Hotărârea nr. 202/2019

Hotãrârea nr. 202 privind modificarea poziţiei 114 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA                               (v ? -


JUDEȚUL PRAHOVA                      j l t

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI? S

HOTĂRÂREA NR. 202 privind modificarea poziției 114 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 255/10.60.2019 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 202/11.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 302/10.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 168/11.06.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 114 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 05.06.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că o parte din imobilul situat în Ploiești: str. Săpunari nr. 4, care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 114 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 114 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Săpunari nr. 4, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de PFA Apostoiu Mihaela, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie<2(H9

PREȘEDINȚI

George-Sorin


■ti

DE ȘEDINȚĂ, ficulae BOTEZContrasemnează: SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCA

TABEL

privind modificarea poziției 114 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Nr.

crt.

Adresa imobil

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

Observații

Construcție Suprafața utilă

Teren

114

Săpunari

nr.4

Teren curte

-

62,77 cotă indiviză din 227 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,


/Carmen Daniela BucurPlan de amplasament și delimitare a imobijulij

Scara 1: 500


Nr. cadastral Suprafața măsurată a imobilului (mp)


Adresa imo1


227


Nr. Carte Funciară


Unitatea Administrativ Ti382450


382425


382400


Ploiești


IO&00


382450


382425

382400


A. Date referitoare la teren


Nr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(m.p.)

Mențiuni

1

Cc

227

TEREN INTRAVILAN ÎMPREJMUIT

Total

227

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol

Mențiuni

1

CL

135

LOCUINȚA P+M+Beci - S.c.desf.= 221 mp

2

Total                  135

Suprafața totala masurata a imobilului = 227 m.p.

Suprafața din act= 220 mp

Inspector


Data: 25.10.2018Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura si parafa


Data:


Stampila BCPI