Hotărârea nr. 184/2019

Hotãrârea nr. 184 privind modificarea Anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către SC Hale și Piețe SA în calitate de operator, modificată și completată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184 privind modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 240/04.06.2019 a domnilor consilieri Paul Palaș Alexandru și Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 5202/12.03.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune modificarea anexei nr.7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 158/06.06.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 227/25.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 lit. e), art. 5 pct. 3 lit. d), art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale art. 24, art. 25 alin. 2, art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) literele a și c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată, așa cum a fost completată și modificată, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

a             5                                 a

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

contractul de delegare a gestiunii prin concesiune

TARIFELE PRACTICATE, AJUSTAREA, AVIZAREA SI APROBAREA

ACESTORA

 • I. Tariful practicat pentru folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale:

Folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale se face astfel:

 • 1.1. - Pe baza de contract incheiat cu câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul de închiriere se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 3 (trei) ani fiecare, cu îndeplinirea următoarelor condiții din partea chiriașului :

 • -  sa nu înregistreze si sa nu fi înregistrat pe parcursul derulării contractului de închiriere, debite la chirie si/sau utilitati către S.C. Hale si Piețe S.A.;

 • -  sa nu aiba sau sa fi avut litigii pe rolul instanțelor de judecata, cu S.C. Hale si Piețe S.A., iar pe parcursul derulării contractului de inchiriere, intre chiriaș si S.C. Hale si Piețe S.A. sa nu fi existat nici un fel de divergente, de orice natura, cum ar fi reclamatii si/sau constatări ale organelor de control abilitate prin lege, legate de vanzarea de marfa ce nu corespunde din punct de vedere calitativ si/sau cantitativ.

Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4 - a) Tariful minim stabilit pentru începerea licitației spațiului comercial, pus

la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. la parterul imobilulJTalele Centrale - interior si exterior, este de 49,62 lei/mp/luna (fara TVA);            --—. • ••

b) Tariful minim stabilit pentru începerea licitației spătidlur domerciăl,;pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. la etajul imobii^I^^^Centi'ale, este de 28 lei/mp/luna (fara TVA);                                x

 • 1.5 - Folosirea spatiilor de depozitare din imobilul Halele Centrale se face prin atribuire directa, pe baza de convenție la un tarif stabilit de către Consiliul de Administrație al S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A.

 • 1.6 - Tariful pe mp. din contractele de închiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. I, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parii in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

II. Tariful practicat pentru folosirea spațiului situat la etajul imobilului Halelor Centrale - Alimentație Publica:

Folosirea spațiului situat la etajul imobilului Halelor Centrale - Alimentație Publica se face astfel:

 • 1.1. - Pe baza de contract incheiat cu câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul de inchiriere se încheie pentru o perioada de 1 an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. La data incheierii contractului de inchiriere, adjudecatarul spațiului comercial va prezenta un plan de investiții de îndeplinirea caruia va fi condiționată prelungirea contractului.

Contractul va fi prelungit, numai cu acordul ambelor parii, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 3 (trei) ani fiecare, cu îndeplinirea următoarelor condiții din partea chiriașului:

 • -  sa nu înregistreze si sa nu fi înregistrat pe parcursul derulării contractului de inchiriere, debite la chirie si/sau utilitati către S.C. Hale si Piețe S.A.;

 • -  sa nu aiba sau sa fi avut litigii pe rolul instanțelor de judecata, cu S.C. Hale si Piețe S.A., iar pe parcursul derulării contractului de inchiriere, intre chiriaș si S.C. Hale si Piețe S.A. sa nu fi existat nici un fel de divergente, de orice natura,

cum ar fi reclamatii si/sau constatări ale organelor de control abilitate prin lege, legate de vanzarea de marfa ce nu corespunde din punct de vedere .cali't^C^^tZșau cantitativ;                                                             -a*?—-

CM’*5’   ®

..

-------r---------------r------------------, -------------------

ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata, ^țjtoarefo


sa indeplineasca planul de investiții anexat contractului de închidere'

Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipa^ lunar,j pana in chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu^rhdi-ecle de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4 - Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. in imobilul Halele Centrale, este de 28 lei/mp/luna (fara TVA);

 • 1.5 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. II, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

III. Tarifele ce vor fî practicate pentru folosirea spatiilor situate in piețe

Folosirea spatiilor situate in piețe se face pe baza de contract incheiat cu:

 • 1.1. - Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul de închiriere se încheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 3 (trei) ani fiecare, cu îndeplinirea următoarelor condiții din partea chiriașului:

 • -  sa nu înregistreze si sa nu fi înregistrat pe parcursul derulării contractului de inchiriere, debite la chirie si/sau utilitati către S.C. Hale si Piețe S.A.;

 • -  sa nu aiba sau sa fi avut litigii pe rolul instanțelor de judecata, cu S.C. Hale si Piețe S.A., iar pe parcursul derulam contractului de inchiriere, intre chiriaș si S.C. Hale si Piețe S.A. sa nu fi existat nici un fel de divergente, de orice natura, cum ar fi reclamatii si/sau constatări ale organelor de control abilitate prin lege,

legate de vanzarea de marfa ce nu corespunde din punct de vet cantitativ.


Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat

ir* z\ \ V'/ >> J ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este tfatpmr&^aloâ^ chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anuM^cfe?nKbccîu. ^tle inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale siPîetc'S’A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4. - Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 44.65 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 39,69 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 34,72 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

 • 1.5 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. III, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

IV. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea terenurilor situate in piețe, cu destinație construcție provizorie

Folosirea terenurilor situate in piețe se face pe baza de contract incheiat cu:

 • 1.1. - Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii, sau, cu acordul pârtilor, cu noul proprietar al construcției provizorii, in cazul in care titularul contractului de inchiriere teren instraineaza construcția provizorie;

 • 1.2. - Contractul de inchiriere se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 3 (trei) ani fiecare, cu indeplinirea următoarelor condiții din partea chiriașului:

- sa nu inregistreze si sa nu fi inregistrat pe parcursul derulării contractului de inchiriere, debite la chirie si/sau utilitati către S.C. Hale si Piețe S.A.;

- sa nu aiba sau sa fi avut litigii pe rolul instanțelor de judecata, cu S.C. Hale si Piețe S.A., iar pe parcursul derulării contractului de inchiriere/intre chiriaș si S.C. Hale si Piețe S.A. sa nu fi existat nici un fel de divergente, de orice natura, cum ar fi reclamatii si/sau constatări ale organelor de control abilitate prin lege, legate de vanzarea de marfa ce nu corespunde din punct de vedere calitafiv si/jgau cantitativ.                                                                         .   '

Chiria pentru folosirea terenului, va fi achitata anticipat, lunar, pană in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației terenului, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 39,68 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 34,72 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 24,80 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

1.3 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a terenurilor, aflate in execuție, nu se poate modifica, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. IV, pct. 1.2.

NOTA - pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

V. Tarifele ce vor fi percepute pentru inchiriere mese in piața sunt:

Categorie activitate

(lei/mp./zi, fara TVA)

Zona IA

Zona IB

Zona II

Comerciant persoana fizica autorizata si comerciant persoana juridica

9,04

8,67

7,64

Producător agricol persoana juridica si roducator agricol persoana fizica.

8,67

8,28

7,27

Producător agricol - masa tarif social

Tarif (lei / masa / zi, fara TVA)

2,16        2,03

1,90

Pentru producătorii si agenții economici ocazionali, tariful se incaseaza zilnic.

 • 1.1 - Agenții economici (S.C., II, IF și PE A), ce au închiriate mese sau tonete, în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, vor

beneficia de o reducere cu 10 % din contravaloarea chiriei datorată';pentrtkv luna următoare, dacă vor plăti integral chiria, până în ultima zi lucrătoare^Alunii în oțjrsț De această reducere, vor beneficia numai agenții economici care sunt cu plata chiriei\lțtW La plățile efectuate după data scadentă, se vor percepe majorări. de întârziei^j procentul stabilit la art. 2 din anexa nr. 8 la contractul de delegate, de gestiune'.^ concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.                     O A

Valoarea chiriei va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

NOTA - Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru inchirierea unei mese cu tarif social in piața :

închirierea mesei cu tarif social poate fi făcută numai de către producătorii cu domiciliul in jud. Prahova, in urma prezentării certificatului de producător si numai pentru o perioada de maxim 5 (cinci) zile / luna;

in vederea închirierii mesei cu tarif social, producătorul va prezenta Bl / CI pentru a se putea confrunta datele cu cele înscrise in certificatul de producător;

pe masa cu tarif social, producătorul poate comercializa numai produsele înscrise in certificatul de producător;

pentru produsele înscrise in certificatul de producător care sunt de origine animala (oua, lapte, branza), producătorul trebuie sa dețină si sa prezinte, pe langa carnetul de sanatate propriu si fisa de sanatate a animalelor si următoarele documente :

 • a)  documentul de înregistrare sanitara veterinara pentru activitatile din unitățile cu vanzare directa de produse primare de origine animal, in cazul vanzarii de oua si lapte;

 • b) documentul de înregistrare sanitara veterinara pentru activitatile din unitățile cu vanzare cu amănuntul de produse primare de origine animala, precum si buletinul de analiza eliberat de Direcția Sanitar Veterinara, in cazul vanzarii de branza;

intre producător si S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa nu existe alte relații contractuale.

Mesele cu tarif social se vor acorda zilnic de către șeful de piața, in ordinea solicitărilor producătorilor care indeplinesc condițiile pentru a ocupa o astfel de masa.

Tariful pentru mesele sociale, se va achita de către chiriaș pe baza de chitanța eliberata de S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Tariful perceput pentru inchirierea țarcurilor in piața in vederea comercializării strugurilor, pepenilor, verzei si brazilor este de 5,03 lei /mp / zi, TVA inclus.

Tarifele percepute pentru diferite prestări de servicii practicate de S.C. „Hale si Piețe” S.A., către utilizatorii piețelor, vor fi stabilite de Consiliul de Administrație de la S.C. „Hale si Piețe” S.A., acestea putând fi actualizate anual cu indicele de inflație.

VI. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea locațiilor din OBOR

 • 1.1 Tarifele vor fi diferențiate in funcție de natura produselor comercializate:

  Nr.

  DENUMIREA

  TARIF

  Crt.

  ACTIVITĂȚII

  CRITERII DE PLATĂ

  (TVA INCLUS)

  1.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA

  PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE

  MODULE SIMPLE

  LUNAR

  'M170

  2.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA

  PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE

  MODULE DUBLE

  LUNAR

  ■Jîj200

  3.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE DE 1 si 1/2

  LUNAR

  245

  4.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZARE PRODUSE, DIN CHIOȘCURI, AMENAJATE IN BAZAR

  LUNAR

  725

  5.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR, IN ALTE SPATII, ÎN BAZAR

  LUNAR

  100

  6.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZARE ȘI DEPOZITARE TÂMPLĂRIE ȘI MOBILĂ

  LUNAR

  200

  7.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR LEGUME

  LUNAR

  100

  8.

  TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR CHERESTEA ȘI CEREALE

  LUNAR

  275

UM-RON

Nr.

Crt.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII

CRITERII DE PLATĂ

TAXA ZILNICA/LOC

TARIF

(TVA INCLUS)

1.

TAXA PENTRU VÂNZARE PRODUSE IN

BAZAR

LUNI - VINERI

10

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

15

2.

TAXĂ PENTRU VANZARE PRODUSE ÎN SECTOR-MODULE

LUNI - VINERI

10

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

25

3.

TAXÂ PENTRU VANZARE PRODUSE IN SECTOR SOCIAL (OBIECTE VECHI, PIESE UZATE)

LUNI - DUMINICA

3

LUNI-VINERI

10

O M

4.

TAXA

PENTRU

VÂNZARE PRODUSE DIN AUTOVEHICUL

(CARTOFI, VARZĂ, CEREALE, PEPENI, ETC)

AUTOTURISM

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

__4^

/ >' .1 ...

AUTOTURISM +

REMORCA

LUNI - VINERI

g:     - .;; •     1

£j

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

AUTOUTILITARA

< 3,5 t

LUNI - VINERI

15

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

20

AUTOUTILITARA <3,5 t + REMORCA

LUNI-VINERI

20

SÂMBĂTĂ - DUMINICA

30

CAMION > 3,5 t

LUNI-VINERI

25

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

50

5.

TAXA PENTRU

FOLOSIRE GRUP

SANITAR

1

6.

TAXA

PENTRU

INTRARE

AUTOTURISM

1

AUTOUTILITARA

<3.5 t

3

CAMION >3.5t

5

Pentru suprafețele aferente spatiilor destinate alimentației publice se va practica

un tarif de 35 ron/mp.

Atribuirea locațiilor din obiectivul Obor se va face respectând procedura de atribuire a meselor/tarabelor din piețele munuicipiului Ploiești.

 • 1.2 - Agenții economici (S.C., II, IF și PFA), ce au închiriate mese sau tonete, în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, vor beneficia de o reducere cu 10 % din contravaloarea chiriei datorată pentru luna următoare, dacă vor plăti integral chiria, până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. De această reducere, vor beneficia numai agenții economici care sunt cu plata chiriei la zi. La plățile efectuate după data scadentă, se vor percepe majorări de întârziere în procentul stabilit la art. 2 din anexa nr. 8 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.