Hotărârea nr. 177/2019

Hotãrârea nr. 177 privind modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 177

privind modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 239/30.05.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun nr. 303/29.05.2019 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 186/30.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, din data de 29.05.2019 și Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 30.05.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, art.l;

în temeiul art. 36, alin. (4) lit. d și art. 115, lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.427/23.10.2018 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului nr. 16768/07.10.2013, cu două poziții noi, după cum urmează:

  • - Drum de acces, curți, alei, spații de parcare, bunuri aflate în domeniul public al municipiului Ploiești și date spre administrare Spitalului Municipal Ploiești-Suprafața = 3.434,29 mp;

  • - Curte interioară, bun aflat în domeniul public al municipiului Ploiești și dat spre administrare Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - Suprafața = 314 mp;

Art. 2(1) Aprobă preluarea din administrarea Spitalului Municipal Ploiești a suprafeței de 3.434,29 mp și cota parte din curtea interioară a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, suprafața de 314 mp, pe perioada executării lucrărilor, urmând a reveni în forma inițială a administrării după realizarea reparațiilor/întreținerii necesare.

  • (2) Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 12470/09.07.2014, încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești.

  • (3) Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 14729/2014, încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 3 Conform prevederilor Art. 15 (3), coroborat cu Art. 26 (8), din contractul nr. 16768/07.10.2013, se aprobă introducerea unui nou sub contractant S.C. ANDAUR CONSTRUCȚII S.R.L.

Art. 4 Se aprobă modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013, prin act adițional, în conformitate cu prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional la contractul nr. 16768/07.10.2013.

Art. 6 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Spitalul Municipal Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

Contrasemnează: SECRETAR, zțx Ioana-Geanina SERBINOV