Hotărârea nr. 193/2019

Hotãrârea nr. 193 privind aprobarea unui schimb de locuințe


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 257/10.06.2019 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 8108/10.06.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune se propune aprobarea unui schimb de locuințe;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 221/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 10.06.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 36/27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

luând în considerare faptul că:

unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, camera 1, este deținută în baza contractului de închiriere nr.5609/11.06.2014 de către dl. Ion Georgian.

unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, camera 54, este deținută în baza contractului de închiriere nr.7666/05.06.2018 de către d-na. Betivu Liliana.

5

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbul de locuințe sociale dintre dl. Ion Georgian, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, camera 1 și d-na Bețivu Liliana, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 54.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi,

Contrasemnează:

I SECRETAR, gc Ioana-Geanina SERBINOV