Hotărârea nr. 190/2019

Hotãrârea nr. 190 privind aprobarea colaborării dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația SOMARO – Magazinul Social


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea colaborării dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația SOMARO - Magazinul Social

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 247/07.06.2019 a domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești - Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate nr.6526/08.05.2019 întocmit de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

» > prin care se propune aprobarea colaborării dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Asociația SOMARO - Magazinul Social;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 226/25.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere Raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistenta socială din data de 19.06.2019;

Ținând seama de prevederile ari. 3 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Luând în considerare adresa Asociației SOMARO - Magazinul Social, din data de 07.05.2019, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești sub nr.6480/08.05.2019;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 2 și art.115, alin.(l), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă colaborarea dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația SOMARO - Magazinul Social, pentru deschiderea unui magazin social în municipiul Ploiești.

Art. 2 Procedura de lucru și criteriile de selecție ale beneficiarilor magazinului social vor fi stabilite prin dispoziția directorului general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

9

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la

9                                                                                                                                           9

îndeplinire prezenta hotărâre, prin încheierea unui protocol de colaborare.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunii^ZOl 9 K

PREȘtDI


/O Wl" 4 Contrasemnează:


Geor:


So


in-Niculae BOTEZ^s


ț/'fj SECRETAR,


-Geanina SERBINOV