Hotărârea nr. 174/2019

Hotãrârea nr. 174 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016


ROMÂNIA

VIZ T PENTRU LOGApȚTÂTE SEdfcTAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 174

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 236/29.05.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre, precum si Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 148/27.05.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 185/29.05.2019 prin care se propune modificarea pentru anii 2019/2020 a perioadei de trageri aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5252/27.11.2017;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016 în sensul prelungirii perioadei de trageri cu 1 an de la 30.05.2019 la 30.05.2020. Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019


PREȘ^DII^TE DE ȘEDINȚĂ,  Georgdj-^ofln-Niciilae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR, p\-Geanina SERBINOV