Hotărârea nr. 205/2019

Hotãrârea nr. 205 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unui imobil-construcție cu destinația de Decantor+platforma namol situat în Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLO

HOTĂRÂREA NR. 205

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unui imobil-construcție cu destinația de Decantor+platforma nămol situat în Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.283, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 241/05.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 185/05.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 195/05.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 157/05.06.2019 la Direcția Economică, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unui imobil-construcție cu destinația de Decantor+platforma nămol situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.283, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia;

Ținând cont de Raportul din data de 05.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și este înscris în Cartea Funciara a municipiului Ploiești cu nr. cadastral 144430-C4;

în conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10, alin. (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Ploiești a imobilului - construcție situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283, cu destinația de Decantor+platforma nămol, număr inventar 1283, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului menționat la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a bunului menționat la articolul nr.l din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 în sensul eliminării poziției nr. 91.

Art. 5 Se aprobă modificarea corespunzător art. 1 și art. 3 a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 ce va fi încheiat, potrivit prevederilor art.3 și art. 5 între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cuprins în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

PREȘEQINGeorge-JȘorin


ț Contrasemnează: f SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOV

ANEXA nr.l la H.C.L.

Situația bunului ce va trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești pentru scoterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului Construcție

Valoare de inventar - lei -

Obs.

91

1.3.1

1283

Decantorfplatformă nămol, Depou troleibuze str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.283

71.129,09


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TabîrcăSef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.__/______________


ACT ADIȚIONAL NR.____

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de DELEGATAR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa nr. 3a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării bunului identificat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.______/________.

Se completează contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 cu clauza standard privind protecția datelor personale prevăzută în anexa la prezentul act adițional.

9

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare

Ayr’”':oi'niui Pldiesti Xm>

X X-'âr '■■■/'

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractu3^dc./Țgj;ggârdza gestiunii serviciului de transport public local de persoane în MumciȚiu&Pfeîești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

serviciului de transport public local de persoane în Municipiul /P^icsti/iir^ 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.


DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Alexandri Nicolae

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tănase


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul .Turidic-Contencios,Contracte

întocmit, Cristina Denisa Trofîn

ANEXA LA ACTUL ADIȚIONAL NR.___LA CONTRACTUL DE ,

DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLlfe^

LOCAL DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL PLOIE^/NpOf'.An 18579/04.11.2013                ASit-A

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELO^Mr|oS^LEA

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1 A, în "caii late de concedent, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

și

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

Art. /.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

  • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

  • •  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

  • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:


vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces lazsi prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate d^t^ personal

vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prel se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeAd&în. sistem^ prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au DreptN^Hî^șJ’ datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți

5

se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești DIRECTOR GENERAL, Alexandri Nicolae


SERVICIUL CONTRACTE ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu

DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea

întocmit

Cristina-Denisa Trofin