Hotărârea nr. 192/2019

Hotãrârea nr. 192 privind repartizarea de locuințe sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 192 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 258/10.06.2019 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.8109/10.06.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 220/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 10.06.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/31 octombrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a ), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 6, d-lui Oae Spiridon, ocupant al poziției 11 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 4, d-nei Prică Maria - Loredana, ocupantă a poziției 16 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 12, d-lui Platon Ion, ocupant al poziției 23 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 41, d-lui Răducanu Nicolae, ocupant al poziției 25 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 47, d-nei Șuță Florica, ocupantă a poziției 38 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019