Hotărârea nr. 194/2019

Hotãrârea nr. 194 privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 3,26 mp, aferent balconului situat în Ploieşti, str. Făget, nr. 1, bl. 12J, sc. B, ap. 21, parter


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 194 privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,26 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Făget, nr.l, bL12J, sc.B, ap.21, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 262/10.06.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 193/10.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.208/18.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte, referitor la stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,26 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Făget, nr.l, bl.l2J, sc.b, ap.21, parter;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 05.06.2019;

în conformitate cu prevederile art. 553, alin. 1, art.554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A             t

In temeiul prevederilor art. 3, art.4 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate art. 36, alin. (2), litera c), art. 45 si art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 3,26 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Făget, nr.l, bl. 12J, sc.B, ap.21, parter, identificat în anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potri vit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului teren identificat, potrivit prevederilor art. 1 și art.2 și înscrierea acestuia în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

Contrasemnează:

SECRETAR, %lpana-Geanina SERBINOV


W /14KSCNCPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1 : 500 (intravilan)


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului

--------g: \i

3.26 mp.

mun. Ploiești, str. Făget, nr. 1, Bl. 12J,

Parter, ap. 21, jud. Prahova

S.Wc |\

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UATpȚ

PLOIEȘTI

--Xr ® f-'.W v

N=381627


£=579297N=381560

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

l

Cc

3.26

Inprejmuit la Nord si la Est prin limita convenționala, iar la Vest la Sud prin calcan bloc.

Total

3.26


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod


Destinația


Suprafața construita la sol (mp.)


Mențiuni


Total


Executant: DRAGOMIR TRAIAN


Confirm executarea măsura intocmirii documentației cu realitatea din teren


Data: septembrie 201|8'


Suprafața totala masurata a imobilului: S=3.26 mp.


Inspector:Confirm introducerea imobilului in baza de date integratasi atribuirea numărului cadastral


Semnătura si parafa


Data:


Stampila BCPICompletări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața =3,26

m.p. situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Făget, nr.l, bl.l2J, sc.B, ap.21, parter

2019

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


ȘEF SERVICIUL

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUȚIU