Hotărârea nr. 181/2019

Hotãrârea nr. 181 privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 181

privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 172/22.04.2019 a domnilor consilieri George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu, Ștefan Dănescu, precum și Raportul de specialitate nr.2199/02.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 126/14.05.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 193/03.06.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 3, Comisia pentru Utilități Publice, Calitatea Vieții și Protecția Mediului din data de 09.04.2019 și de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL și prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea și ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

A

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(l), alin.(2) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, punctul 14, art. 45 alin (1), art.115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Avizează propunerea S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL de ajustare a tarifelor de apă și de canalizare conform formulei din contract, care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Ploiești, corespunzător reglementarilor legale în domeniu.

Noile tarife ajustate vor fi de 2,91 lei/m3 la apă potabilă și 1,26 lei/m3 la canalizare, fără TVA.

Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019

A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚfcî Georse-So rin-NicuIae BOTEZ^Vv;


Contrasemnează:

4

? I SECRETAR,^■'/'foana-Geanina SERBINOV

Z'.