Hotărârea nr. 179/2019

Hotãrârea nr. 179 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 140.722.273 lei


ROMÂNIA

VIZAT PEkyTRU jgȘSSt


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 140.722.273 lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 221/20.05.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 145/24.05.2019 (însoțit de completarea nr.153/28.05.2019) al Direcției Economice prin care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 68.632.200 lei;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 176/27.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 30.05.2019;

Având în vedere prevederile:

art. 61 alin. (1) și (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) și art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2) lit.b, art.63 alin. (1) lit. c și art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 140.722.273 lei cu o durată de 13 ani, din care:

 • -  perioada de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit;

 • -  perioada de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Notele de funadamentare conform - ANEXEI NR. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Caietul de Sarcini conform - ANEXEI NR. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de intres local;

Art. 6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului acordat;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f) plățile efectuate din împrumut;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sdrin-Niculae BOTE17


Contrasemnează:

SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOV

\


ANEXA I


PROIECTE INTERES LOCAL - PROPUNERE FINANȚARE CREDITNr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP(lei)

HCL aprobare indicatori

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte

14.730.381,31

10.743.964,98

HCL 23/18.02.2019

2

Străpungere str.Laboratorului in prelungirea str.Gh.Gr.Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480.006,32

4.480.006,32

HCL 297/31.07.2018

3

Refacere sistem rutier Cartier Rafov: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu, Pietii

4.612.841,38

4.612.841,38

HCL 364/2018

4

Consolidare imobil cu risc seismic str. Mihai Bravu nr.13

924.633,28

924.633,28

HCL 342/31,08,2018

5

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

166.000.000,00

22.000.000,00

HCL 181/2013

6

Amenajare loc de joaca in municipiul Ploiești

10.043.829,00

10.043.829,00

HCL 238/27,06,2018

7

Construre locuințe sociale cartier Bereasca

8.430.100,50

8.430.100,50

615/20.12.2018

8

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant

7.396.825,35

7.396.824,54

9

Construire piața centrala agro-alimentara Ploiești

24.677.066,00

24.677.066,00

HCL 44/27.02.2017

10

Modernizare străzi in Cartier Mitica Apostol: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Catinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor

46.213.007,00

46.213.007,00

HCL 366/2018

11

PUZ, SF Documentație aferenta Spitalului Municipal

1.200.000,00

1.200.000,00

TOTAL

288.708.690,14

140.722.273,00


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 h    W/w?

Ar       os. w

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE DE INTERES LOC^

CREDITConstruire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin adresa nr.893/12.01.2018, conducerea spitalului aduce la cunoștința ca in data de 12.12.2017 a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. A fost analizata statistica bolnavilor de cancer si adresabilitatea pe care o are unitatea spitaliceasca, ampalsamentul pe care spitalul il deține in vederea construirii clădirii Centrului de Radioterapie si existenta personalului de specialitate incadrat la Spitalul Municipal.

Aprecierea asupra terenului situat in str. Ana Ipatescu nr.59 a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația de Centru de Radioterapie si ca in urma vizitei precizate mai sus comisia va elabora un raport in care se vor stabili acțiunile necesare a fi inteprinse in vederea implementării proiectului. Condiția impusa, este aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.

Facem precizarea ca, Spitalul Municipal Ploiești este singurul spital din Județul Prahova care are in structura sa o secție de oncologie si un compartiment de radioterapie. In condițiile actuale, in lipsa unui echipament de radioterapie cu energii inalte, Spitalul Municipal Ploiești nu face fata nevoii de servicii medicale necesare pacientilor bolnavi de cancer.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune demararea acțiunilor necesare edificării unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.

Prin realizarea acestei investiții se are in vedere un tratament complet al pacientilor bolnavi de cancer, radioterapia fiind o componenta importanta a tratamentului oncologic. Principalul obiectiv este reducerea mortalitatii in rândul pacientilor de cancer.

Studiul de fezabilitate s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare totala (inclusiv TVA): 14.730.381,31 lei

Suma solicitata: 10.743.964,98 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMAND


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri Telefon 0244.516699, int.177

APROBAT PRIMAR Adrian Florin D
6 r 5(5 &        .

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții, proiecte de intere<îocal

VALORI ESTIMATE NECESARE DEZVOLTĂRII 2019


STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, IN PRELUNGIREA

STRĂZII GH.GR.CANTACUZINO - proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești își propune realizarea obiectivului de investiții Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino pentru asigurarea legăturii dintre B-dul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino si fluidizarea traficului pe aceste artere majore de circulație.

Beneficiile realizării străpungerii au caracter social si financiar.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea obiectivului de investiții

- Fluidizarea circulației autovehiculelor si reducerea distantei de transport;

 • - Reducerea timpului de transport;

 • - Imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea noxelor;

 • - Imbunatatirea confortului populației;

 • - Evitarea ambuteiajelor prin ocolirea zonei de nord-vest a municipiului.

/V

In urma evaluării alternativelor propuse de proiectant, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici și financiari, a fost adoptata soluția optimă, respectiv amenajarea drumului cu imbracaminti asfaltice.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.297/31.07.2018 a fost aprobata documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate.

Valoare fara TVA

Valoare inclusiv TVA

VALOARE TOTALA

3.764.711,19 lei

4.480.006,32 lei

Suma totala prevăzută in buget este 4.480.006,32 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihail NEGRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

Telefon 0244.516699, int.177

57 5^NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții, proiecte de interes

VALORI ESTIMATE NECESARE DEZVOLTĂRII 2019

REFACERE SISTEM RUTIER CARTIER RÂFOV, STRĂZILE: INTRAREA LANULUI, TÂRGULUI, TRENULUI, IZLAZULUI, UZINEI, TRAIAN SĂVULESCU, PIEȚII

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe următoarele străzi ale Cartierului Râfov: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții”, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.


•loca                A?

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului''P®reJsti/<5'-j

< <P ......—  <2^ V

nr.364/14.09.2018 a fost aprobata documentația telmico^condtnț^^ Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I.

Valoare fara TVA

Valoare inclusiv TVA

VALOARE TOTALA

3.882.705,30 lei

4.612.841,38 lei

Suma totala prevăzută in buget este 4.612.841,38 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII

SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2

NOTE DE FUNDAMENTAI

CREDITConsolidare imobil cu risc seismic str. Mihai Bravu nr. 13

Proiectul propune consolidarea corpului B al imobilului, proprietatea municipiului, situat in Ploiești strada Mihai Bravu nr.13, imobil care se afla în proprietatea municipiului Ploiești și în administrarea Direcției de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Ținând cont de Raportul de Expertiză Tehnică încheiat de către S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L., imobilul este intr-o stare avansată de degradare și este inclus in clasa a Il-a de risc seismic.

Imobilul are regim de înălțime S parțial+P+E parțial, suprafața construită Sc = 185,05 mp și suprafața desfășurată SCd = 277,00 mp, existând in momentul actual 3 contracte de inchiriere semnate pentru acest spațiu.

Imobilul este aflat în proprietatea municipiului Ploiești și în admnistrarea Direcției de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Clădirea va fi consolidată conform normelor in vigoare. Se vor recompartimenta spațiile de la parter și etaj, inclusiv prin extinderea lui, realizându-se 4 apartamente cu 3 camere, fiecare cu baie si bucătărie proprie, care vor corespunde normelor de igienă actuale.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico -

5 economici au fost aprobați prin HCL nr. 342/31.08.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 924.633,28 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 703.468,96 lei

Durata de realizare a lucrărilor este de 13 luni.

Suma totala prevăzută in buget este de 924.633,28 lei.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2

J NOTE DE FUNDAMENTARE

CREDIT


Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Pentru realizarea lucrărilor a fost incheiat contractul de execuție nr. 04981/14.03.2008, in cadrul caruia au fost executate următoarele lucrările:

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta - lucrări nefinalizate;

 • - extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud - 100%;

 • - canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de statia de epurare - 100%;

 • - statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor - 100%;

 • - imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI -100 %.

Actualizarea indicatorilor tehnic-economici si a Devizului General au fost aprobați prin HCL nr. 181/15.05.2013.

Valoarea totala inclusiv TVA 24% = 166.125.000,00 lei

Din care C+M                    = 113.217.000,00 lei

Pentru finalizarea investiției se propune alocarea sumei de 22.000.000 lei

Suma totala prevăzută in buget este de 22.000.000 lei.

Nume,prenume

Funcția publica

Sem\ia/>ira

Data

VERIFICAT

Stochita Mariana

Se! serviciu

--------------■NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECTE DE INTERES LOCAL CREDIT


Amenajare locuri de joaca (proiectare si execuție)

Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor iar spațiul de joaca pentru copii reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Spatiile verzi indeplinesc un rol important in atenuarea poluării atmosferice, fiind astfel preferate pentru găzduirea spatiilor de joaca pentru copii, oferindu-le o alternativa a jocului. In contextul in care Romania este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, respectarea normelor europene, referitoare la amplasarea locurilor de joaca, securitatea echipamentelor si a spatiilor, afișarea programului de funcționare al acestora, al instrucțiunilor de utilizare a echipamentelor, devin obligatorii.

Astfel, in anul 2018 s-a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a studiilor de fezabilitate pentru un număr de 26 amplasamente.

Prin realizarea obiectivul de investiții se urmărește crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginației, sociabilității, dezvoltării fizice si a abilităților de coordonare motorie a copiilor.

Tn cadrul procesului de amenajare a locurilor de joaca din municipiu se urmărește montarea unor echipamente noi, care prin armonia pe care le-o conferă formele si culorile, sa reuseasca stimularea si satisfacerea poftei de joaca si de mișcare a copiilor.

In urma examinării de către Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, documentația - studiu de fezabilitate fost avizat favorabil fara condiții.

Principalii indicatori tehnico-conomici:

Valoarea totala: 10.043.829,00 lei din care:

C+M: 5.351.988,64 lei.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au aprobați prin

Hotararea Consiliului Local nr.238/27.07.2018.

Suma solicitata: 10.043.829,00 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2k. >6- Wd/tM

NOTA DE FUNDAMENTĂRI CREDITConstruire locuințe sociale Cartier Bereasca

9

Obiectivul de investiții propus este în concordanță cu strategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuința decentă.

Terenul se afla în intravilanul Municipiului Ploiești, pe acesta se va realiza un cartier de locuințe sociale, avându-se în vedere și amplasarea unui spațiu social/ spațiu comercial, spațiu de platforme gospodărești, un punct termic, conform PUZ aprobat.

Amplasamentul se află în cartierul Bereasca și are următoarele vecinătăți:

La NE - str. Fagului si teren proprietatea C.L. Ploiești;

La E - NC 124684 (fost TCIND);

La S - str. Lucemei;

La SV - str. Cuptoarelor (paralele cu CF);

La NV - str. Zăvoiului

Accesul se face din strada Cuptoarelor, aflată pe latura de nord a terenului și din strada Zăvoiului, aflată pe latura de vest a terenului.

Sunt prevăzute 249 loturi - 67,50 mp/ parcela cu locuințe individuale parter de 58,00mp/ locuință (suprafața construită desfășurată), cu regim de înălțime P, P+l.

Clădirile vor fi configurate tinânt cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata, după cum urmeaza:

PARTER:

-Hol acces S=4.86 mp

-Bucătărie S=7.80 mp

-Camera de zi S=17.00mp

-Depozitare S=1.50 mp

-Grup sanitar dotat cu chiuveta și closet S=2.48 mp

ETAJ:

-Hol acces S=2.64 mp

-Dormitor 1 S=11.84mp

-Dormitor 2 S= 16,54 mp                                 /

-Baie S=2.85 mp                                                   L”i

Conform studiului de fezabilitate se propune realizarea încălzirii'fermicd::cu radiatoare, prcparea agentului termic pentru fiecare casă cu ajutorul unei'dentrafe^j* termice murale de apartament, în condensatie, cu tiraj forțat și camera dc‘ ardere etanșă, ce funcționează cu gaze naturale.

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în încăperile climatizate, aparate care funționează cu freon ecologic cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeană si românească.

Valoarea totală, cu TVA = 8.430.100,50 lei

din care C+M, cu TVA = 6.448.788,50 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 8.430.100,50 lei.

Director executiv, Mihaela Iamandi

Nume,prenume

Funcția publica

Semniiturcf

Data

VERIFICAT

Stochita Mariana

Se f serviciu

llrf--

•Z£r-

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 JjcC

$T- 57 &


Ad

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECTE DE INTERES LOCAL

CREDIT

Proiectare si execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr,144G).

In anul 2017, Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de intocmire a scenariului de securitate la incendiu inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrări necesare a fi executate, iar in perioada septembrie 2017-iulie 2018 s-a procedat la obținerea avizelor de securitate la incendiu.

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesara achiziția documentației precum si execuția lucrărilor la unitățile mai sus menționate.

Valoarea estimata lucrări: 7.396.824,54 lei.

Suma solicitata: 7.396.824,54 lei

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA 2 faL


ADRIÂ^F^ORIN^OBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE CREDIT


Construire Piața Centrala Agroalimentara           / L

Construcția propusa este amplasata in partea de nord-est a clădirii Halelor Centrale, clădire inscrisa in lista monumentelor - PH-II-m-A-16306.

Clădirea va avea un regim de inaltime P+Ep.

La parter se preconizează: hala tarabe, hala came, microhala pentru flori, standuri de vanzare a produselor de tip băcănie, grupuri sanitare publice si comercianti, vestiare aferente halei de carne, birouri administrative, birouri control sanitar, birou control cantar si inchiriere cantar.

La etaj se propun spatii destinate amenajării birourilor cu grupuri sanitare proprii.

Date si indicatori ai obiectivului:

 • - Suprafața terenului S = 3683,lmp

 • - Aria construita Ac = 2692,8mp

 • - Aria construita desfasurata Aed = 3532,3mp

 • - Volumul construcției V = 29118mc

 • - Inaltimea maxima Hmax = 12,50m

 • - Regimul de inaltime P+Ep

 • - Procentul de ocupare a terenului POT = 73%

 • - Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,95

Studiu de Fezabilitate, Întocmit de S.C.RESTITUTIO S.R.L. Ploiești, a fost aptobatprin H.C.L. nr. 44/28.02.2017.

Valoarea totala a investiției, fara TVA, este estimata la = 20.737.030,00 lei, din care:C+M=17.246.810,00 lei.

Pentru inceperea lucrărilor la acest obiectiv propunem alocarea sumei de

24.677.066 lei (inclusiv TVA).

Director executiv, Mihaela/#imandi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

Telefon 0244.516699, int.177


NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții, proiecte de interes local VALORI ESTIMATE NECESARE DEZVOLTĂRII 2019

MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL, STRĂZILE: GATERULUI, VIILOR, PRIGORIEI, MIERLEI, LĂSTUNULUI, FERIGII, DELFINULUI, CETINEI, CERBULUI, ACVILEI, BRÂNDUȘELOR, ENERGIEI, FLUTURILOR, PALTINULUI, PLUTELOR, TRESTIOAREI, VIOLETELOR

Municipiul Ploiești își propune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere pe străzile : Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor, obiectiv de investiții care se incadreaza in prevederile “Planului de mobilitate urbana durabila pentru polul de creștere Ploiești

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • - Imbunatatirea condițiilor de transport in zona studiata prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a fi asigurate condiții bune pentru circulația pietonala;

 • - Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • - Sistemul rutier construit sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente;

 • - Imbunatatirea confortului populației

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executatei??-numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderiif etelelorfde '■ canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului’’ Ploiești nr.366/14.09.2018 a fost aprobata documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. avand ca obiect refacerea sistemelor rutiere a străzilor din Cartier Mitica Apostol, la o valoare totala aprobata de 38.834.459,79 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 36.550.179,30 lei, inclusiv TVA.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 146/23.05.2019 a fost aprobata revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Cartier Mitica Apostol.

In documentația revizuita au fost cuprinse si lucrări privind realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale, filtrare si infiltrare apa in sol.

Valoare totala aprobata a indicatorilor economici este de 62.293.387,26 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 45.447.699,11 lei, inclusiv TVA.

In vederea demarării lucrărilor de modernizare străzi si plata taxelor legale aferente străzilor din Cartier Mitica Apostol propunem alocarea sumei de 46.213.007,00 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIUL REPARAȚII

SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESȚITII

ANEXA nr. 2                1


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE DE INTERES LOCyS

CREDIT

PUZ, SF Documentație aferenta Spitalului Municipal

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fața de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistența medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze. Prin urmare, este necesara realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare.

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat întocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in care se apreciaza ca, in Municipiul Ploiești, situația de fapt nu oferă perspective corespunzătoare de asigurare a asistentei medicale, de dezvoltare si diversificare a ofertei de servicii medicale, din motive ce tin de spațiul deficitar/inadecvat, de dotările tehnice necorespunzatoare, de imposibilitatea respectării circuitelor funcționale optime, s.a.

Ținând cont de concluziile studiului menționat mai sus, din analizele comparative este necesara cumularea funcțiunilor medicale din Spitalul Municipal Ploiești si Spitalul de Pediatrie Ploiești la nivelul Municipiului Ploiești intr-o singura unitate spitaliceasca.

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara realizarea unui plan urbanistic zonal si a unui studiu de fezabilitate in acest sens.

Pentru realizarea acestor documentații tehnice propunem alocarea sunei de

1.200.000 lei.

Director Executiv, Mihaela iAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNCAIET DE SARCINI

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unui împrumut intern în cuantum de 68.632.200 lei

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 68.632.200 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma si va fi respinsă.

1. Valoarea și forma creditului:

 • >     Credit în cuantum de 68.632.200 lei în conformitate cu

prevederile hotărârii nr.                      a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • >     Posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare.

Se va prezenta în acest sens, o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne.

2.  Durata creditului:

13ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 ani de grație.

3.  Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4.  Destinație:

Realizarea unor investiții de interes public local, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești își rezervă drepti^j/d^ii.efefe{uci modificări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții de interes pubii^lbcafi^^ătl din împrumut.                                                                           k'

\ i                  ' tț; '

Modificările și/sau completările Listei obiectivelor de investiții de interbș public loqaf finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești :/adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.                                       - —-

Ofertantul ce va fi declarat câștigător și va avea calitatea de prestator în contractul de credit, în cuantum de 68.632.200 lei va accepta fără rezerve modificarea și/sau completarea listei investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

5. Perioada de grație:

 • 5.1    Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioada de gratie.

 • 5.2   Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 ani (36 de luni) de la semnarea contractului.

6. Perioada de trageri:

Pe toata perioada de gratie 3 ani (36 luni), sub rezerva rectificării bugetului corespunzător la nivelul de competență legal. Tragerile vor fi efectuate pe bază de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale. Perioada de tragere poate fi prelungita in situații justificate (de exemplu: depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc.).

7. Perioada de rambursare:

10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de gratie prevăzute la pct. 5.2., în rate lunare egale .

8. Mod de rambursare:

Rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, in cazul in care rambursarea se face din surse proprii. Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR6M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.


Marja dobânzii va fi detaliata de către ofertanti in Anexa nr. 2 la Formular dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâ întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

10. Taxe și comisioane:

Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea bazei de calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep.

Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor :

taxa de risc: 0;

comision de rambursare anticipată: 0%;

comision de neutilizare: 0%.

comision de tragere: 0

11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea împrumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.


‘ " <7 C yj

X

f

13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului*(Anexa II *1 la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al / creditului. Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numaiyj^ntrtFcalcuUik costurilor împrumutului), rambursarea în rate lunare egale, plata dobânzii și 'ăb^Qofp^onultji lunar.

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând dobânzi, taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în termenul de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul,

 • - Semnarea proiectului de contract,

 • - Obținerea avizelor C.A.I.L.,

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ,

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,

 • - Rambursarea împrumutului pe o perioada de 10 ani, în 120 rate lunare egale,

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 31.12.2018. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota :Termenele pentru trageri ,plăti, rate,dobânzi .comisioane,se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA

INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PROCEDURĂ,


- contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.


/

Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la câi^ următoarele :

Anexe la caietul de sarcini:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............- anexa nr. 1;

 • - Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;


 • - Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) si darea de seamă la 31.12.2016 si 31.12.2017, 31.12.2018-anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017, 31.12.2018 -anexa nr. 4;

 • - Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

 • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

 • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 7

 • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 8

 • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 9

 • - Situația plăților restante și a arieratelor la 31.12.2018 -anexa 10 întocmit

Laura Nicodim

Anexa 1 la Formularul de oferta

OFERTANTUL

(denumirea/numele)


COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr. Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*)

+/-......% (marja fixă

acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)