Hotărârea nr. 201/2019

Hotãrârea nr. 201 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă poziţie referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72 mp situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 89


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 201

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72m.p.

situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 89

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 246/07.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.200/10.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 294/07.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, privind completarea Anexei nr.l a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare cu o nouă poziție referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72m.p. situat înPloiești, str. Rudului, nr.89;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 22.05.2019;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului teren în suprafață de 5,72m.p. situat în Ploiești, str. Rudului, nr.89.

  • (2) Aprobă completarea Anexei nr.l - Situația imobilelor (locuințe și terenuri aferente) ce urmează a fi incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție având număr curent 1245 ce se identifică potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul teren, situat în Ploiești str. Rudului nr. 89, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2()19

. oh......—<4

X


PREȘEDINTE DE ȘEDI George-porih-Niculae BO

Contrasemnează:

SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOVPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND

TABEL

Privind completarea Anexei nr.l a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local ai Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72m.p. situate în Ploiești, str.Rudului, nr.89

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1245

Str. Rudului

nr. 89

Ghiță Vasilichia Constanța

Teren -curte

5,72 mp cotă indiviză din 553mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren situat sub construcția

CI

25,28 mp

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă

întocmit;

Cristache Diiiit

M.


M152Si J

JSiSFgRi


flec

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI. _Nr.. cadastral

. Suprafața măsurată

Adresa imobilului

: T. /Wf

553 mp

STRADA RODULUI NR, 89, INTRAVILAN

parte Funciara nr,

UAT

PLOIEȘTIA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

*        (le>)

Mențiuni

„ .....

Cc

553 mp

Intravilan, împrejmuit cu gard de lemn si zid

Total

553 mp

B. Date referitoare la construcții

1 — — - -

Cod constr.

Suprafața construita la sol

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

103 mp

LOCUINȚA - an 1925, fiindatie beton, pereți cărămidă, planseu lemn, șarpanta lemn, invelitoarc tabla, instalații el., apa, gaze. Nu are certif. deperf. energetica, nu are lift.

C2

14 mp

ANEXA • Bucătari© do vara, anul 1923, fundație beton, pereți cărămidă, planseu lemn, șarpanta lemn, invelltoare tabla, instalații oL, apa, gaze.

C3

20 mp

GARAJ - an 1960, pereți cărămidă, invelltoare tabla, instalații el.

Total

137 mp

|                               Suprafața totala măsurată=553 mp

;|i                            Suprafața dip act = 547.28mp indiviz din 550mp

■ f"

Inspector, 95 2

' O-'*’

1


Confirm executarea mMuratontoțj^teren, corectitudinea ji itocmirii documeritjittȘcQ)


•?