Hotărârea nr. 175/2019

Hotãrârea nr. 175 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 175 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 238/29.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 170/22.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 191/30.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 156/29.05.2019 la Direcția Economică, privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 22.05.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa D, pozițiile: 86, 106, 131, 136, 145, 150, 184, 190,208,214;

Luând în considerare adresa nr. 301504/14.02.2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se atribuie adrese poștale punctelor termice;

Potrivit adresei nr. 27048/2018 înaintată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

A

In baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei D la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 86, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 5 REPUBLICII, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.2T (de str. Castor), PT5 Republicii; Suprafață teren = 191mp; Suprafață construită la sol = 165mp;

la poziția 106, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 8 REPUBLICII, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.1T (de str. Gheorghe Doja), PT8 Republicii; Suprafață teren = 202mp; Suprafață construită la sol = 170mp;

la poziția 131, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 1 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.l2T (de str. Slt. Erou Moldoveanu Marian), PT 1 Vest; Suprafață teren = 92mp; Suprafață construită la sol = 78mp;

la poziția 136, referitoare la CLĂDIRE PT 2 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.5T (de str. înfrățirii), PT2 Vest; Suprafață teren = 155mp; Suprafață construită la sol = 78mp;

la poziția 145, referitoare la CLĂDIRE PT 3 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.6T (de str. Lacul Bâlea), PT 3 Vest; Suprafață teren = 230mp; Suprafață construită la sol = 193mp;

la poziția 150, referitoare la CLĂDIRE PT 4 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.l4T (de str. General Eremia Grigorescu), PT 4 Vest; Suprafață teren = 183mp; Suprafață construită la sol = 157mp;

la poziția 184, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 5 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.llT (de str. Minerva), PT 5 Vest; Suprafață teren = 192mp; Suprafață construită la sol = 159mp;

la poziția 190, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 6 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.2T (de str. Anotimpului), PT 6 Vest; Suprafață teren = 196mp; Suprafață construită la sol = 143mp;

la poziția 208, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 14 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.5T (de al. Strejnic), PT 14 Vest; Suprafață teren = 140mp; Suprafață construită la sol = 117mp;

la poziția 214, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 15 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.412T (de str. Mărășești), PT15 Vest; Suprafață teren = 152mp; Suprafață construită la sol = 118mp;

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

iculae BOTEZ


Contrasem nează:

SECRETAR, oana-Geanina SERBINOV