Hotărârea nr. 198/2019

Hotãrârea nr. 198 privind completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                                   1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI II 2*1?./

•! sec^it^ ~ ’

HOTĂRÂREA NR. 198 privind completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 250/07.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 199/10.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 173/24.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 162/07.06.2019 la Direcția Economică, referitor la completarea Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Raportul din data de 22.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" cu o nouă poziție, identificată potrivit Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul menționat la art.l se identifică potrivit Planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre precum și Releveului ce constituie Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publicăerile prezentei hotărâri.

X

Dată în Ploiești, astăzi, 27 "A

INIE DE ȘEDI rinVNiculae BOTV-..

Contrasemnează:

SECRETAR,

5 Toana-Geanina SERBINOV


Anexa nr.6 la H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploi

Nr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.88

Imobil teren cu număr cadastral 8746 și construcția pivniță situată pe acesta cu număr cadastral 8746-C1

Teren - 490 m.p.

Construcție -

> suprafață utilă = 61,48 m.p., suprafață construită = 71,60 m.p.

Director executiv, Carmen Daniela Bucur

Director executiv adjunct, Amedeo Florin
Gabriela Mîndrutiu

J
x=382575

y=57998O


Sistem de proiecție STEREO 70 cu axa OX orientata spre NORD


x-382575

y=5BOO55


plan de amplasament si delimitare

A CORPULUI DE PROPRIETATE

Scara 1 / 500

Teritoriul: PLOIEȘTI;

Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO ; nr. 88

INTRAVILAN

Suprafața totala = 502,37 mp.

Proprietar:

 • - S.C. FIBA IMPEX S.R.L.

sediul: PLOIEȘTI; Str. MARAMUREȘ ; nr. 29 conform:

 • - Decizia nr. 2304 ! 12.10.1995

 • - Raport de Expertiza Tehnica, anexa la

Decizia nr. 2304/12.10.1995

 • - Decizia civila nr. 385 /15.02.1996


  al bunului imobil

  W


VIZAT O.J.C.G.C.

conform art. 61 din L 7/1996

Recepționat


' Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie


Suprafața totala delimitată de punctele

( 16', 19, 20, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16') = 490 mp.

Suprafața totala rezultata din măsurători diferă fata de cea menționata in actele de proprietatePROIECTWXuTOR^Af^ INDEPENDENT, . C

OANEȘțU

< z

P ERSO AăîrfIZIcĂ'AUTOra

DE O.N.C.Oq./O.JC.Gj

AU-uRIZATIA NR. 2320 .'Tbttg

Comanda 2 / APRILIE - 2004 A,

------


PROPRIETAR;

CiS.C. FIBA IMPEX S.R.L

'sâdiul: PLOIEȘTI; str. MARAMUREȘ; nr. 29................ M&U W-3 Teritoriul : PLOIEȘTI ; Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO ; nr. 88 INVENTAR CONSTRUCȚII

C 1 - PIVNIȚA - construcție formata din 1 incapere cu rol de pivnița Suprafața construita la sol fundație existenta = 208,81 mp.

Suprafața construita pivnița = 61,67 mp.

Proprietar:

-S.C. FIBA IMPEX S.R.L.

sediul: PLOIEȘTI; Str.. MARAMUREȘ ; nr. 29

conform :

 • - Decizia nr. 2304 /12.10.1995

 • - Raport de Expertiza Tehnica, anexa la Decizia nr. 2304 /12.10.1995

 • - Decizia civila nr. 385 / 15.02.1996Releveu PIVNIȚA

Scara 1/100


i

Numărul de ordine conform releveu

Denumire ( Destinație)

Suprafața utila ( mp.)

1

PIVNIȚA

61,48

TOTAL Suprafața utila

(mp.)

61,48

TOTAL

Suprafața construita ( mp.)


PROIECTANT

J.NDEPENDE&T'

DĂNEȘCU^A^NO.EMI Q


«A P/W-s

b          __

0R$PRIETAR .

FIBA IMPEX S.R.L.

sediul: PLOIEȘTI : Str. MARAMUREȘ : nr. 29


Număr cadastral provizoriu al bunuluȚjmobiL

--■ --"Ț A O A.f

//&}■:&      yf p

-o ■ ;

U*   /W~/

ii^iVgATȚiQjX&G.C. A i ^c&jTfprm ărt.-6i diij^?71996

Recepționai

ofeibl^iattoSălide'Cadar u,

Geodeziesi Cartografie

Ofi^uf Județean de câdaȚi^ Pțr jnp geodezie si cartografie ' • AUv

Nr. de înregistraredata........

_____ Verificat si recepționat:

CONSILIER INGINER

POPA MARLENA


PERSO.ANA'ȚIZICA-AUTORIZATA

DE O-.N.C.G.C. / O.J.C.G^C.

. X

AUTORIZATlA-NR.2S2&I 2002

Comanda 2 i APRILIE - 2004


OBIECT

ÎNSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA ( TEREN + CONSTRUCȚIE ) PLOIEȘTI ;                                           j

Slr. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO : nr 88    |

___________ PlansaJLL?—l