Hotărârea nr. 186/2019

Hotãrârea nr. 186 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 186

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 245/07.06.2019 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian - Florin și Raportul de Specialitate nr. 4353/28.05.2019 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, precum și a numărului maxim de posturi ca urmare a modificării normativului de personal datorită creșterii numărului de internări de zi din cadrul Secției Oncologie Medicală;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 221/18.06.2019 și Raportul de specialitate nr. 218/21.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.l778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, actualizat ”numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și limita maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri si cheltuieli”;

în baza prevederilor art. 8 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, actualizat ”Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unității, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în organizarea și funcționarea unității sanitare publice”;

în baza prevederilor art.36, alin. (2), lit. ”a” si alin (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare "consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art.15, lit. „a” și lit. "c" din Anexa de la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea in normativele de personal și in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, precum și organigrama și modificarea acesteia;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 426 de posturi și modificarea normativului de personal al Spitalului Municipal Ploiești potrivit anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2019.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2019.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 79/29.03.2018, anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 508/22.11.2018, și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, « f GeorgelSorih-Niculae BOTEZ          L


Contrasemnează:

SECRETAR,


loana-Geanina SERBINOV

ANEXA nr. 1 La Hotărârea nr.


/^/2019


DIRECTOR MEDICAL

Total poșJJri, dift.^c^^-26 j, -posturf e^6utie^^^^4(j7/

^,7? Ml


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

T“

2

3

4

5

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

s

1,00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

s

1,00

5

medic primar

Medicină internă

s

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic primar

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

11

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist, med.pr

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.

Medicală

PL

1,00

22

asist.med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist.med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

M

1,00

27

asist.med.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

Page 1 of 12

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU IN

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

TEGRAT

56

medic primar

Hematologie

S

1,00

57 '

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

58

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

. 1,00


35

infirmieră

G

1,00

y** RO

36

infirmieră

G

1,00

37

infirmieră

G

1,00

38

infirmieră

G

1,00

39

infirmieră

G

1,00

40

infirmieră

G

1,00

41

îngrijitoare

G

1,00

42

îngrijitoare

G

1,00

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00


Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)


Personal medical superior

|   48   | medic specialist

Personal mediu sanitar

Cardiologie | S |     1,00

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

52

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00


Personal auxiliar

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1,00

55

îngrijitoare

G

1,00


SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior _________

73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

77

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

78

asist, med.pr

Medicală

S

1,00

Personal auxiliar

91

infirmieră

G

1,00

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

îngrijitoare

G

1,00

97

îngrijitoare

G

1,00

98

îngrijitoare

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

1.01

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00


79

asist, med.pr.

Medicală

S

1,00

. "‘’x.

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

86

asist, med

Medicală

PL

1,00

87

asist.med.

Medicală

PL

1,00

88

asist, med.

Medicală

PL

1,00

89

asist.med.

Medicală

PL

1,00

90

asist.med.

Medicală

PL

1,00


SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Personal medical superior

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

106

medic specialist

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

107

asist, med. pr.-șefă

Medicală

s

1,00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

110-

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.

Medicală

PL

1,00

122

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

125

infirmieră

G

1,00

126

infirmieră

G

1,00

127-

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

infirmieră

G

1,00

..

133

îngrijitoare

G

1,00 p

- '

134

îngrijitoare

G

1.00 t'

135

îngrijitoare

G

1,00

136

îngrijitoare

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00


SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT


Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Personal medical superior

138

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

139

medic primar

Oncologie

S

1,00

140

medic specialist

Oncologie

S

1,00

141

medic specialist

Oncologie

S

1,00


Alt personal superior

142 Psiholog spec.

Personal mediu sanitar

Psihologie | S |     1,00

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

168

asist.med.

Medicală

PL

1,00

169

asist.med.

Medicală

PL

1,00

170

asist.med.

Medicală

PL

1,00


Personal auxiliar

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

infirmieră

G

1,00

176

infirmieră

G

1,00

177

infirmieră

G

1,00

178

infirmieră

G

1,00

179

infirmieră

G

1,00

180

infirmieră

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00


182

îngrijitoare

G

1,00

' O      *

183

îngrijitoare

G

1,00   j

> —

184

îngrijitoare

G

1,00 t

185

îngrijitoare

G

1,00 fc.

186

îngrijitoare

G

1,00 ®

187

îngrijitoare

G

1.00 L

188

îngrijitoare

G

1,00

189

îngrijitoare

G

1,00

VA '

190

îngrijitoare

G

1,00

191

îngrijitoare

G

1,00COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior__________________________________________________________

192 |medic rezident                        | Radioterapie | S |     1,00     |

Personal mediu sanitar

193

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

194

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

195

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

196

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

197

asist.med.

Medicală

PL

1,00

198

asist.med.

Medicală

PL

1,00

199

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

200

infirmieră

G

1,00

201

infirmieră

G

1,00

202

infirmieră

G

1,00

203

îngrijitoare

G

1,00

204

îngrijitoare

G

1,00

205.

îngrijitoare

G

1 1,00

 • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

 • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

 • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

206

medic primar

Radioterapie

S

1,00

207

medic specialist

Radioterapie

s

1,00

Alt personal superior

208  | Fizician medical debutant            | Medicală [ S |    1,00

Personal mediu sanitar

209 [asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

210 asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

211 asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

212 asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

213 asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

214 asist.med.

Medicală

PL

1,00

215 [asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar _________________________________________________________________

216 îngrijitoare                               |                        | G |     1,00

FARMACIE

217

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

218

farmacist

Farmacie

S

1,00


rersona

219

i rneuiu sanitar

asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

220

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

221

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

222

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

rai

223

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar

|   224 [îngrijitoare


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

225

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

226

medic specialist

Laborator

S

1,00

227

medic specialist

Laborator

S

1,00

228

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

■--- ■ ^=-

229 jchimist pr.

Laborator

S

1,00

230  | biolog spec.

Laborator

s

1,00

231

biolog pr.

Laborator

s

1,00

232

biolog pr.

Laborator

s

1,00

Personal mediu sanitar

233

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

234

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

235

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

236

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

237

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

238

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

239

asist.med.

Laborator

PL

1,00

240

asist, med.

Laborator

PL

1,00

241

asist.med.

Laborator

PL

1,00

242

laborant pr.

Laborator

M

1,00

Persona

auxiliar

243

îngrijitoare

G

1,00

244

îngrijitoare

G

1,00

245

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior_______________________

246

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

247

medic specialist

Radiologie

S

1,00

248

medic rezident

Radiologie

S

1,00

249

medic primar

Radiologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

250

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

251

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

252

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

253

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

254

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

255

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

256

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

257

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

Persona

auxiliar

258

îngrijitoare

G

1,00

259

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior_____________ ___

260 medic primar ~                  | Anatomie patologică | S |    1,00


LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ $1 BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior

269

kinetoterapeut

CFM

S

1,00

270

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1,00

271

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1,00

Personal mediu sanitar

__ — .  I           —

272

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

274

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

275

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

276

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

l 1,00

278

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

279

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

282

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

283

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

284

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

285

asist.med.pr.

Masaj

PL

1,00

286

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

287

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

288

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Persona

auxiliar

289

îngrijitoare

G

1,00

290

îngrijitoare

G

1,00

291

îngrijitoare

G

1,00

292

îngrijitoare

G

1,00

293

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE $1 BOLI METABOLICE

Personal medical superior

294

medic specialist

Diabet

S

1,00

295

medic primar

Diabet

s

1,00

Persona

mediu sanitar

296 |asist.med.debutant                  | Medicală | PL |     1,00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

297

medic primar

Oncologie

S

1,00

298

medic primar

Oncologie

s

1,00299

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

300

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

-

301

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

302

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

-


CABINETMEDICINA MUNCII


Personal medical superior

medicjsrimar


303


Personal mediu sanitar___

304 |asist.med.debutant


Medicală


COMPARTIMENT PREVENIRE $1 CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior


305

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

306

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

307

asist.med.pr.

Igiena

PL

1,00

Personal auxiliar

308

agent DDD

G

1,00

i


__________________STERILIZARE___

|   309 |asist.med.pr.                            |         Igiena        [ PL |     1,00

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

310

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

311

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00


SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ


312

economist - sef serviciu

S

1,00

313

asist, med.

Medicală

PL

1,00

314

statistician medical

M

1,00

315

statistician medical

M

1,00

316

registrator med.pr.

M

1,00

317

registrator med.pr.

M

1,00

318

registrator med.

M

1,00


ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL


Birou managementul calitatii serviciilor medicale

319

Sef Birou

S

1,00

320

medic spec.

S

1,00

321

economist IA

S

1,00

322

referent de specialitate I

S

1,00

Dietetica

323 |asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

_

Culte

|   324 [preot definitiv                             [                         | S |     1,00


AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI


Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

325 asist.med.pr.

Medicala

PL

1,00

Cabinet Reumatologie Personal mediu sanitar326

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

/ s

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

327

medic specialist

]        O.R.L.

I s

I I,od|

\| )

Personal mediu sanitar

—A

328

asist.med.pr.

Medicală

PL'

1,00

Cabinet Oftalmologie

Personal medical superior

329

medic primar

Oftalmologie

I s

1,00

TZ

Persona

mediu sanitar

330

asist.med.pr.

Medicală

1,00

Cabinet Chirurgie generală

Personal sanitar superior

331

medic primar

Chirurgie

S

1,00

332

medic primar

Chirurgie

S

1,00

Personal mediu sanitar

333

asist.med.pr.

Medicală

PL---

1,00

334

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

335

âsist.med.pr.

Medicală

PL

w

Cabinet Obstetrică-ginecologie

1

Personal medical superior

336

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

337

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Persona

mediu sanitar

338   | asist, med. pr.

Medicală

PL

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

339 |asist.med.pr.

Medicală

PT~

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

340

medic specialist

Dermatologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

“PE-

w

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

342

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

343

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

344

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

346.

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

347

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

348

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

349

asist.med.pr.

Medicală

“PE-

i,oo

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

350

medic specialist

Neurologie

S

1,00

351

medic primar

Neurologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

352 [asist, med. pr.

Medicală

---PE---

w

Cabinet Cardiologie

Personal

medical superior

353   |

medic specialist

Cardiologie

s □

1,00

I

Personal mediu sanitar


Personal mediu sanitar

358

asist.med.                                 Medicală          PL         1,00

Personal auxiliar

359

îngrijitoare

M

1,00

360

îngrijitoare

M

1,00

361

îngrijitoare

M

1,00

362

îngrijitoare

M

1,00

363

îngrijitoare

G

1,00

364

îngrijitoare

G

1,00

365

îngrijitoare

G

1,00


354

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Pediatrie

’/   - i

Personal medical superior

355

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

356

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

357

asist.med.

Medicală

PL

FuC

Cabinet Radioterapie


APARAT FUNCȚIONAL

PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

. ■ ---------

366

economist IA

S

1,00

367

economist IA

S

1,00

368

economist IA

S

1,00

Compartimentul Financiar -Contabilitate

369

economist IA

S

1,00

370

economist IA

S

1,00

371

economist IA

s

1,00

372

economist IA

s

1,00

Biroul A

provizionare . Ad-tiv . Transport

373.

inginer IA - șef birou Aprovizionare

s

1,00

374

secretar

M

1,00

375

arhivar

M

1,00

376

magaziner

M

1,00

377

magaziner

M

1,00

Comp.Achiziții publice contractare

378 jsubinginer I

SSD

1,00

Compartiment Juridic

379 |consilier juridic IA

' s T

1,00

Compartiment securitatea muncii. PSI. protecție civilă si situații

de urgență

380 referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

381 |economist I

s

1,00

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină .încălzire , frigorifice

382

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

383

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

384

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1.00

385

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

386

muncitor IV

Electrician

M

1,00

387

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi

'ixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture :

388

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

389

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

390

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

391

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1,00

392

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1,00


393

muncitor III

Telefonistă

|     M

I i,oo, I            XI

Compartiment transport

394

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

100

395

muncitor I

cond.auto

M

1,(M

396

șofer autosanitara II

cond.auto

M

1.0

Pregătirea hranei în blocurile alimentare (c

eservește până la 700 paturi)

397

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00

-*.S j-,           -X

398

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

399

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

402

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

403

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

404

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

405

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

406

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

407

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compari

iment ad-tiv , pază

408

portar

G

1,00

409

portar

G

1,00

410

portar

G

1,00

411

portar

G

1,00

412

portar

G

1,00

413

portar

G

1,00

Alti muncitori


i in formații de lucru

414

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

415

muncitor III

achizitor

M

1,00

416

îngrijit, curățenie

M

1,00

417

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie


418

spălătoreasă

G

1,00

419

spălătoreasă

G

1,00

420

spălătoreasă

G

1,00

421

spălătoreasă

G

1,00

422.

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

423

medic rezident

S

1,00

424

medic rezident

S

1,00

425

medic rezident

S

1,00

426

medic rezident

5~

1,00

TOTAL-

TOTAL POSTURI = 426 , din care funcții de conducere = 19


MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - Mihaela
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


STR. ANA IPATESCU NR. 59

NORMATIVE DE PERSONAL PENTRU ASISTENTA SPITALICEASCA

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Nr. Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

ASISTENTA LA PATURI

număr

paturi/post

5-15

8 -12 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Secția Medicina Interna (50 paturi)

5

5

22

20

Compartimentul Hematologie (20 paturi)

2

2

9

3

Compartimentul Cardiologie (10 paturi)

1

1

5

4

Secția Reumatologie (35 paturi)

3

3

16

14

Secția Recuperare (50 paturi)

5

4

23

16

Secția Oncologie (60 paturi)

6

4

28

28

Compartimentul Radioterapie (17 paturi)

2

2

8

7

Compartiment Chirurgie (20 paturi) - in curs de amenajare

2

0

8

0

Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva (5 paturi) - in curs de amenajare CF. O.M.S. 1500/2009

3

0

2

0

TOTAL 1

29

21

121

9?

2

POSTURI FIXE GENERALE -spitale pana la 400 paturi

număr paturi/post

15-30

9-22 (pe tura)

Alt personal superior

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laborator Radiologie

3

2

7

7

0

0

Laborator Analize Medicale

3

2

2

1

0

0

Laborator Explorări Funcționale

0

0

5

4

0

0

Laborator Radioterapie

3

2

8

6

0

0

Sterilizare

0

0

2

1

0

0

Unitatea de transfuzii

0

0

2

2

0

0

Dietetica

0

0

2

1

0

0

Statistica

0

0

8

6

1

1

Informații - Fișier

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2

9

6

36

28

1

1

3

Laborator anatomie patologica

număr

100-

200

50

100

paturi/post

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

2

2

4

Aparatura cie laborator de înalta performanta : tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/

1/aparat

1/aparat

aparat

NORMAT

APROBAT

NORMAȚI

APROBAT

1

0

1

1

TOTAL GENERAL A

40

28

160

12J

B. ALT PERSONALCriteriu de normare


număr paturi/post


număr posturi/unit ate număr posturi/sala kinetoterapi număr posturi/unit ate de lucruPersonal sanitar me asistenți mec^âlț-studii sup


TOTAL GENERAL B


număr paturi/post

C. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Nr. Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

I

INFIRMIERE

a) asistenta la paturi

număr paturi/post

20 - 25 (

pe tura)

NORMAT

APROBAT

52

46

II

SPĂLĂTORESE

KG lenjerie lunar/post

600-800

NORMAT

APROBAT

5

5

III

ÎNGRIJITOARE

a) pentru curățenie

umăr mp/po

250 - 300

NORMAT

APROBAT

73

51

b) farmacie

număr

1

posturi/farm acie

NORMAT

APROBAT

1

1

TOTAL III

74

52

IV

BRANCARDIERI

număr paturi/post

40 - 60 (

□e tura)

NORMAT

APROBAT

15

0

TOTAL GENERAL C

146

103NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

I. AMBULATORII DE SPECIALITATE

Nr. Crt.

Asistenta medicala de specialitate un ambulatoriu

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE

număr de posturi/

1 post/cabinet/tura

1 post/cabinet/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Cabinet medicina interna

2

0

2

1

Cabinet reumatologie

2

0

2

1

Cabinet ORL

2

1

2

1

Cabinet oftalmologie

2

1

2

1

Cabinet chirurgie generala

2

2

2

2

Cabinet recuperare, medicina fizica, si balneologie

2

0

2

1

Cabinet obstetrica - ginecologie

2

2

2

2

Cabinet hematologie

2

0

| 2

1

Cabinet dermatovenerologie

2

1

2

1

Cabinet endocrinologie

2

2

2

2

Cabinet psihiatrie

2

2

2

2

Cabinet neurologie

2

2

2

1

Cabinet pediatrie

2

2

2

1

Cabinet oncologie (se lucrează in ture duble)

2

2

4

4

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

2

2

2

1

Cabinet medicina muncii

2

1

2

1

Cabinet cardiologie

2

1

2

1

Cabinet radioterapie

2

0

2

1

TOTAL 1

36

21

38 J

25

2

LABORATOARE

număr de posturi/

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

laborator/tu

1 post/laborator/tura

2 posturi/laborator/2 ture

ra

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laboratorul de Analize Medicale

2

0

4

0

Laboratorul radiologie si imagistica medicala

0

0

4

0

TOTAL 2

2

0

8

0

I

TOTAL GENERAL I

38

21

46 -

25

II. ALT PERSONAL

Nr. Crt.

Asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

Chimist,biolog, biochimist.farmacist

număr de posturi/ laborator

2 posturi

4 posturi

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

0

4

0

2

Pentru radiologie si imagistica medicala

număr de posturi/ aparat

-

2 posturi/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

0

0

TOTAL GENERAL II

2

0

4

0

ALTE ACTIVITATI MEDICALE

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Tipul de activitate medicala sau unitatea sanitara

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr proceduri/p ost

30-50

NORMAT

APROBAT

NORMAT | APROBAT

0

0

19      |     17

B. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Tipul de asistenta medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr

posturi /2 posturi personal sanitar mediu

1

NORMAT

APROBAT

13

5

Anexa 9 - Ordinul nr. 1224/2010

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru personalul tehnic, economic, informatica, administrativ si de deservire

 • 1. PERSONALUL DIN APARATUL FUNCȚIONAL (tehnic,economic,informatica si administrativ)

 • 2. UNITATI INTRE 100 SI 300 PATURI

  Compartiment/Birou/Serviciu

  NORMAT

  APROBAT

  RUNOS

  3

  3

  Financiar - contabilitate

  4

  4

  Aprovizionare, transport,

  2

  2

  Administrativ

  3

  3

  Achiziții publice, contractare

  1

  1

  Compartiment Juridic

  1

  1

  Compartiment securitatea muncii, PSI,protecție civila si situații de urgenta

  1

  1

  Compartiment informatica

  1

  1

  TOTAL I

  16

  16

II. PERSONAL DE DESERVIRE

Cri.

Pentru toate tipurile de unitati

Criteriu de normare

1

Unitati care funcționează in sistem pavilionar

% din numărul de posturi aprobate

1,5% din nr. de posturi aprobate in statul de funcții (417 posturi)

NORMAT

APROBAT

6

6


NORMATIVE DE PERSONAL                  i

Fi

pentru activitatile de intretinere clădiri si instalații de apa, lumina si incalzin deservire posturi fixe si preparare a hranei in blocurile alimentare

I. Activitatea de intretinere clădiri, instalații de apa, lumina si incalzire


Meseria

Criteriu de normare

Nr. Posturi

115 pa: uri convention ale/1 post

NORMAT

APROBAT

Instalator de incalzire centrala si gaze

2

2

Electrician de intretinere si reparații

2

2

Tamplar universal

1

1

Zugrav -vopsitor

1

1

TOTAL I

6

6

 • II. Activitatea de deservire a posturilor fixe din normativ

  Meseria

  Criteriu de normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Fochist la căldări pentru incalzire centrala

  2 posturi de fochisti/tura /centrala

  12

  5

  Telefonist

  1 post/pupiti

  1

  1

  Agent contractări achiziții

  1post/200 paturi

  1

  1

  Lenjer

  1 post/200 paturi

  1

  1

  Intretinere spatii verzi

  la 10.000

  mp)

  1

  1

  șofer

  1 post/ mijloc de transport

  5

  4

  îngrijitoare curățenie

  -

  2

  1

  TOTAL II

  23

  14

 • III. Activitatea de preparare a hranei in blocurile alimentare:

  Meseria

  Criteriu de

  normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Bucatar

  1 post/40 paturi

  2

  2

  Muncitor necalificat

  9

  9

  TOTAL III

  11

  11

  TOTAL l+ll+lll


40      |     31

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT


AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. Ct

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBATE

1

MEDIC

1

1

2

ALT PERSONAL SUPERIOR

3

3

TOTAL

4

4

Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 1101/2016

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Nr. Cr

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBATE

1

MEDICI

2

2

2

PERSONAL SANITAR MEDIU

1

1

3

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

1

1

TOTAL

4

4

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - MihaelaSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


CENTRALIZATOR POSTURI APROBATE PE CATEGORII DE PERSONAL


NUMA

R POSTURI 2018

CATEGORII DE PERSONAL

NORMAT

EXISTENT STAT

FUNCȚII

COMITET DIRECTOR

0

3

Medici ( Exclusiv medici rezidenti/post)

78

48

Alt personal sanitar superior,din care:

16

12

- farmaciști

2

2

- chimisti,biologi,biochimisti,fizician

9

6

- prof.CFM, kinetoterapeuti

4

3

- psihologi

1

1

Personal sanitar mediu, din care:

246

184

Statisticieni, registratori medicali

8

5.

Personal auxiliar sanitar, din care:

159

108

- infirmiere

52

46

- ingrijitoare

87

57

- spălătorese

5

5

- brancardieri

15

0

- șoferi autosanitare

0

0

- ambulantieri

0

0

Personal paza

6

6

Personal TESA

16

16

CULTE

0

1

Muncitori, din care :

40

31

- muncitori intretinere,reparații etc.

29

20

- muncitori bloc alimentar

11

11

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 375/2012( Manag. Calitatii), din care:

4

4

Personal superior medical

1

1

Personal superior (referent, economist)

3

3

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 1101/2016 ( CPIAAM), din care:

4

4

Personal superior medical

2

2

Personal sanitar mediu

1

1

Personal sanitar auxiliar

1

1

ALT PERSONAL SUPERIOR

1

1

MEDICI REZIDENTI

0

8

TOTAL POSTURI APROBATE

570

426

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - Mihaela


întocmit, Compartiment RUNOS Ec. Mladin Alina- Nieoleta

/•'U