Hotărârea nr. 199/2019

Hotãrârea nr. 199 privind prelungirea termenului contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploieşti și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE

HOTĂRÂREA NR. 199 privind prelungirea termenului contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 248/07.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 186/05.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.197/10.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 160/07.06.2019 la Direcția Economică, privind prelungirea termenului contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de Raportul din data de 05.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public/privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 și a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10, alin. (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) litera c) și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului contractelor de administrare nr. 12470/09.07.2014 și nr.14729/12.08.2014 încheiate între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, potrivit prevederilor legale.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actele adiționale corespunzătoare la contractele de administrare nr. 12470/09.07.2014 și nr.14729/12.08.2014 încheiate cu Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform celor menționate la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Spitalul Municipal Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 20


Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^.           SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZ o^^ii^^’loana-Geanina SERBINOV

°                                * s i V '