Hotărârea nr. 189/2019

Hotãrârea nr. 189 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 189


privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 209/10.06.2019 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.4531/14.06.2019 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cele 45 de posturi necesare pentru activitatea funcțională și pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 224 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 25.06.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

având în vedere prevederile art.6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești - Complex Hipodrom, respectiv un post de Șef formație pază, PSI, întreținere și un post de plasator.

Art. 2 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie

A

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  George-țSorinfNiculae BOT


£o. Contrasemnează:

1 SECRETAR, Țoana-Geanina SERBINOV