)0<< ®z,'

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.064,00

0,00

N l

2.064,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

412,90

0,00

412,90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desfi ința re

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39.500,00

7.505,00

47.005,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

46.376,90

7.961,00

54.337,90

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

ANEXA 3 DEVIZ PE OBIECTNr.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

Cap./ subcap

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

125.880,00

23917,2

149797,20

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

36000

6840

42840,00

4.1.2.

subtraversari

22.640

4301,6

26941,60

4.1.3.

Instalații

67.240

12775,6

80015,60

TOTAL I subcap. 4.1.

125.880,00

23917,2

149797,20

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31.200,00

5928

37.128

TOTAL I

subcap 4.2.

31.200,00

5928

37.128

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

224.820,00

42715,8

267.536

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

224.820

42715,8

267.536

Total deviz pe obiect (Total I + Total li + Total III)

381.900,00

72561

454.461
Spatio verde


i■     ■ 'V-

I

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

V>-.   \

< -

*>

154.601

alee boton

1            debarcader

N

• ‘ZON.A STUDIATA


Pod


lacLEGENDA:5W0

-1&MN0555.441'

iî r.4Xi                                                       ’ *'»:

162.'

Piatf.bet

issr/.t              1.M.4WBeneficiar:

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator:

Consiliul Local Ploiești;


Prestator.

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


Tltiul Protecftrtul:


Denumiră Fiansa:REȚEA DE CANALIZARE PLAJA


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SrTUATIA EXISTENTAFtta

Scam

Nr. desen

Dala    LuoiUiim:

August

Parcul memorial Constantin Stare.

SF

1:500

002

2017

Com. Bugov, juri. Prahova

Lampadar


Tratau ca nai zare propuia Cămin canalizare praouta


ZONA STUDIATA


Scara 1:5000Pfatf.bet


>5.CW

t ”

155.520


155.550

■■154.W> 165.61)0

155.720


»MOOBeneficiar

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator:

Consiliul Local Ploiești;


Prestator;

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


TWul ProiectuluiI


Denumiră Planșa:


REȚEA DE CANALIZARE PLAJA


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA PROPUSA


Pagina       Faza

1/2          SF


Scara      Nt, doscn

1:500        003
Oaia Localizare; August

2017Parcul mwrcrial Constantin Stere, Corn. Bucov. jud. Prahova ~T "" I
3SM50
legenda

’ Cf*nin c^nBhare

Lampadar

TaJu:

T^ieti canalizare

<^’««WfcMSprOpu$e


lac

■ :S3 f"

M5KHJ

MMCB


' 3857»


/’IMfthl

■* «M.esc


rasia urani