Hotărârea nr. 178/2019

Hotãrârea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZ AT PEbZ RU LEGAL^fĂTE SECRETAR

--


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 218/20.05.2019 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 163/14.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 171/24.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 143/24.05.2019 la Direcția Economică privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale nr. 57697/23.05.2019;

Luând în considerare raportul din data de 30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Buget-Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

Ținând cont de adresele nr. 334/05.03.2019 și nr. 504/28.03.2019 ale Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Juridic - Contencios, Contracte, precum și adresa nr. 44505/22.04.2019 a Serviciului Public Finanțe Locale - Biroul Juridic - Contencios;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile ari. 5, alin. (1), lit. (a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b) și ale art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. c) și art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în sensul eliminării din Anexa 1, litera d), punctul B, subpunctul B, alin. 4 a paragrafului:

„ - pentru agenții economici care desfășoară activitate pe codul CAEN 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri, pe raza municipiului Ploiești se instituie taxa de eliberare/ viza anuală 10.000 lei, pentru fiecare punct de lucru deținut pe raza municipiului Ploiești

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 rămân nemodificate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic -- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.