Hotărârea nr. 196/2019

Hotãrârea nr. 196 privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTHOTĂRÂREA NR. 196


privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 261/10.06.2019 a domnilor consilieri: Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.211/20.06.2019, al Direcției Economice nr.172/19.06.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 201/19.06.2019 la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S. A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2;

Văzând Procesul verbal din data de 13.02.2019, Procesul verbal din data de 05.06.2019 și Raportul din data de 05.06.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 22, alin. 4 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;

In conformitate cu art. 693-702 din Noul Cod Civil;

Având în vedere Contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Lidl România SCS;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.1671/23.01.2019 înaintată de către S.C. Lidl România SCS ;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă constituirea dreptului de superficie în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru terenul în suprafață de 120 mp ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, identificat conform Planului de situație - Anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, care face parte din suprafața de 3197 mp. teren deținut de către S.C. LIDL ROMÂNIA SCS conform contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011.

Art. 2 Dreptul de superficie conform art. 1 se constituie cu titlu gratuit, în vederea executării lucrărilor de trecere în soluție definitivă a branșamentului electric al magazinului Lidl pe terenul proprietatea Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str.Libertății nr. 2, identificat în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Contractul de superficie se va încheia în formă autentică, între Municipiul Ploiești în calitate de proprietar al terenului, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. în calitate de superficiar și S.C. Lidl România SCS în calitate de utilizator, pe o perioadă egală cu durata Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Lidl România SCS.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre. Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie și încheierea contractului de superficie în formă autentică, vor fi suportate de către S.C. Lidl România SCS fără pretenții de recuperare a acestora.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ George-Sorin-Niculae BOTEZ

George-Sc


Contrasemnează: SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV