Hotărârea nr. 172/2019

Hotãrârea nr. 172 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL


ROMÂNIA

VIZAT P 6TRU

SECRETAR ——--


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 172 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 232/27.05.2019 a consilierilor Minea Gabriel Constantin și Stanciu Marilena, precum și Raportul de specialitate nr. 10902/23.05.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 152/28.05.2019 al Direcției Economice;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2019;

A

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr.47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 12/22.05.2019;

în temeiul art.36 alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

5                                           9                               '                                                                    7                        9                              “

Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, X©SECRETAR, George-SorfrPîNiculae BOTE^f* ck—rMaka-Geanina SERBINOV


INDICATORI

Nr rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

-

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

32,091

31,770

0.99

32,501

33,216

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32,091

31,770

0.99

32,501

33,216

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6,152

7,564

1.23

7,738

7,908

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

758

786

1.04

804

822

1.02

1.02

cheltuieli cu personalul, din care:

11

24,068

22,061

0.92

22,568

23,065

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

22,889

20,837

0.91

21,317

21,786

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

20,902

19,241

0.92

19,683

20,116

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1,986

1,597

0.80

1,633

1,669|     1.02

1.02
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

-* ■ A'* y------

L

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu Plăți compensatorii aferente disponibilizărilo r de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

295

342

1.16

350

358

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

884

881

1.00

901

921

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,112

1,359

1.22

1,390

1,421

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT

profit/pierdere)

22

0

0

0

0

0

1.02

1.02

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0.00

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0.00

1

Rezerve legale

25

0

0

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


INDICATORI


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:Realizat/

Preliminat

Propuneri

an

an curent

precedent

2019

2018

EstimăriINDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

z

Estimări an

2020

Jp MU*

Estimării) n

2021

yo v

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

—yy1'

X.

Estimări ar

2020

4         Q.

/. L,°

tWrffiari an

2021

-

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

621

623

1.00

637

651

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

615

574

0.93

587

600

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3,055

3,010

0.99

3,079

3,147

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,066

2,940

1.42

3,008

3,074

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (rd.

2/rd. 49)

52

52

55

1.06

57

58

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

52

55

1.06

56

58

1.02

1.02
INDICATORI

Nr. rd.

1 Realizat/

Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

>

Zi

*'1 mvA

EstTfWăfPan

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1,000

1,000

1.00

1,000

1,000

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

666

0

0.00

0

0

10

Creanțe restante

57

4,616

0

0.00

0

0

DIRECTOR GENE DAN1LA Alin Mii
GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI ..pe anul 2019INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curentfft^p * •                   i

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rm HCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

25,477

32,091

32,091

32,091

10,489

18,622

25,338

31,770

99.00

125.96

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd.

14), din care:

2

25,477

32,091

32,091

32,091

10,489

18,622

25,338

31,770

99.00

125.96

a)

din producția vândută (rd 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

25,153

31,781

31,781

31,781

10,356

18,439

25,105

31,238

98.29

126.35

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

5,326

4,530

5,326

2,171

4,342

6,513

8,684

163.05

din servicii prestate PMP

18,875

16,639

17,435

16,639

4,050

8,099

10,000

11,374

88.15

a3)

din redevențe și chirii

6

2,300

5,623

5,623

5,623

2,850

3,428

4,737

6,040

107.42

244.47

a4)

alte venituri

7

3,978

4,193

4,193

4,193

1,285

2,570

3,855

5,140

122.59

105.39

b)

din vânzarea mărfurilor

8

150

180

180

180

83

83

83

332

184.28

120.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

SUțTWHJIl, LI, prevederilor i .-.t^

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul ți cheltuieli și repartizar^jje-trirnestre a a


pe anul 2019


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019 Z,               -A

\ «   .........'  s'xy  /

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:                      '

7 = 6/5

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rmHCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

TrimI

Trim II

Trim III

An

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

100

130

130

130

50

100

150

200

153.85

130.00

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

73

0

0

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

73

0

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

alte venituri financiare

27

0


pe anul 2019INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

------------Vă'             i */

Propuneri an curent     \                   J

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

dmcare:                  MuJ

7 = 6/5

8 = 5/3a

BVC 2018,confo rmHCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20 ] 8, Hotararea AGA 15/20.11.2018

TrimI

Trim II

Trim III

An

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd.

136 + rd. 144)

29

25,414

32,091

32,091

32,090

7,515

14,910

22,917

31,770

98.99

126.27

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

30

25,414

32,091

32,091

32,090

7,515

14,910

22,917

31,770

98.99

126.27

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd 46), din care:

31

4,628

6,152

6,152

6,152

1,852

3,758

5,626

7,564

122.95

132.94

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

3,173

3,231

3,231

3,231

830

1,672

2,502

3,321

102.79

101.82

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

807

857

857

857

214

429

643

857

100.00

106.13

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

671

654

654

654

164

327

491

654

100.00

97 46

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

217

170

170

170

43

85

128

170

100.00

78.27

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

454

484

484

484

121

242

363

484

100.00

10665

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

213

213

213

213

53

107

160

213

100.00

99.87

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,427

1,427

1,427

1,427

357

725

1,082

1,427

100.00

100.02

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

70

80

80

80

43

85

128

170

212.50

114.35

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

221

457

457

457

100

140

165

200

43.76

206.73
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

INDICATORI- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:


  • - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

  • - ticnele caaou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

  • - ch. de promovare a produselorCh. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd 61), din care:ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate


ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:BVC 2018, conform

Deciziei

CA.] 8/14.11.20

18, Hotararea AGA 15/20.11.2018INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 201“ S    //{/$£:•;‘ .

1 &

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

dm care:                                        y

7 = 6/5

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rmHCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim 11

Trim III

l

An

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5

9

9

9

2

5

7

9

100.00

180.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

10

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

0

10

-interna

65

0

0

0

0

0

10

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

251

227

227

227

57

114

170

227

100.00

90.50

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

57

57

57

57

14

29

43

57

100.00

100.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

94

1,511

1,511

1,511

680

1,466

2,240

3,068

203.06

1,607.45

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1,435

1,435

1,435

661

1,421

2,188

2,953

205.82

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

48

12

12

12

48

100.00

100.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18

0

0

0

19

19

39

0.00INDICATORIcheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

alte cheltuieli


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd.

85), din care:
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

r?

Propuneri an curent 2019     °5.

s'°id

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:                      r \ \r

7^6W

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rm HCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim 11

Trim III

< *v****-~

t O.cJ

An

*

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

61

61

61

61

20

31

31

40

65.5'

99.59

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

697

697

697

697

373

746

746

107.00

100.05

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care.

86

19,384

24,068

24,068

24,068

5,065

10,613

15,600

22,061

91.66

124.17

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

15,721

22,889

22,889

22,889

4,766

10,058

14,786

20,837

91.04

145.60

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

13,768

20,902

20,902

20,902

4,423

9,216

13,639

19,241

92.05

151.82

a) salarii de bază

89

12,830

20,272

20,272

20,272

4,408

9,186

13,594

19,181

94.62

158.01

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

320

266

266

266

15

30

45

60

22.56

83.12

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

618

364

364

364

0

0.00

58.95

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1,953

1,986

1,986

1,986

343

842

1,147

1,597

80.39

101.69a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:


pe anul 2019                                  R ©

/'                             I -mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

-------------------------------------------------------------4‘           ----------- ■

fy'          >. -

Propuneri an curent 2019      c ?

,:V.

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:                   Vî’. '

7=76/53"'

. N •

8 = 5/3a

BVC 2018,confo rmHCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim 11

'<

X

Trim III

L_9 .Ă

An

& kX

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri j udecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108+ rd. 111 + rd. 112), din care:

104

224

295

295

295

79

114

153

342

116.10

131.85

a) pentru directori/directorat

105

104

88

88

88

27

62

101

133

151 69

84.99

- componenta fixă

106

104

88

88

88

27

62

101

133

151.69

84.99

- componenta variabilă

107

0

a) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

107

207

207

207

52

52

52

209

100.97

194.00

- componenta fixă

109

107

207

207

207

52

52

52

209

100.97

194.00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019 t         A».

f. S/           "■> ’

’-----------------

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:                   O C ,

7 *1/5

r* i

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rm HCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA 15/20.11.2018

Trim I

Trim II

Trim III

§5^

X /

y

- componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

14

0

0

0

0

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

3,440

884

884

884

220

441

661

881

99.67

25.70

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 4- rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 +rd. 122), din care:

114

644

1,112

1,112

1,112

206

508

914

1,359

122.21

172.59

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

267

735

735

735

184

368

551

735

100.00

275.21

- către bugetul general consolidat

116

156

355

355

355

89

178

266

355

100.00

228.27

- către alți creditori

117

112

380

380

380

95

190

285

380

100.00

340.65

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata oersonalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

INDICATORI


BVC 2018, conform Deciziei CA.18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018


ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd.

126), din care: cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaților

- provizioane in legătura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 1 30), din care:


  • - din participarea salariaților la profit

  • - Iffll Ut'JJHJClL'fKI imobilizărilor corporale și a activelor

.■u.-ul.uu.

- venituri din alte provizioane

pe anul 2019INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

*1 1

*7/5

8 = 5/3a

BVC 2018,confo rmHCL 574/20.12.2 018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim 11

Trim III

An

2

Cheltuieli financiare (rd. 132+ rd. I35 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

ai ui ci ne creditelor pentru

136

0

b2)

creditelor pentru

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

II

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. l-rd. 29)

140

63

0

0

0

2,974

3,712

2,421

0

0.00

0.00

venituri neimpozabile

141

0

'LI'JCUiLIlVII nedeductibile

—*

142

0

144

V

IMPOZIT PE PROFIT

10

0

23

0

594

387

0

0.00

0.00

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

25,477

32,091

32,091

32,091

10,489

18,622

25,338

31,770

99.00

125.96
BVC 2018, conform Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea AGA

15/20.11.2018


creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala


4,004


20,902a)


b)


a)c)


cl)


INDICATORI


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* rd. 98)/rd. 153]/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)


Productivitatea muncii în unități valorice pc total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat


Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153


Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care


- cantitatea de produse finite (QPF)


Nr.

rd.


154


157


1582,069


3,055


3,055


3,010


%


8 = 5/3a


98.53   147.65


41


2,066


2,066


2,940


52


52


55    106.07   126.58pe anul 2019


- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

----------Zn P

Propuneri an curent 2019         ;țj. '   -----

K\

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:               7 <3/  /^W^T?

*1

8 = 5/3a

BVC

2018,confo rm HCL 574/20.12.2

018

BVC 2018, conform

Deciziei

CA. 18/14.11.20

18, Hotararea

AGA

15/20.11.2018

Trim I

Trim II

\ ■

Trim III

An     O,

* /

# / yvz

a

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

- valoare = QPF xp

162

0

X

X

X

- iwiuuii' m-----

venituri totale de exploatare = rd.

163

0

X

X

X

8

Plăți restante

164

701

666

666

9

Creanțe restante, din care:

165

4,859

4,616

4,616

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

568

540

540

- de Ia operatori cu capital privat

167

4,291

4,076

4,076

- de la bugetul de stat

168

0

_

- de la bugetul local

169

0

- de la alte entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


Gradul de realizare a veniturilor totale


pe anul 2019
Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

% 4 = 3/2

--------fcSTj

Prevederi an piscSțleMu20i3,

%/Jls

Aprobat

Realizat

Aprobat

ftfeaTrzat?' .tU

1

2

3

4.00

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd, 2 + rd.

3)*), din care:

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

1

Venituri din exploatare*)

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GE DANILA Alin MTîhael

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2019
INDICATORI

Data finalizării

investiției

an precedent (2018'

Wldare

Aproba

Realizat/

Preliminat

an curent

(2019)

an 2020

frn^l

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

164

164

3,167.05

231.07

X1

236.15

■-V

1

Surse proprii, din care:

164

164

225.87

231.07

236.15

a? - amortizare

164

164

225.87

231.07

236.15

b)- profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a>- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,941.18

0.00

0.00

venituri proprii-aport capital social

2,941.18

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

164

164

3,167.05

231.07

236.15

1

Investiri în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv l

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                        .

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectivi

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv|

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

j) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2019

- mii

INDICATORI

Data finalizării

investiției

an precedent (2018

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(2019)

an 2020

■ O

0

1

2

3

4

5

6

7

V s

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

X

- (denumire obiectiv)

-: denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 denumire obiectiv i

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-1 denumire obiectiv)

- denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv)

- denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 denumire obiectiv i

- (denumire obiectiv ■

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în loca|ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

164

164

3,167.05

231.07

236.15

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a i - interne

b) - externe


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019


- mii lei -

Nr. cit.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/Realîzat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

externai izare a serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura salariala

X

X

387

387

2

Măsura 2

X

X

Măsura n...

X

X

TOTAL pct. I

X

X

387

387

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

reducere cheltuieli de natura salariata

X

X

-387

-387

2

Cauza 2

X

X

Cauza n ..

X

X

TOTAL pct.

II

X

X

-387

-387

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.

1 + pct. II

0

0