Hotărârea nr. 187/2019

Hotãrârea nr. 187 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                       / • XAT     fW

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI i     *&&%?**

* &C R? r T- ..

HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea modificării statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 241/05.06.2019 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.2791/30.05.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești cu nr. 2 din data de 30.05.2019;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 219/14.06.2019;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2ftlȚ1£3țo 0


A \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


Contrasemnează:

Vi SECRETAR,Vi SECRETAR, Lo^ha-Geanina SERBINOV


TEATRUL "TOMA CARAG1U" PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr. cri

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Ap-

i/ \ 1

de conducere

de execuție

CONDUCERE

Z s

1

1

Director general

s

^««FeSTI^

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

II

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

II

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

II

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITOR! DECOR

34

1

Sef formație muncitori

II

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERI

41

1

Recuziter

I

42

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

43 |

1

|Muncitor calificat (costumiera)

I


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta $oteșionala

de conducere

de execuție

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

'     -——— .

45

3

Peruchier

G

FZ/iw >

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

48

2

Dirijor

s

XjA O/EȘTt

49

3

Coregraf

s

50

4

Actor (teatru)

s

IA

51

5

Actor (teatru)

s

IA

52

6

Actor (teatru)

s

IA

53

7

Actor (teatru)

s

IA

54

8

Actor (teatru)

s

IA

55

9

Actor (teatru)

s

1

56

10

Actor (teatru)

s

1

57

11

Solist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

IA

59

13

Artist instrumentist

s

1

60

14

Solist balet

s

IA

61

15

Solist balet

s

1

62

16

Solist vocal

s

IA

63

17

Solist vocal

s

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

1

66

20

Instrumentist

1

67

21

Instrumentist

1

68

22

Instrumentist

1

69

23

Instrumentist

1

70

24

Balerin

s

1

71

25

Balerin

s

1

72

26

Balerin

s

1

73

27

Balerin

s

1

74

28

Balerin

s

1

75

29

Balerin

s

1

76

30

Balerin

1

77

31

Balerin

1

78

32

Regizor tehnic

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

II

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

84

5

Recuziter

G

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

1

87

3

Machior

1

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

88

1

Sef secție

s

II

89

1

Scenograf

s

IA

90

2

Actor (teatru)

s

1

91

3

Actor (teatru)

s

92

4

Actor (teatru)

s

Nr.

Nr.

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/

ort

crt

de conducere

de execuție

studiilor

Treapta profeșionata

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

V6^1A

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

A ZA

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

1

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

1

102

14

Regizor tehnic

1

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

1

105

3

Maestru lumini

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

II

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORMAȚIE BUTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

II

112

1

Artist plastic

1

SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET DRAMA REVISTA

113

1

Sef serviciu

s

II

114

1

Operator sunet

s

1

115

2

Maestru sunet

1

116

3

Maestru sunet

II

117

4

Maestru lumini

1

118

5

Maestru lumini

1

119

6

Maestru lumini

120

7

Maestru lumini

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

II

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

s

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

Impresar artistic

s

IA

126

5

Impresar artistic

s

IA

127

6

Impresar artistic

s

1

128

7

Referent de specialitate

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

130

1

Sef serviciu

I

S I

1

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

Nr.

Nr.

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/

crt

crt

de conducere

de execuție

studiilor

Treapta profesionala

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

p/owbY

’l

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

> J

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER TAPIȚERIE

138

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

I                                                                      i

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

ii

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

145

3

Muncitor calificat (electrician)

i

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

146

1

|Consilier juridic

S

IA

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

147

1

Referent de specialitate

s

I

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

148

1

Inspector de specialitate

s

IA

149

2

Inspector de specialitate

s

IA

150

3

Inspector de specialitate

s

IA

151

4

Inspector de specialitate

s

IA

152

5

Inspector de specialitate

s

IA

153

6

Inspector de specialitate

s

IA

154

7

Inspector de specialitate

s

I

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155

1

| Inspector de specialitate

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Inspector de specialitate

s

IA

157

2

Inspector de specialitate

s

IA

158

3

Inspector de specialitate

s

I

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

II

160

1

Referent de specialitate

s

II

161

2

Magaziner

M

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

G

164

5

Plasator sala

G

165

6

Plasator sala

G

166

7

Supraveghetor sala

G

167

8

Supraveghetor sala

G

168

9

Supraveghetor sala

G

169

10

Supraveghetor sala

G

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

A         T

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

țt.-

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

Paznic

*

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

i

177

2

Șofer (autoturism)

i

178

3

Șofer

G

i