Hotărârea nr. 204/2019

Hotãrârea nr. 204 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu o nouă poziţie având numărul curent 1246 referitoare la imobilul situat în str. Rezervoarelor nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 204 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție având numărul curent 1246 referitoare la imobilul situat în str. Rezervoarelor nr. 1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 264/10.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-lonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 214/20.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 318/20.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 176/20.06.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unui imobil - teren în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”’,

Luând în considerare Raportul din data de 05.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului situat în str. Rezervoarelor nr. 1.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 1 - Situația imobilelor (locuințe și terenuri aferente) ce urmează a fi incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție referitoare la imobilul situat în str. Rezervoarelor nr.l având număr curent 1246 ce se identifică potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Imobilul menționat la art.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

M -

-

/    /^S'-

-Niculae BOTIft W'w

,     ^T


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚEI Georg                        rfe


'^7 ' Contrasemnează: ZWifcl SECRETAR, W JLna-Geanina SERBINOV

.....

ANEXĂMțȚ ea:-

\®;\ ''

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                  "

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL

Privind completarea Anexei nr.l a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție referitoare la imobilul construcție în suprafață de 29 m.p. și teren în suprafață totală de 185 mp situate în Ploiești, str.Rezervoarelor, nr. 1

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1246

Str.

Rezervoarelor

nr. 1

-

Construcția C1

29 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren

185 mp

DIRECTOR EXECUTIV,  Carmen Darfiela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tabirca


Șef Serviciul Intabulări Bunuri,


întocmit,

Băltărețu Alexandra- Consilier S.I.B.

Ciripoiu Adrian Lucian -Consilier CEAFL

?■


-ftVCAA /UZ-

PLAN de AMPLASAMENT si DELIMITARE

Scara 1: 200Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

185

str. Rezervoarelor, nr. 1, mun. Ploiești

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala ( UAT)


PLOIEȘTI


Suprafața totala imobil

DEN PCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

380937.652

581187.342

2

380930.333

581193.161

3

380928.825

581194.370

4

380918.224

581179.760

5

380924.517

581173.731

6

380925.415

581174.803

7

380930.067

581179.025

8

380933.809

581183.427

9

380935.457

581185.070

1

380937.652

581187.342


Nr. parcela

1Categorie de folosința


CC


A. Date referitoare la teren


Suprafața (mp)


185Mențiuni


Nord - nr. cad. 6013, Est - nr. cad. 6013/1 Sud-nr. cad. 125802, Vest-str. Rezervoarelor
B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol un»

Mențiuni

C1

CL

29

Construcție Sc. des:,.-         A

-----------X ț*-        \----

T*7 /^.   A

TOTAL

29

f w /       YA


Executant.