Hotărârea nr. 188/2019

Hotãrârea nr. 188 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 188 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                                           9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 263/10.06.2019 a domnului Ganea Cristian Mihai Viceprimar al municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 8073/07.06.2019, prin care se propune aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a:

  • - modificării calității posturilor pentru 7(șapte) funcții de personal contractual de execuție și stabilirea acestora în funcții publice de execuție;

  • - transformării funcției publice de execuție din referent clasa III, grad profesional superior în consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Locuințe Sociale ca urmare a promovării în clasă ;

  • - transformării a 2(două) posturi de execuție vacante de natură contractuală, din cadrul Serviciului Tehnic, întreținere Patrimoniu;

  • - transformării a 4(patru) posturi de asistent medical în asistent medical grad principal din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 222/18.06.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Raportul de specialitate nr. 222/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

în baza prevederilor art.107 alin.2 lit. „c” și art.lll din Legea nr.l88/1999(r2) Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează modificarea calității posturilor de natură contractuală, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică și stabilirea acestora în funcții publice de execuție;

în temeiul prevederilor art.144 - art.147 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, coroborate cu prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009 actualizat - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale si oficianti medicali;

în baza prevederilor art.36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare “consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2019.

A

Art. 2 începând cu aceeași dată Hotărârea Consiliului Local nr. 118/25.04.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 374/27.09.2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 585/20.12.2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.02.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.03.2019 si Hotărârea Consiliului Local nr. 103/24.04.2019 îsi

9                                                                                                                                                                         S

încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești.


Contrasemnează:

PREȘEDINTE

GeorgekSorinrNiculae bUfjKZ


Sj-srW SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOV

'O M •—

*8

3 ? ?

8 2 8

| 8

£

SERVICIUL TEHNIC, IINTRETINERE PATRIMONIUUI

BIROUL

ACHIZIȚII PUBLICE


Funcționari publici Personal contractual Asistenți personali Asistenta medicala școlara


SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA, PAZA OBIECTIVE


SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE


g | 8

1-^

o

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII, GESTIONARE DOCUMENTE


-

SERV. PROTECȚIE PERSOANE

oe>

ASISTENT! PERSONALI

AFLATE IN DIFICULTATE, -

8 P-

■u

RELAȚII CU O.N.G.-uri


bj w

CĂMIN DE BATRANI


Ui

CENTRUL SOCIAL

DE URGENTA


CENTRUL DE ZI PENTRU

COPII PREȘCOLARI


SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE


>-

SERVICIUL PROTECȚIA

COPILULUI SI FAMILIEI

8 A-


VI

COMPARTIMENT

-

SERVICIUL AJUTOARE

MEDIATORI SANITARI

§ §

ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI

Q.

INCLUZIUNE SOCIALA


SERVICIUL CABINETE

MEDICALE ȘCOLARE'• CAnJTNA SOCIALA


SERVICIUL

ADMINISTRATIV
-

SERVICIUL FINANCIAR

M

CONTABILITATE


SERVICIUL JURIDIC,

AUTORITATE TUTELARA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚIINr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducere

**

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

director general

n

S

2

director general adj.

n

S

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

3

sef birou

s

4

consilier

I

superior

s

5

consilier

I

superior

s

6

consilier

I

superior

s

7

consilier

I

superior

s

8

consilier

I

principal

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

9

sef serviciu

n

s

10

consilier

1

superior

s

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

I

superior

s

14

consilier

I

principal

s

15

consilier

I

asistent

s

16

referent

in

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII,GESTIONARE DOCUMENTE

17

sef serviciu

n

s

7

18

consilier

i

superior

s

19

consilier

i

superior

s

■    d—

Ljl

20

consilier

I

superior

s

21

consilier

I

superior

s

22

consilier

I

superior

s

23

consilier

I

superior

s

24

consilier

I

principal

s

25

referent

III

superior

M

26

inspector de specialitate

IA

S

27

inspector de specialitate

IA

S


SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA


28

sef serviciu

II

S

29

consilier juridic

I

superior

S

30

consilier

I

superior

S

31

consilier

I

superior

S

32

consilier

I

superior

S

33

consilier

I

superior

S

34

consilier

I

superior

s

35

consilier

I

superior

s

36

consilier

I

superior

s

37

consilier

I

asistent

sSERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU ONG-URI


38

sef serviciu

n

s

39

consilier

I

superior

s

40

consilier

1

superior

s

41

consilier

I

superior

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

superior

s

44

consilier

I

superior

s

45

consilier

I

superior

s

46

consilier

I

superior

s

47

consilier

I

superior

s

f

48

consilier

I

superior

s

—0


49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

principal

s

51

consilier

I

principal

s

52

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

53

sef serviciu

n

s

54

consilier

I

superior

s

55

consilier

I

superior

s

56

consilier

I

superior

s

57

consilier

I

superior

s

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

consilier

I

superior

s

65

referent

in

superior

M

66

referent

in

superior

M


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
67

sef serviciu

n

S

68

consilier

I

superior

S

69

consilier

I

superior

s

70

consilier

I

superior

s

71

consilier

I

superior

s

72

consilier

I

asistent

s

73

consilier

I

asistent

s

74

consilier

I

asistent

s


SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA
75

sef serviciu

n

s

76

consilier

I

superior

s

1

77

consilier

I

superior

s

78

consilier

I

superior

s

r

79

consilier

I

superior

S

80

consilier

I

superior

S

81

consilier

I

principal

s

82

referent de specialitate

n

superior

SSD

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

83

sef serviciu

n

S

84

consilier

i

superior

s

85

consilier

i

superior

s

86

consilier

i

superior

s

87

consilier

i

superior

s

88

consilier

i

superior

s

89

consilier

i

superior

s

90

consilier

i

superior

s

91

consilier

i

superior

s

92

consilier

i

asistent

s

93

consilier

i

asistent

s

94

consilier

i

asistent

s


SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU
95

sef serviciu

n

s

96

consilier

I

superior

s

97

consilier

I

superior

s

98

inspector de specialitate

IA

S

99

referent

IA

M

100

munc.calif. tinichigiu

I

101

munc.calif. fochist

I

102

munc.calif. fochist

I

103

munc.calif. electrician

I

104

munc.calif. electrician

I

105

munc.calif. instalator

I

106

munc.calif.

Lacatus mecanic

I


SERVICIUL ADMINISTRATIV107

sef serviciu

n

S

108

inspector de specialitate

IA

s

109

inspector de specialitate

IA

s

110

referent

IA

M

111

șofer

I

112

șofer

I

113

șofer

I

114

șofer

I

115

magaziner

M

116

muncitor necalificat

1

117

muncitor necalificat

I

118

muncitor necalificat

I


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI


119

sef centru

n

s

120

psiholog

princip.

s

121

psiholog

princip.

s

122

educator

princip.

s

123

educator

princip.

s

124

bucatar

125

muncitor necalificat

I


CENTRUL SOCIAL DE URGENTA126

sef centru

n

S

127

asistent social

practicant

s

128

muncitor necalificat

I

129

muncitor necalificat

I


130

muncitor necalificat

I

131

muncitor necalificat

I

CANTINA SOCIALA

132

sef centru

II

s

133

inspector de specialitate

IA

s

134

inspector de specialitate

IA

s

135

referent

IA

M

136

magaziner

M

137

bucatar

138

bucatar

139

bucatar

140

bucatar

141

bucatar

142

bucatar

143

bucatar

144

bucatar

145

bucatar

146

muncitor necalificat

I

CĂMINUL DE BATRANI

147

sef centru

n

S

148

asistent social

specialist

S

149

asistent social

practicant

S

150

magaziner

M

151

asistent medical

princip.

PL

152

asistent medical

princip.

PL /'

153

asistent medical

princip.

154

asistent medical

princip.

-----1—*1

piA- I
155

asistent medical

PL

156

infirmiera

157

infimi iera

158

infirmiera

159

infirmiera

160

infirmiera

161

infirmiera

162

infirmiera

163

infirmiera

164

infirmiera

165

bucatar

166

bucatar

167

bucatar

168

munc. calif instalator

I

169

muncitor necalificat

I

170

muncitor necalificat

I

SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA, PAZA OBIECTIVE

171

sef serviciu

n

S

172

inspector de specialitate

IA

S

173

pompier

174

pompier

175

pompier

176

pompier

177

pompier

178

pompier

179

paznic

180

paznic

181

paznic

*

182

paznic

—r

183

paznic184

paznic

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

185

mediator sanitar

princip

M

186

mediator

sanitar

princip

M

187

mediator sanitar

princip

M

188

mediator sanitar

princip

M

189

mediator sanitar

princip

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

95

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

12

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

83

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

88

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUTIE

189

SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

nr.crt

denumirea compartiment si fui funcția

nivel studii

1

medic coordonator

personal contractual

s

I. activitate de medicina generala

2

medic primar

personal contractual

s

primar

3

medic primar

personal contractual

s

primar

4

medic primar

personal contractual

s

primar

5

medic primar

personal contractual

s

primar

6

medic primar

personal contractual

s

primar

7

medic specialist

personal contractual

s

specialist

8

medic specialist

personal contractual

s

specialist

9

medic specialist

personal contractual

s

specialist

10

medic specialist

personal contractual

s

specialist

11

medic specialist

personal contractual

s

specialist

12

medic specialist

personal contractual

s

specialist

13

medic specialist

personal contractual

s

specialist

14

medic specialist

personal contractual

s

specialist

15

medic

personal contractual

s

16

medic

personal contractual

s

17

asistent medical

personal contractual

s

principal

18

asistent medical

personal contractual

PL

principal

19

asistent medical

personal contractual

PL

principal

20

asistent medical

personal contractual

PL

principal

21

asistent medical

personal contractual

PL

principal

22

asistent medical

personal contractual

PL

principal

23

asistent medical

personal contractual

PL

principal

24

asistent medical

personal contractual

PL

principal

25

asistent medical

personal contractual

PL

principal

26

asistent medical

personal contractual

PL

principal

27

asistent medical

personal contractual

PL

principal

28

asistent medical

personal contractual

PL

principal

29

asistent medical

personal contractual

PL

principal

30

asistent medical

personal contractual

PL

principal

31

asistent medical

personal contractual

PL

principal

32

asistent medical

personal contractual

PL

principal

33

asistent medical

personal contractual

PL

principal

34

asistent medical

personal contractual

PL

principal

35

asistent medical

personal contractual

PL

principal

36

asistent medical

personal contractual

PL

principal

37

asistent medical

personal contractual

PL

principal

38

asistent medical

personal contractual

PL

principal

83

asistent medical

personal contractual

PL       X

phncipal

L

84

asistent medical

personal contractual

PL

princijS

85

asistent medical

personal contractual

PL          • H

priigcipaL..| ig

J

86

asistent medical

personal contractual

PL

principal’ ■ /

9

r

87

asistent medical

personal contractual

PL

principal, /' ./

88

asistent medical

personal contractual

PL

89

asistent medical

personal contractual

PL

principal

90

asistent medical

personal contractual

PL

principal

91

asistent medical

personal contractual

PL

principal

92

asistent medical

personal contractual

PL

93

asistent medical

personal contractual

PL

94

asistent medical

personal contractual

PL

95

asistent medical

personal contractual

PL

96

asistent medical

personal contractual

PL

97

asistent medical

personal contractual

PL

98

asistent medical

personal contractual

PL

99

asistent medical

personal contractual

PL

100

asistent medical

personal contractual

PL

101

asistent medical

personal contractual

PL

102

asistent medical

personal contractual

PL

103

asistent medical

personal contractual

PL

104

asistent medical

personal contractual

PL

105

asistent medical

personal contractual

PL

106

asistent medical

personal contractual

PL

Il.activitate de stomatologie

107

medic dentist primar

personal contractual

S

primar

108

medic dentist specialist

personal contractual

S

specialist

109

medic dentist specialist

personal contractual

s

specialist

110

medic dentist

personal contractual

s

111

medic dentist

personal contractual

s

112

medic dentist

personal contractual

s

113

medic dentist

personal contractual

s

114

medic dentist

personal contractual

s

115

medic dentist

personal contractual

s

116

medic dentist

personal contractual

s

117

medic dentist

personal contractual

s

118

medic dentist

personal contractual

s

119

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

120

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

121

asistent medical

personal contractual

PL

principal

122

asistent medical

personal contractual

PL

principal

123

asistent medical

personal contractual

PL

principal

124

asistent medical

personal contractual

PL

principal

125

asistent medical

personal contractual

PL

principal

126

asistent medical

personal contractual

PL

p g&A—

127

asistent medical

personal contractual

PL

£ ,

128

asistent medical

personal contractual

PL

1

129

asistent medical

personal contractual

PL

dcWiîa ir * #

STAT DE FUNCȚIIADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


Lista cuprinzând rezultatele FINALE la examenul pentru promovarea in clasa desfasurat in data de 22.05.2019

Numele si prenumele candidatilor

Punctaj proba scrisa si interviu

Rezultat final

GALIATZATO VASILICA

195.00

ADMIS

Contestația cu privire la rezultatul final se poate depune spre soluționare la instanța de contencios administrative, in condițiile legii.

COMISIA DE CONCURS:


Secretar comisie, Zenovia Stanescu

Afișat azi, 22.05.2019, ora 13,30 la sediul ASSC Ploiești, Piața Eroilor IA

39

asistent medical

personal contractual

PL

principal    *

40

asistent medical

personal contractual

pl

pnpcjp#   =©

41

asistent medical

personal contractual

PL

priricipal

42

asistent medical

personal contractual

PL     V

principal s /

43

asistent medical

personal contractual

PL      \

44

asistent medical

personal contractual

PL

prmcFpal

45

asistent medical

personal contractual

PL

principal

46

asistent medical

personal contractual

PL

principal

47

asistent medical

personal contractual

PL

principal

48

asistent medical

personal contractual

PL

principal

49

asistent medical

personal contractual

PL

principal

50

asistent medical

personal contractual

PL

principal

51

asistent medical

personal contractual

PL

principal

52

asistent medical

personal contractual

PL

principal

53

asistent medical

personal contractual

PL

principal

54

asistent medical

personal contractual

PL

principal

55

asistent medical

personal contractual

PL

principal

56

asistent medical

personal contractual

PL

principal

57

asistent medical

personal contractual

PL

principal

58

asistent medical

personal contractual

PL

principal

59

asistent medical

personal contractual

PL

principal

60

asistent medical

personal contractual

PL

principal

61

asistent medical

personal contractual

PL

principal

62

asistent medical

personal contractual

PL

principal

63

asistent medical

personal contractual

PL

principal

64

asistent medical

personal contractual

PL

principal

65

asistent medical

personal contractual

PL

principal

66

asistent medical

personal contractual

PL

principal

67

asistent medical

personal contractual

PL

principal

68

asistent medical

personal contractual

PL

principal

69

asistent medical

personal contractual

PL

principal

70

asistent medical

personal contractual

PL

principal

71

asistent medical

personal contractual

PL

principal

72

asistent medical

personal contractual

PL

principal

73

asistent medical

personal contractual

PL

principal

74

asistent medical

personal contractual

PL

principal

75

asistent medical

personal contractual

PL

principal

76

asistent medical

personal contractual

PL

principal

77

asistent medical

personal contractual

PL

principal

78

asistent medical

personal contractual

PL

principal

79

asistent medical

personal contractual

PL

principal

80

asistent medical

personal contractual

PL

principal

81

asistent medical

personal contractual

PL

principal

82

asistent medical

personal contractual

PL

principal