Hotărârea nr. 182/2019

Hotãrârea nr. 182 privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spații din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spații din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 270/10.06.2019 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.3041/15.04.2019, privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spații din incinta bazelor sportive aflate în administrare;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 170/18.06.2019 al Direcției Economice;

luând în considerare rapoartele Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniul public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019, al Comisiei de specialitate nr.6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 25.06.2019 și al Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2019;

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1072/23.09.2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, Hotărârea Guvernului nr. 1087/30.09.2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiești, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2010 privind includerea unor imobile in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești, Hotărârea Consiliului Local nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești și prevederile art. 21 alin. 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art.l și art.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată și cu art. 5, alin.3, lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit."c” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele de folosire a spațiilor din incinta imobilelor date în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă nota de fundamentare pentru stabilirea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Sălii de Sport Olimpia, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre și nota de fundamentare pentru stabilirea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Stadionului Ilie Oană, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă organizarea "Zilei porților deschise” în cadrul Stadionului ”Ilie Oană”, gratuit o dată pe săptămână pentru elevi și studenți, iar pentru pensionari o dată pe lună.

A

Art. 4 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.58/26.02.2015, nr. 215/23.06.2015, nr. 255/19.08.2016 si nr. 419/21.12.2016 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019


^^Contrasemnează:


SECRETAR,

& a-Geanina SERBINOV


1. Bazinul

Nr. Crt.

Denumire tarif

Valo^w-aP^

1.

Acces public

10 lei

2.

Inițiere înot

10 lei

3.

închiriere bazin pentru școli și alte unități/ culoar

26 lei


2.Locația din Str. Stadionului nr. 26 - imprumut de folosința cu titlu gratuit;

Clubul Sportiv Petrolul, in calitate de fost proprietar al imobilului având sediul în această locație, beneficiază de un contract de împrumut de folosință cu titlu gratuit.

3. Sala ” Olimpia”

Nr. Crt.

Denumire tarif

Valoare/

Oră

1.

Tarif folosire sală antrenamente pentru :

-acțiuni organizate de federațiile sportive naționale pentru loturile olimpice și naționale

-acțiuni organizate de structuri sportive cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

-acțiuni organizate de Agenția Națională pentru Sport și instituțiile subordonate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român

-acțiuni organizate de alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii și federații sportive naționale, altele decât cele de la primul punct

140 lei

2.

Tarife folosire sală jocuri oficiale seniori

280 lei

3.

Tarife folosire sală jocuri oficiale juniori

165 lei

4.

Alte Competiții oficiale

320 lei

5.

Pregătire sală înainte de competiții

110 lei

6.

Arena sportivă (persoane fizice) activități sportive:

 • -  Iama

 • -  Vara

195 lei

165 lei

7.

Teren fotbal

 • - ziua

 • - nocturna

60 lei

70 lei

8.

Teren fotbal structuri sportive

 • - ziua

 • - nocturna

40 lei

50 lei

9.

Teren tenis

 • - ziua

 • - nocturna

30 lei

35 lei

10.

Teren tenis structuri sportive

" z^ua

- nocturna                                      Z\pz

11.

Teren baschet                                   *

-ziua -tot terenul                                     * \ /

-1 cos                                                      ,

-nocturnă - tot terenul

- Icos

,//       VjA

^TOlefȘ

20 181

2? lei

12.

Teren baschet structuri spotive -ziua -tot terenul

-1 cos

-nocturnă - tot terenul

- Icos

25 lei

15 lei

30 lei

20 lei

13.

Tarif închiriere sală de forță grup organizat cu instructor

65 lei/oră

14.

Tarif închiriere sală de antrenament

55 lei

15.

Tarif tenis de masă

15 lei/masă

lâ.Tarif pentru folosință spațiu în scop comercial

1.

Pentru activități de alimentație publică

16 lei/mp/zi

2.

Pentru alte activități

11 lei/mp/zi

3.

Pentru expoziții (holul de la intrare)

2.000 lei/zi

250 lei/oră

4.

Activități socio-culturale

5

4.500 lei/zi

500 lei/oră

17. Tarif pentru folosință spațiu în scop publicitar

1.

Pentru efectuare de reclamă ocazional

140 lei/mp/zi

2.

Pentru efectuare de reclamă pe o perioadă de o lună

35 lei/mp/zi

3.

Pentru efectuare de reclamă pe o perioadă de trei luni

25 lei/mp/zi

4.

Pentru efectuare de reclamă pe o perioadă de un an

20 lei/mp/zi

* Excepție cluburile care au incheiate contracte de închiriere cu instituția noastră.

4. Sala de sport „Leonard Doroftei”

Nr. Crt.

Denumire tarif

Valoare /oră

1.

Competiții oficiale

250 lei

2.

Antrenament și competiții organizate de către unitățile aparținătoare Inspectoratului Școlar Județean

Gratuit

3.

A

închiriere spațiu pentru activități sportive organizate de către persoane juridice autorizate sau fizice pe teren mic

Iama 60 lei

Vara 50 lei

4.

A

închiriere spațiu pentru activități sportive organizate de către persoane juridice autorizate sau fizice pe teren mare

Iarna 120 lei

Vara 100 lei

5.

închiriere spațiu și anexe pentru desfășurarea de activități comerciale (târguri)

3 lei/mp/zi

+ c/v energie electrica

6.

A

închiriere spațiu anexă sală exterior pentru desfășurarea de activități comerciale

2 lei/mp/zi

+ c/v energie electrica

7.

Tenis de masă

10 lei/masă

8.

Tenis de câmp

40 lei

9.

Sală aerobic

30 lei

5. Stadion „Ilie Pană”

Nr. Crt

Denumire tarif

/ & Mtpî

1.

Vestiare și dusuri

f •1801ei/v,dstiai?, •

2.

Casă de bilete

':;-T304e^zi.^/

3.

Bazin de recuperare

4.

Organizare evenimente publicitare foto/video fără nocturnă

2.500-lei

5.

Organizare evenimente publicitare foto/video cu nocturnă

3.500 lei

6.

Ședință foto (evenimente personale)

100 lei

7.

Ședință video ( evenimente personale)

150 lei

8.

Ședință foto + video (evenimente personale)

200 lei

9.

Tarif vizitare stadion

5 lei/persoană

10.

Tarif vizitare stadion elevi/grup organizat

3 lei/persoană

11.

A

închiriere sală de conferință 72 locuri

300 lei

12.

închiriere sală de conferință 72 locuri

600 lei/3 ore

13.

A

închiriere sală de conferință 72 locuri

700 lei/4 ore

14.

A        f <

închiriere gazon, pentru antrenament fără nocturnă

600 lei

15.

închiriere gazon, pentru antrenament cu nocturnă

770 lei

16.

A

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal fără nocturnă - vara

2.500 lei

17.

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal fără nocturnă - iama

3.100 lei

18.

A

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal cu nocturnă - vara

2.900 lei

19.

A

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal cu nocturnă - iama

3.500 lei

20.

Spații publicitare (meshuri) amplasate pe clădirea stadionului în exterior neexpuse evenimentului sportiv

11,5 lei/mp/lună*

21.

Spații publicitare - publicitatea stradală

27,5 lei/mp/lună*

* Tariful pentru publicitare (amplasare mesh-uri, bannere) exterior, și pentru publicitate stradală va fi valabil în toate bazele sportive din administrarea Clubului

Sportiv Municipal Ploiești.

Tarife închiriere spații situate în incinta Stadionului ”Ilie Oană” pentru activități comerciale

Nr.

crt.

Denumire tarif

Tarif închiriere (preț pornire licitație)aprobat

1

închiriere spații prin licitație publică, pentru activități comerciale (băcănie, cofetărie, patiserie, restaurant)

17,89 lei/mp/lună

2

A

închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare (librărie, editură, papetărie, farmacie)

14,06 lei/mp/lună

3

A

închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare (textile, încălțăminte, confecții, metalo-chimice)

20,44 lei/mp/lună

4

închiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare (bunuri de folosință îndelungată, piese de schimb)

5

A

închiriere spații prin licitație publică, pentru birouri

6

închiriere spații prin licitație publică, pentru activități social -culturale și de interes public (dispensare, comandamente, policlinici, bilioteci, anticariat, muzee, asociații non profit, cluburi sportive)

6,39 lei/mp/lună

7

A

închiriere spații prin licitație publică, pentru amplasare de panouri publicitare la Tribuna 2 și Tribuna Oficială, Peluza 1, Peluza 2

22,5 lei/mp/lună

8

A

închiriere spații prin licitație publică, pentru amplasare de panouri publicitare în Clădiri Colțuri

36 lei/mp/lună


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Săijj,de Sport Olimpia

Analiza cheltuielilor cu spațiile destinate închirierii pentru activități sportive a avut la baza:

 • a) Costul lunar al utilitățiilor împărțit la numărul de zile (calendaristice) raportat la numărul orelor de utilizare(media);

 • b) Valoarea alocată cheltuieli împărțită la numărul de zile (calendaristice) raportată la numărul orelor de utilizare(media);

Tariful de închiriere poate fi stabilit procentual(preț referință vechi - nou) sau funcție de durata desfășurării activității.

I. Sală competițională(polivalentă) - antrenamente:

1 .Energie electrică (activă, reactivă, tarif, distribuție, tarif cogenerare, certificate verzi, acciza,servicii sistem);

37 w x 0,5681ei/kw = 21,01 lei;

 • 2. Energie termică;

17,5kwxl,81 lei/kw = 31,67 lei;

 • 3. Apa (potabilă, canal, pluvială);

l,3mc x 4,12 lei/mc = 5,35 lei;

 • 4. Materiale curățenie  =  2,52 lei;

 • 5. Cheltuieli salariale = 59,4 lei;

6.Servicii (paza, întreținere și reparații) = 13 lei;

7.Consumabile         = 3,05 lei;

Total cheltuieli = 136 lei.

II. Sală încălzire - antrenament:

 • 1. Energie electrică (activă, reactivă, tarif, distribuție, tarif cogenerare, certificate verzi, acciza, servicii sistem);

10,2kw x 0,5681ei/kw = 5,79 lei;

 • 2. Energie termică;

8,75kw x 1,81 lei/kw = 15,83 lei;

 • 3. Apă (potabilă, canal, pluvială);

0,5mc x 4,12 lei/mc = 2,06 lei;

 • 1. Materiale curățenie = 1,52 lei;

 • 2. Cheltuieli salariale    = 18,6 lei;

 • 3. Servicii (pază, întreținere și reparații) = 8,70 lei;

 • 4. Consumabile         = 2,5 lei;

Total cheltuieli = 55 lei.

III. Sală forță:

s

1 .Energie electrică (activă, reactivă, tarif, distribuție, tarif cogener verzi, acciza, servicii sistem);

11,3 kw x 0,5681ei/kw = 6,41 lei;

 • 2. Energie termică;

8,75kwxl,81 lei/kw = 15,83 lei;

 • 3. Apă (potabilă, canal, pluvială);

l,2mc x 4,12 lei/mc = 4,94 lei;

 • 5. Materiale curățenie  = l,51ei;

 • 6. Cheltuieli salariale = 18,6 lei;

7.Servicii (pază, întreținere și reparații) = 13 lei;

8.Consumabile         = 2,72 lei;

Total cheltuieli = 63 lei.

Sef Birou

Enache Ion

Anexa nr.3 la HCL nr, din data de


Ț

1'. .

/'

pentru stabilirea tarifelor de închiriere a spatiilor din incinta Stadionului Ilie

Oană ’                               '■ , z


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


z.

I ’


A

In vederea stabilirii tarifelor de utilizare a stadionului și a spațiilor aferente, au fost luate în considerare următoarele costuri: utilități (apa, salubritate, energie electrică, gaze, internet), cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținere și pază obectiv (întreținere echipamente telecomunicații, servicii curățenie stadion, servicii întreținere gazon), asigurare stadion cât și cheltuieli planificate/executate din zona activelor de investiții.

9

Pentru o eficientizare a cheltuielilor cât și pentru o reliefare adecvată a situațiilor climatice existente propunem spre aprobare o defalcare a prețurilor închirierii stadionului pentru organizare evenimente sportive pe perioada de iarnă și vară.

Referințe fată de componentele generice introduse în noua arhitectură de tarife (prețuri) cât și în algoritmul de calcul

( 1): Consumurile de energie electrică , apă și gaze, diferă de la luniile de vară la luniile de iarnă, număr de spectatori, sau în funcție de ora la care este programat evenimentul sportiv.

 • (2) : Consumurile diferă de la luniile de vară la luniile de iarnă / sau în funcție de tipul antrenamentului. La antrenamentul de recuperare se modifică în plus cantitatea de apă rece/caldă cât și consumul de gaze. Pe timp de iarnă apar consumuri suplimentare de gaze pentru încălzire.

 • (3) : Perioada de iarnă: Referință pentru calculul consumului de energie electrică a instalației de degivrare gazon.

Consumul total de energie electrică pe o lună de iarnă este substanțial mai mare și datorită utilizării echipamentului de degivrare a suprafeței gazonate. Trebuie ținut cont de faptul că acest echipament este asistat de termostate care măsoară temperatura din interiorul solului la adâncimea de 20-25 cm. Acestea comandă pornirea -consumul - atunci când temperatura din sol scade sub lOgrade. Această măsurare este aleatorică în funcție de starea vremii din lunile de iarnă.

Practica ne-a demonstrat că începând cu luna decembrie și terminând cu începutul lunii martie acest echipament este în funcție, dar nu continuu. Ținând cont de cel relatate mai sus expunem o formulă de calcul cât mai aproape de o situație reală existentă:

173 de trasee rezistîve a câte 3885 W fiecare cu o putere absorbită de 672Kw/h. Din acest consum total pe oră, datorită instalației de termostatare și din practica noastră de urmărire a acestui echipament în timp, față de variațiile de temperatură în lunile de iarnă, coroborat cu un cuantum de consum general facturat pe luna de iama (Decembrie 2018) de circa 222820Kw, din care am scăzut consumurile specifice facturate către chiriași cât și o medie a consumului altor utilități ale stadionului, putem afirma că rezultă o valoare de aproximativ 170000 Kw consumată de instalația de

degivrare. Valori relativ asemănătoare se regăsesc și în facturile lunii ianuarie 2018, februarie 2018. în factura lunii Martie 2018 avem un consum de 70000 instalației de degivrare.


A

In patru luni de funcționare avem un consum total de ~ 580000 =44621ei /zi: 24h = 1861ei/h.

Din aceste motive considerăm că este imperios necesar a defalc închiriere stadion pentru competiții sportive pe perioada de iarnă și vară. Tarife de iarnă - decembrie / martie

Tarife de vară - aprilie /noiembrie

A

In prețul de inchiriere de iarnă pe oră, pe lângă suma de 1861ei/h este necesar pentru rentabilitate a se adauga și o cotă de 5% din consumul de energie electrică pe zi care să reflecte pregătirea stării gazonului de dinaintea evenimentului.

Tarif total pentru degivrare = 409 lei

186 lei/h +223 lei (reprezentând 5% din 4.462 lei/zi ) = 409 lei

Referință pentru calculul prețului metru cub de gaze

Datorită faptului că în facturile de gaze nu se regăsește prețul la mc de gaz am efectuat un calcul în baza facturii de gaze a perioadei 26.09.2018 - 28.12.2018 Prețul de referință al kw putere calorică în factura analizată, este diferențiat 0,153 lei / kw și 0,163 lei /kw.

în acest context considerăm ca 0,161 lei/kw poate fi considerat ca un preț de referință pentru media unui Kw putere calorică, datorită diferenței de cantitate facturată la prețul de 0,153 lei/kw si 0,163 lei/kw.

Consum gaze. Factură gaze 26.09.2018 - 28.12.2018 (pe 3 luni) = 13087 mc gaze.

Algoritmul de calcul pornește de la împărțirea la un număr de 94 de zile (3 luni) a metrilor cubi facturați și reiese un consum de 139,23mc/zi, respectiv un consum pe oră de 5,8 mc gaze.

Baza de calcul. Prețul pe metru cub de gaze se calculează prin înmulțirea puterii alorice (Pcs din factura) a unui metru cub de gaze (lmc=10,784kwh/mc putere calorică) cu prețul unitar pe kwh:

10,784kwh/mc x 0,161 lei/kw = 1,74 lei metru cub de gaze fără TVA. Prețul total cu TVA este ~ 2,1 lei.

Referință pentru calculul prețului metru cub de apă potabilă

 • •  Apa potabilă: 3,01 lei/mc (cu TVA inclus de 9%)

 • •  Canalizare (ape uzate și ape pluviale): 1,40 lei/mc (cu TVA inclus de 19%) Total mc. apă facturată 4,41 lei / mc

Referință pentru calculul cheltuieli salariale

Fond lunar salarii brut =403851ei/l60 h

Salarii pe oră =252,4 tei (toți salariații Biroului Stadion Ilie Oană)

Referință pentru calculul cheltuieli Fond dezvoltare

Conform Notei de fundamentare a proiectului de buget și investiții al bazei sportive Stadion „Ilie Oană” pentru anul 2018 cât și cele previzionate a fi aprobate pe anul 2019 există o sumă de 200.000 lei care reprezintă reparațiile curente. Este

imperios necesar ca această sumă să fie amortizată în timp prin includerea unor procente în calculul tarifarilor. în contextul în care tarifarea componentelor de închiriat ale stadionului nostru se efectuează la oră, această sumă v<%. îr^partițaffa 360 zile (rezultă 555,6 lei/zi ) apoi la 24h și va rezulta suma de 23^4 lei pe orâ$pk care o putem include în algoritmul de calcul pentru închirieri (f^țiare^h'^n de, recuperare, sală de conferință).                              V 'Wâ/? 7

555,6 lei/zi reprezintă ~0.3% din fondul de dezvoltare propus pe anul fA19

Considerăm că pentru activități majore cum ar fi închirierea stadionului pentru evenimente sportive sau publicitare video includerea fondului de dezvoltare în formarea prețului trebuie să aibe o pondere mai mare în procente ținând cont de faptul că aceste reparații sunt efectuate în special pentru acest tip de activități.

Referință pentru calculul cheltuieli cu întreținerea gazonului

 • -  Lucrări întreținere extraordinară conform lucrărilor anuale realizate de firmă specializată 96.000 lei/ an

 • -  Tratamente suplimentare și lucrări accidentale 10200 lei/an

 • -  Materiale și combustibil întreținere lunară 5001eixl2= 6000 lei/an

 • -  Salarii angajați 74592 lei/an

Apa pentru irigare -cota parte irigare de 30% = 30374 lei /an

Total 217166 lei/an

 • -  217166 lei: 12 luni =180971ei / luna :30 zile = 603 lei /zi

 • -  Considerăm ca acest preț este valabil numai pentru un antrenament de 1 h

 • -  Nu se acceptă mai mult de un antrenament de 2 ore

 • -  Total pentru folosința gazonului sau antrenament ~ 600Iei /h

Referință pentru calculul cheltuieli cu internet-ul

Arhitectura de distribuție a intemetului se bazeaza pe 3 abonamente achiziționate de la providerul RCS&RDS în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor fotbalistice conform cerințelor UEFA / FIFA / FRF/ LPF, cu următoarea configurare:

 • -  2 abonamente de 300Mb minim garantat - max 1Gb de câte 170E fiecare arondate strict pentru evenimentele sportive, unul la zona media presa scrisă și unul la zona de teren pentru foto și oficiali UEFA

 • -  1 abonament de 150Mb min - max 1GB cu două IP-uri (internet protocol) în valoare de 26IE cu arondarea a unui IP pentru zona administrativă stadion și a altui IP pentru acoperirea necesarului de internet în zona lojelor etaj 2, socializare etaj 1 și biroul UEFA și zona mixtă, conferință presă, presa lucru la parter

Luând în considerație că cele doua abonamente de căte 170E fiecare căt și unul din IP-urile abonamentului de 26IE reprezintă o facilitate strictă și folosită doar la evenimentele sportive, putem considera că exista o sumă (170E +170E +130E) de 470E care reprezintă contravaloarea intemet-ului strict alocată pentru evenimentul sportiv.

A.

In fapt media este de două evenimente pe lună însemnând ca (470E :2 =235E) suma de 23 5E poate fi inclusă în prețul de închiriere pe eveniment.

Cum în logică cât și în practică închirierii stadionului se efectuează o facturare pe 4 ore de închiriere, considerăm că (235E : 4 =58,75E) suma de~ 60E adica 2881ei

(la un curs de 4,81ei/E) poate reprezenta cota parte cheltuieli cu Internet-ul pentru ora de închiriere stadion.

Referința pentru calculul cheltuieli de curățenie tribtfneTfteluzela evenimentul sportive.                                          / VîS® \p

Valoarea facturii de salubrizare/ curățenie în incinta stadionuluitmluii^^abu^ evenimente este aproximativ 2200 lei.

Pentru un eveniment rezultă suma de 1100 lei.                          *'y /

Cum în logică cât și în practica închirierii stadionului se efectuează o facturare pe 4 ore de inchiriere, considerăm că (1100:4=275) suma de 275 lei poate reprezenta cota parte cheltuieli cu curățenia în tribune si peluze la un eveniment sportiv pentru ora de închiriere stadion.

Algoritm de calcul pentru prețuri/ tarife stadion 2019

A

închiriere vestiar și dușuri

 • - gaze naturale - încălzire + apă caldă: 5,8 mc/h x x2,l lei = 12,18 lei

 • - apa rece pentru dusuri inclusiv pluviala si canal: 9 mc pentru 30 pers x 4,41 lei/mc = 39,7 lei

 • - energie electrică: 5 kw/h x 0,564 lei/kwh = 2,8 lei

Total utilități: 54,68 lei

 • - materiale curățenie = 10 lei

 • - consumabile = 5,20 lei

 • - cheltuieli salariale 33% = 84 lei

Total administrație + utilitati: 153,88 lei

 • - cheltuieli neprevăzute 3,5 lei

 • - fond dezvoltare = 23,14 lei

Total tarif = 180,52 lei ~ 180 lei/ora/ vestiar

A

închiriere casă de bilete

 • - energie electrică: 3 kw/h x 0,564 lei/kwh = 1,7Iei x24h = 40,81ei /zi

 • - utilizare soft și echipamente IT: 25 lei

 • - cheltuieli neprevăzute = 7,85 lei

 • - fond dezvoltare 10% din 555,6 lei/zi = 55,6 lei

Total tarif = 129,25 lei ~ 130 lei/zi

A

închiriere bazin recuperare

 • - gaze naturale - încălzire + apă caldă:5,8 mc/h x 2,1 lei = 12,18 Iei

 • - apa rece pentru bazin inclusiv pluvială și canal 12 mc x 4,41 lei/mc = 53 lei

 • - energie electrică: 5 kw/h x 0,564 lei/kwh = 2,8 lei

Total utilități: 67,98 lei

 • - materiale curățenie,7 dezinfectare = 40 Iei

 • - consumabile = 2,20 lei

 • - cheltuieli salariale 33% = 84 lei

Total administrație + utilități: 194,18 Iei

 • - cheltuieli neprevăzute: 0,5 lei

 • - fond dezvoltare 1 % din 5,6 lei/zi ~ 6 lei

închiriere gazon, ( fără nocturnă,) pentru antrenament

- evenimente sportive minore/ agrement amatori (fără crampoane)/ secții copii


echipe de fotbal


Total tarif folosință gazon 6001ei / h

închiriere gazon, (cu nocturnă) pentru antrenament

 • -  pentru antrenament / evenimente sportive minore/ agrement crampoane) / secții copii echipe de fotbal

 • -  tarif ptentru folosința gazonului ~ 600Iei / h

 • -  energie electrică noctună: 300 kw/h x 0,564 lei/kwh = ~170 lei;

Total tarif închiriere 770 lei/h

Organizare evenimente publicitare foto/video fără nocturnă

 • - gaze naturale - încălzire + fabricare apă caldă: 5,8 mc/h x x2,l lei = 12,18 Iei

 • - apă potabila /meteo /canal: lmc x 4,41 lei/mc = 4,41 Iei

 • - energie electrică consum stadion + consum echipamente lumini și video: 2o kw/h x 0,564 lei/kwh = 11,28 lei

Total utilități: 27,87 lei

 • - cheltuieli administrative (pază, curățenie stadion, întreținere , IT) = 1.480 lei

 • - consumabile = 8,40 lei

 • - cheltuieli salariale 252,4 lei                                                       <

Total administrație: 2053,67 lei

 • - cheltuieli neprevăzute 10% = 145 lei

 • - fond dezvoltare 50% din 555,6 lei reparații pe zi = 277,8 lei

Total tarif = 2.476,47 lei~ 2.500 lei/oră

Organizare evenimente publicitare foto/video cu nocturnă

Preț organizare evenimente publicitare foto/video fără nocturnă = 2.500 lei/ora la care se adauga:

 • - energie electrică nocturnă - 300 kw/h x 0,564 lei/kwh = ~ 170 lei;

 • - cheltuieli neprevăzute (uzură lămpi ) 10% = 250,6 lei

 • - fond dezvoltare 0,3% din reparații propuse pe anul 2019 = 555,6 lei

Total tarif = 3.476,2 lei ~ 3.500 lei/ ora

A.

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal (fără nocturnă) vara

 • - folosința gazonului ~ 600 lei

 • - cheltuieli pregătire gazon ptentru eveniment (tusare, plase porți) 100 lei

 • - cheltuieli salariale 252,4 lei

 • - cheltuieli cu intemet-ul special arondat evenimentului sportiv 288 lei

 • - cheltuieli cu curățenia în tribune 275 lei

9

 • - cheltuieli administrative (pază, curățenie interioare tribuna 0, vestiare, media, întreținere) = 400 lei

 • - cheltuieli neprevăzute = 50 lei

 • - 0,3% din fondul de dezvoltare anual = 555,6 lei


închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal iarnă

 • - Tarif (fără nocturnă) vară = 2500 lei/oră

 • - energie electrică pentru degivrare = 409 Iei

 • - cheltuieli energie electrică și termică suplimentară = 100 lei

 • - cotă parte 10% suplimentar din cheltuieli cu întreținerea timpului nefavorabil = 60 lei

Total tarif = 3069 lei~ =3100 lei/oră

A

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal (cu nocturnă) vară

 • - Tarif (fără nocturnă) vară = 2500 lei/oră

 • - energie electrică noctună: 300 kw/h x 0,564 lei/kwh = ~170 lei;

 • - cheltuieli neprevăzute ( uzură lămpi ) 10% = 250,6 Iei

Total tarif 2920 lei ~= 2900 lei/oră

A

închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal (cu nocturnă) iarnă

 • - Total tarif (fără nocturnă) iama = 3100 lei/oră

 • - energie electrică noctună: 300 kw/h x 0,564 lei/kwh = -170 Iei;

 • - cheltuieli neprevăzute (uzură lămpi ) 10% = 250,6 Iei

Total tarif =3520,6 lei/oră =~35001ei / oră

Ședință foto (evenimente personale) Total tarif = 100,00 lei/oră

Ședință video (evenimente personale) Total tarif = 150,00 lei/oră

Ședință foto+video (evenimente personale) Total tarif = 200,00 lei/oră

Tarife vizitare Stadion adulti - 5 lei/pers.;

Tarife vizitare elevi/grup organizat - 3 lei/persoană;

A

închiriere sală de conferințe 72 locuri / lh

 • - energie electrică consum echipamente sunet, lumini și video, climatizare 3 o kw/h x 0,564 lei/kwh = 17 lei

 • - internet = 40 lei

 • - cheltuieli neprevăzute = 20 lei

 • - fond dezvoltare 10% din 555,6 lei/zi = 55,6 lei

 • - cheltuieli administrative (pază, curățenie/ materiale curățenie ) = 71 lei

 • - consumabile = 15 lei

 • - cheltuieli salariale 33% = 84 lei

Total tarif = 302,6 lei/oră    3001ei/oră

închiriere sală de conferințe/ 3h Total tarif = 600 lei

- Spații publicitare - publicitatea stradală, conform reglementărilor H.C.L. nr.116/25.04.2018 = 27,5 lei/mp/lună

întocmit

Administrator bază sportivă Stadion „Ilie Oana” Constantin Arsene 4* /