Hotărârea nr. 183/2019

Hotãrârea nr. 183 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 183


privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 253/10.06.2019 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 239/07.06.2019, al Direcției Economice nr.165/11.06.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 205/11.06.2019, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 26.06.2019;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 12/26.02.1993 privind aderarea Municipiului Ploiești la Asociația Municipiilor din România;

a

In baza Hotărârii nr. 219 din 06.11.2017 a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației Municipiilor din România nr.l 1585/07.06.2019;

A

In temeiul art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale pentru anul 2019 în valoare de 114.820,50 lei, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

.    \                i—Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,4)®^%    SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZ ^-^^^Îloana-Geanina SERBINOV