Hotărârea nr. 200/2019

Hotãrârea nr. 200 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de transport public şi retransmiterea acestora în concesiunea SC Transport Călători Express SA Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 200 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public și retransmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive NR. 249/07.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.198/10.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 187/05.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 161/07.06.2019 la Direcția Economică privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public și retransmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data de 22.05.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.229/2014 a Consiliului local al Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10, alin. (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 ale Hotărârii nr. 229/2014 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unui număr de 21 copertine aferente sistemului de transport public local, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Art. 2 Se aprobă retransmiterea în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public, identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzător art. 1 a anexelor la Hotărârea nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 ce va fi încheiat, potrivit prevederilor art.l, între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cuprins în Anexa nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 201 $


Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ.   .           SECRETAR,

George Șoriiif-Niculae BOTEZ { Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa nr.l la H.C.L./ nr. / -^4?

„Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al municipiului Ploiești” -Anexa E (copertine ce se retransmit în concesiunea S.C.Transport Călători Express S.A.Ploiești

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Nr. inv.

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

3.

4.

5.

6.

22

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str. Buna Vestire, Stația Școala nr.9 realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,3 5h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilic galbenă; policarbonat celular PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012).

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizează adresa poștală Str. Buna Vestire, Stația Școala nr.9 (traseu 7)

3031

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

24

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str. Buna Vestire, Statia Udriste Năsturel realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m; înălțime =2,35h ; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată;acoperire: policarbonat celular;

3033

23.04.2012

2.166,49

^lll:

finisaje exterioare : vopsea acrilică galbenă; policarbonat celular PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepionate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Pvb inventariere

nr.2051/30.01.2019 se actualizeazaă adresa poștală Str. Buna Vestire, Stația Udriște Năsturel (trasee 7,22)

33

1.3.24

Copertina în statie de

5

călători SC

T.C.E. Ploiești

9

Str. Mihai Bravu, Statia Dacia realizat de RATP Ploiești în statie călători, Sc=6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,3 5h; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij. fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizeaza adresa poștală Str. Mihai Bravu, Stația Dacia(trasee 104)

3042

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

35

1.3.24

Copertina în statie de

5

călători SC

T.C.E. Ploiești

9

Str. SOS NORDULUI, Complex Mic realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m; înălțime=2,35h;fundație: beton armat;sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilică galbena; policarbonat celular Reper : Vis-a-vis de Complex mic Sensul: spre Cina

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3044

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

A-' to'rX h W V

A. A.X .

38

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str. Emile Zola, Stație Hale Catedrala realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,3 5h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizeaza adresa poștală Str. Emile Zola, Stație Hale Catedrală (trasee 4B,5,7,22, 39, 39B, 40,40B)

3047

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

39

1.3.24

Copertina în statie de

9

călători SC

T.C.E. Ploiești

5

Str. Energiei, Stația Cap linie realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m;înălțime =2,3 5h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava patrata;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizează adresa poștală Str. Energiei, Stația Cap linie (trasee 39,39B)

3048

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești

5

47

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str. Gh.Gr.Cantacuzino, Stația Biserica înălțarea Domnului, realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc =6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m; înălțime =2,3 5h ;fundație: beton armat;sistem

3056

23.04.2012

2.166,49

IlXărarea '<>■

structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbenă; policarbonat celular PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012) Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizează adresa poștala Str. Gh.Gr.Cantacuzino, Statia Biserica înălțarea Domnului (trasee 22,22B,202)

48

1.3.24

Copertina în statie de

9

călători SC

T.C.E. Ploiești

Str. Stadionului, Stația Poștei realizat de RATP Ploiești în statie călători, Sc=6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m;înălțime =2,35h ; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbenă; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019 se actualizează adresa poștală Str. Stadionului, Stația Poștei (trasee 5)

3057

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

49

1.3.24

Copertina în statie de

9

călători SC

T.C.E. Ploiești

In incinta SC T.C.E. Ploiești realizat de RATP Ploiești în statie călători, Sc=6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime^ 1.50m;înălțime =2,35h ; fundație: beton armat;sistem structural: țeava patrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3058

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

9

50

1.3.24

Copertina în statie de

5

călători SC

T.C.E. Ploiești

9

In incinta SC T.C.E. Ploiești realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,3 5h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava patrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

3059

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

5

51

1.3.24

Copertina în statie de

5

călători SC

T.C.E. Ploiești

9

In incinta SC T.C.E. Ploiești

5

realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m;înălțime =2,35h ; fundație: beton armat; sistem structural: țeava patrata; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se afla în incinta SC T.C.E. Ploiești

3060

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

o aTx

52

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str.SOS VESTULUI, bloc 39 realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,35h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava patrată;acoperire: policarbonat celular;

3061

23.04.2012

2.166,49

~ au, n           ------

n^0Q/LW.201âa ^nsiiiului LocjaHl

Pifiieștn

finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

53

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

Str.SOS VESTULUI, Statia înălțarea Domnului

realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m;înălțime =2,35h ; fundație: beton armat;sistem structural: țeava patrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : BLOC 10 Sensul: spre Vest

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3062

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

54

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

Str.ȘOS VESTULUI, Stația înălțarea Domnului

realizat de RATP Ploiești în stafie călători, Sc=6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m: înălțime =2,35h; fundație: beton armat; sistem structural: țeava patrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : BLOC 103 Sc.A Sensul: spre Nord- Centru

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3063

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

60

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

In incinta SC T.C.E. Ploiești

9

realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc= 6 mp ;Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,35h;

3069

23.04.2012

2.166,49^

gc Ic

f       afundație: beton armat; sistem structural: țeava patrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilică galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

Ploiești

63

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

5

Str. ȘOS VESTULUI, Stația ACR realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc= 6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m;înălțime =2,3 5h ; fundație: beton armat; sistem structural: țeava patrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper : ACR Sensul: spre Vest

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3072

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

5

64

1.3.24

Copertina în statie de

>

călători SC

T.C.E. Ploiești

5

Str. SOS VESTULUI - Statia Ofelia

5                                                                      S

realizat de RATP Ploiești în statie călători,

9                        9                                 7

Sc=6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m; înălțime =2,35h; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular Reper :BLOC 10E Sensul: spre Nord

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

3073

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

•' S1'                         i

fci jssw i *

66

1.3.24

Copertina în statie de

9

călători SC

T.C.E. Ploiești

în incinta SC T.C.E. Ploiești realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc=6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=T.50m; înălțime =2,35h; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

3075

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

73

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

9

în incinta SC T.C.E. Ploiești realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc= 6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime =4m ; lățime=1.50m; înălțime =2,35h; fundație: beton armat;sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbena; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

3082

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

74

1.3.24

Copertina în stație de călători SC T.C.E. Ploiești

5

în incinta SC T.C.E. Ploiești

9 realizat de RATP Ploiești în statie călători, Sc= 6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m; lățime=1.50m;înălțime =2,35h; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată;acoperire: policarbonat celular; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbenă; policarbonat celular

3083

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului p W-

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

78

1.3.24

Copertina în statie de

9

călători SC

T.C.E. Ploiești

în incinta SC T.C.E. Ploiești

9

realizat de RATP Ploiești în stație călători, Sc= 6 mp ; Su=5.80mp ; dimensiuni lungime=4m ; lățime=1.50m;înalțime =2,35h ; fundație: beton armat; sistem structural: țeava pătrată; acoperire: policarbonat celular ; finisaje exterioare : vopsea acrilica galbenă; policarbonat celular

PV 5960/23-04-2012 (mij fixe recepționate cf Adr. RATP nr. STI 5981/24.04.2012)

Pvb inventariere nr.2051/30.01.2019- se află în incinta SC T.C.E. Ploiești

3_________________________________________________________________

3087

23.04.2012

2.166,49

Hotărârea nr.300/13.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

9

Director Executiv, Carmen Daniela BUCUR

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

Șef Serviciu S.I.E.B., Gabriela MÎNDRUȚIU
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.__/___


ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.             /

între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de DELEGAT AR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

3

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa nr. 3a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul retransmiterii in concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a bunurilor menționate la articolul nr.l din prezenta hotărâre și identificate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

/__

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.

rv 'A X

■■■ v/k xo^’ Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de deiggar^/^>^ gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul ®lpi,e|dlf:|f| / :? nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul^pbntltL^^^/'^ fiecare parte.                                                         V

O N z

DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Alexandri Nicolae

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte

A. întocmit,

Cristina Denisa Trofin