Hotărârea nr. 173/2019

Hotãrârea nr. 173 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea SC Petrotel Lukoil SA


ROMÂNIA

V!ZAT_PE!xTRU1

SECRETAR |


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 173

privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A.


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 234/27.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 179/28.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 178/24.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 151/27.05.2019 la Direcția Economică, privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A;

Văzând Raportul Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 22.05.2019;

Având în vedere faptul că imobilul Baza sportiva Teleajen, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, este proprietatea S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A., fiind înscris în Cartea Funciară nr. 127790 a U.A.T. Ploiești, având număr cadastral 127790;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A., în următoarea componență:

  • - Dl Ștefan Dănescu

5

  • - Dl Cristian Ganea

  • - Dl Gheorghe Sîrbu-Simion

  • - Dna Claudia Oana Sălceanu

  • - Dl Grigore Constantin

Art. 2 Comisia constituită conform art. 1 va prezenta Consiliului Local un raport care să cuprindă rezultatele negocierilor.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Smfin-Niculae BOTEZ


SECRETAR, SERBINOV