Hotărârea nr. 180/2019

Hotãrârea nr. 180 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 180privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând „Expunerea de motive” nr. 265/10.06.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze, Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Stai cu, precum și „Raportul de specialitate” nr. 2960/06.06.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere rapoartele de specialitate al Direcției Economice nr. 171/18.06.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.224/21.06.2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019


ANEXA NR.1 /a (kt tfo


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL140/ 07.05.2019

Realizat la 31.05.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

TOTAL VENITURI - din care:

15.160,00

6.404,00

10,00

15.170,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14.760,00

6.404,00

10,00

14.770,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755,00

269,00

0,00

755,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

5,00

0,00

10,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14.000,00

6.135,00

0,00

14.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

400,00

0,00

0,00

400,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

400,00

0,00

0,00

400,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15.160,00

5.794,00

10,00

15.170,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.760,00

5.794,00

10,00

14.770,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.760,00

5.794,00

10,00

14.770,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.500,00

4.318,00

0,00

11.500,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.940,00

4.204,00

0,00

10.940,00

Salarii de baza

10.01.01

9.792,00

3.774,00

0,00

9.792,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

465,00

176,00

0,00

465,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

50,00

32,00

0,00

50,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

630,00

219,00

0,00

630,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

0,00

0,00

240,00

[Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

0,00

0,00

240,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

320,00

114,00

0,00

320,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

20,00

0,00

60,00

Contribuția asiguratorie centru munca

10.03.07

260,00

94,00

0,00

260,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.080,00

1.411,00

10,00

3.090,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.387,00

1.208,00

0,00

2.387,00

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

2 00

0 00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

1,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350,00

187,00

0,00

350,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL140/ 07.05.2019

Realizat la 31.05.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

8,00

0,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

0,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

15,00

5,00

0,00

15,00

Transport

20.01.07

50,00

7,00

0,00

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

20,00

0,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1 437,00

791,00

0,00

1.437,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

400,00

187,00

0,00

400,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

0,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

300,00

97,00

0,00

300,00

Uniforme si echipament

20 05.01

25,00

0,00

0,00

25,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

275,00

97,00

0,00

275,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

50,00

18,00

0,00

50,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15,00

3,00

-2,00

13,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

15,00

2,00

37,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

25,00

12,00

0,00

25 00

Alte cheltuieli

20.30

300.00

75,00

10,00

310 00

Reclama si publicitate

20.30.01

75,00

18,00

0,00

75,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

1,00

10,00

15,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30,00

7,00

0,00

30 00

Chirii

20.30.04

190,00

49,00

0,00

190 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

180,00

65,00

0,00

180,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

65,00

0,00

180,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

400,00

0,00

0,00

400,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400,00

0,00

0,00

400,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400,00

0,00

0.00

400,00

Active fixe

71.01

400,00

0,00

0,00

400.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

400,00

0,00

0,00

400,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE.

TEATRUL.


DIRECTOR GENERAU

Rus Mihaela / . -


CONTABIL SEF,

Neacsu Irina

Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DF, CONT la data. 10-06.2019


Pag:!

Editat la data;         10.06.2019 04:42 FM


CONT 21G3701002843078


TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


NR. DOCUMENT DATA

DOC

Sold precedent


DATA PLĂTII


Nr. referința banca/trezorene


IBAN PLĂTITOR/

BENEFICIAR


R040TREZ52121G370100XXXX

COD PLĂTITOR' NUME PLĂTITOR'

BENEFICIAR BENEFICIAR


236


07.06.2019


07.06.2019


190607S641492241


R026RNCB0205044846540001  11307036


BES ROMANIA SRL


DEBIT

,00

,00


CREDIT COD

ANGAJAMENT

9.360,70

5.000,00


Rulaj zi

Total sume

Sold final


,00               5.000,00

,00             14360,70


INDICATOR.         NR INTERN-

ANGAJAMEN1       EXPLICAȚII

TZ5215792 9744-PL CF CTR

SPONSOR1Z 2752 29.05.2019


,00              14.360,70


Întocmit si verificat,