Hotărârea nr. 195/2019

Hotãrârea nr. 195 privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 195 privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 260/10.06.2019 a domnilor consilieri: Ștefan Dănescu, Robert-Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.210/20.06.2019, al Direcției Economice nr. 173/15.06.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.202/19.06.2019 la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79;

Văzând Procesul verbal din data de 09.05.2019, Procesul verbal și Raportul din data de 05.06.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 22, alin. 4 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;

A

In conformitate cu art. 693-702 din Noul Cod Civil;

Având în vedere Protocolul de colaborare nr. 23427/26.10.2017 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.6466/28.03.2019 înaintată de către Asociația Habitat for Humanity România;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă constituirea dreptului de superficie în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru terenul identificat conform Planului de situație - Anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, care face parte din suprafața de 1537 mp. teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești - situat în Ploiești, str.Drăgănești nr. 79, aflat în folosința gratuită a Asociației Habitat for Humanity România conform Protocolului de colaborare nr. 23427/26.10.2017.

Art. 2 Dreptul de superficie conform art. 1 se constituie cu titlu gratuit, în vederea amplasării și exploatării pe terenul proprietatea Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str.Drăgănești nr. 79, identificat în Anexa la prezenta hotărâre, a unei instalații de racordare la rețeaua de energie electrică, respectiv a stâlpilor și a firidei în vederea alimentării cu energie electrică a două cvadruplexuri.

Art. 3 Contractul de superficie se va încheia în formă autentică, între Municipiul Ploiești în calitate de proprietar al terenului, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. în calitate de superficiar și Asociația Habitat for Humanity România în calitate de utilizator al instalației de racordare la rețeaua de energie electrică, pe o perioadă egală cu durata valabilității Protocolului de colaborare nr. 23427/26.10.2017 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre. Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie și încheierea contractului de superficie în formă autentică vor fi suportate de către Asociația Habitat for Humanity România fără pretenții de recuperare a acestora.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.



JUDEȚUL PRAHOVA

■ ^LMARtA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ViZA T SPRE NESCHIMBATE

<,       .     ..... construcție

Anexa te autorizata de

...............dm.M:......

Proiectat


Desenat


Verificat


Ploiești, str. Roșiori nr. 13