Hotărârea nr. 171/2019

Hotãrârea nr. 171 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 171 privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei -Pietonal Nichita Stănescu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 228/24.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 175/24.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.188/30.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte și sub nr. 154/29.05.2019 la Direcția Economică privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu;

Având în vedere procesul verbal din data de 09.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare: procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.05.2019;

Conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), b), art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, pentru desfășurarea de activități conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art. 4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Dl Ștefan Dănescu - Consilier local

 • - Dl Robert-Ionuț Vîscan - Consilier local

 • - Dl Marius Mateescu - Consilier local

 • - Dl Iulian Bolocan - Consilier local

 • - Dl Bogdan Hodorog - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti-membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

 • - Dna Marilena Stanciu - Consilier local

 • - Dna Sanda Dragulea - Consilier local

 • - Dl Sorin Văduva - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestație vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere cu câștigătorul licitației.

Art. 7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Nic

Anexa nr. 1 la HCL nr._

Adresă

Suprafața utilă (mp)

Destinație/Zona

Tarif HCL nr.7/2007 actualizat cu indii de inflație 2008-2019

Prețul de pornire lei

Garanție licitație lei

Pasul de licitație lei

Taxa de participare licitație Iei

Caiet de sarcini Ici

0

1

2

3

4 (1x3)

5

6

7

8

Piața Victoriei Pietonal Nichita Stănescu

Module nr.45, nr.46, nr.47, nr.48

28

(4 module x7 mp)

spații pentru activități comerciale de alimentație publică pentru deservire zona I

11,94

334,32

2.500

80

200

200

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI


privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a/< t

unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei -Pietonal Nichita Stănescu                  .\cl\

-î' z, x-'-f

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de


locuință-modulele nr.45, nr.46, nr. 47, nr.48, situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, care vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati comerciale de alimentație publică pentru deservire, ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, după cum urmeaza:

Adresă

Suprafața utilă mp

Destinație/Zona

Tarif

HCL nr.7/2007 actualizat cu indii de inflație 2008-2019

Prețul de pornire lei

Garanție licitație lei

Pasul de licitație lei

Taxa de participare lei

Caiet de sarcini lei

0

1

2

J

4(1x3)

5

6

7

8

Piața

Victoriei Pietonal Nichita

Stănescu

28

(4 module x7mp)

spații pentru activități comerciale de alimentație publică pentru deservire zonal

11,94

334,32

2.500

80

200

200

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.   INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL COMERCIAL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, județul Prahova in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in vederea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință- module situate în Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stănescu, menționate mai sus.

 • 3.   DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa un număr nelimitat de persoane, care au calitatea de comerciant și care îndeplinesc condițiile, conform legislației în vigoare, să desfășoare activitatea specifică profilului alimentație publică pentru deservire în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente, în funcție de specificul activității și de forma de organizare:

 • a.  Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS - Anexa 1;

 • b. Copie de pe actul de identitate;

 • c.  Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezultă că are ca obiect de activitate alimentație publică pentru deservire;

  • d.

  • e.

  • f.

  g-


  • h.

  • i.


Orice alte documente/autorizatii de funcționare eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate furnizarea de alimentație publică pentru ib Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulți activitate si situația societății in domeniul de activitate pentru care se sccJ spațiul, societatea nu se afla în litigii, în stare de dizolvare sau de lichida/, judiciară sau faliment;                                                          ’

Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala;                                 y

Declarație pe proprie răspundere, în forma autentica (notariala), din care să re

- documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt realitatea;


 • -  in cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va amenaja pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • -  nu se afla în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • -  ofertantul își asumă cunoașterea stării tehnice a imobilului și în cazul adjudecării licitației nu va avea alte pretenții privind starea imobilului.

Dovada ca nu sunt înregistrați in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP) prin document emis de către Bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;

Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente, prezentate în original, în copii legalizate sau în copie conform cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile:

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești,

j.  Dovada eliberata de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale incheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări înregistrata la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr.l, parter);

k. împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma autentica (notariala), copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • l.  Informații generale despre firma - Anexa 2;

m. Dovada achitării caietului de sarcini;

n. Dovada achitării taxei de participare la licitație;

o. Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

 • 4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE ȘI ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1.Prețul de pornire al licitației publice deschise, cu strigare, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața Victoriei, Pietonalul Nichita Stănescu este de 334,32 lei/lună.

Acesta a fost stabilit având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de vânzare cumpărare, asociere și concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, în contul Municipiului

Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chirie^ începând cu data încheierii contractului închiriere.

© -im'dre


 • 4.2. Termenul de închiriere a spațiului comercial este de 3 ani, cu drept de.pre

acordul ambelor părți.

 • 4.3. Pasul de licitație este de 80 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este prețul de pornire este de 2.500 lqf."e.\

 • 4.5. Taxa de participare la licitație este de 200 lei.

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 200 lei și se achiziționează

Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Piața Eroilor rtrrî A, etaj 4, cam.409).

 • 4.7.  Criteriul de atribuire

Prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației.

OBS. în cazul în care există un singur ofertant, care îndeplinește condițiile de participare, atribuirea va fi la prețul de pornire al licitației plus trei pași.

 • 5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, județul Prahova în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în vederea închirierii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu, pentru profilul de activitate - alimentație publică pentru deservire.

Data, ora și locul de desfășurare a licitației ..vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexa nr. 4 la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanți la achitarea Caietului de sarcini.

 • A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa un număr nelimitat de persoane fizice sau juridice române, care au calitatea de comerciant și care îndeplinesc condițiile, conform legislației în vigoare, să desfășoare activitatea specifică profilului alimentație publică pentru deservire, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute în capitolul 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participanții care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice participant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare participant poate depune o singură ofertă pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română și se depun într-un singur exemplar semnat și stampilat de către participant. Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii.

 • 6. Revocarea dosarului de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu este în sumă de 2.500 lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

 • 5. Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

în condițiile în care ofertantul clasat pe locul întâi nu încheie con închiriere în termenul de 20 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive jS ,ti licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.                     f


în acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul

în situația in care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractulVîifșhi termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, pierde garanția de participXȘ^v^ proceda la organizarea unei noi licitații.                                                / r v


Z5


 • C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. IA (fosta clădire Petrom), parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

 • - numele participantului și adresa acestuia;

 • - denumirea licitației și a imobilului pentru care depune dosarul de participare la licitație;

 • - “A nu se deschide înainte de data de..................... orele...........”. (Se vor nota data

și ora de desfâțurare a licitației menționate în anuțul publictar privind organizarea licitației).

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu se depune nici un dosar, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publica va continua.

 • 5. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte din care una singură este valabilă, procedura licitației publice va continua.

 • 6. Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

 • 7. Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele participanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină participanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele participanților respinși și motivul respingerii lor și participanțiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanți. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și participanții prezenți.

  • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deș£fri

  plicurilor participanților, cel puțin un dosar de participare la licitație să întruneas prevăzute și să fie calificat.                                                                   ,

  • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitatres/ev notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul). • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv Igfețin urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.                                  V

 • 7. Astfel, în cazul în care exista cel puțin două dosare de participare la litn&ț^^hpț calificate, se pleacă de la prețul de pornire a licitației. Președintele comisiei de licităfi^va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, imobilul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

 • 9. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea participanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru vânzarea imobilului scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanți.

 • 10. Intr-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. în cazul în care există un singur dosar de participare la licitație, care întrunește condițiile prevăzute și este calificat, imobilul va fi adjudecat participantului calificat, iar prețul de adjudecare al imobilului este prețul de pornire al licitației plus trei pași.

în cazul în care există cel puțin 2 oferetanți, care îndeplinesc condițiile de participare, prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 12. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 13. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta Ia licitație și anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • -  câte un exemplar ofertanților la licitație, la cerere.

 • 16. în procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 20. în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 20 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului

câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determină pierderea participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară, organizată Ploiești.


 • 6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să

desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor deponenților de dosare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - Anexa nr.l Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - Anexa nr. 2 Informații generale despre firmă;

 • - Anexa nr. 3 model contract de închiriere;

 • - Anexa nr. 4 anunțul publicitar (va fi predat după achitarea Caietului de sarcini).

 • - Plan de situație (va fi predat după achitarea Caietului de sarcini).

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT .............................................

(denumire și adresă)

Nr.           /     ________

(ziua, luna, anul)


Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparut în______________ ______ _____

_______________________________________________privind organizarea licitației publice deschise, noi

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alaturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

DATA COMPLETĂRII


(ziua, luna,anul)


OFERTANT,

(semnătura autorizată și după caz, ștampila societății)

OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane j uridice)

Subsemnatul ...................................................................................................în calitate de

reprezentant legal al societății..............................................................................................., declar

pe propria răspundere următoarele informații:


1. Denumirea firmei

(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completă a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic Ia Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.................................................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de

înscrieri de mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este :   ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Ofertant,

(semnătură și ștampila)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul PÎjoi'eșțț=,Pj^ * Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu             f             țg.


încheiat astăzi


..-WW A,

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Localal

Municipiului Ploiești nr............./................și a Procesului verbal de adjudecare

încheiat în data de.......................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de locator, pe de o parte

Și

...............................................................................................cu sediul/domiciliul în......................................................................................................., reprezentat prin

CNP ...........................................................................în calitate de locatar sau chiriaș pe de altă parte.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere îl constituie folosința spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei, Pietonal Nichita Stănescu - modulele nr.45, nr.46, nr. 47, nr.48.

Art. 2  - Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația:

spații pentru activități comerciale de alimentație publică pentru deservire

Locatarul se obligă să respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toată durata închirierii, sau până la schimbarea acestuia în condițiile legii și în condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de părți la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 3 (trei) ani cu începere de la data de ................până la data de.................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni să prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația să-1 notifice pe locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimându- și disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

în prezentul contract nu-și găsește aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, în sensul că tacita relocațiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERH

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunară, este de.............lei/lună.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de bază pe m.p. pentru

închirierea spațiului cu altă destinațtie decât aceea de locuință - modul ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantupr^ MiiĂety va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițioj^f^XS____

«i


- - ■

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a fl^ti PwO m prevederilor legale.                                             1 g


conform prevederilor legale.                                                .

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 2 (două) luni, precum și nerespectai pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de dreptV formalitate prealabilă, a contractului din inițiativa locatorului și de necondiționată a locatarului.


el


'VA


 • V. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 5 - Locatarul se obligă să plătească lunar chiria stabilită la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

în cazul în care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, începând din prima zi, care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă.

Chiria și obligațiile de plată accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementări

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obligă :

 • - să predea spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - să stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - să controleze periodic modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața închiriată și să controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

 • VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obligă:

 • a) să achite T.V.A. la chiria stabilită prin contract în condițiile în care legislația o va cere.

 • b) să plătească chiria datorată prevăzută la art. 4, la termenele și în condițiile prezentului contract;

 • c) să se prezinte la sediul locatorului în vederea ridicării avizului de plată și să prezinte locatorului lunar dovada efectuării plății chiriei la termenele prevăzute în contract;

 • d) să respecte toate prevederile caietului de sarcini și toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) beneficiarul contractului are obligația încheierii de contracte de asigurare pentru imobil în termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract;

 • f) să asigure paza bunului închiriat;

 • g) să folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în art. 2; să amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • h) Locatarul se obligă, ca pe toata durata închirierii, să păstreze în bune condiții bunul închiriat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul îl va înștiința în maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiunfîrfMMwL. terțe persoane care îi tulbură folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului încpiriatcarc-, \

s-ar datora culpei sale;                                                             ■                  \_ ■

 • k) să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi n CCp^iuFa provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție, ori prin \Xmw!nj|aO focului de la o clădire vecină;

 • l) locatarul este obligat să elibereze spațiul închiriat la încetarea contfadfu&^ihr-termen de 10 (zece) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fără a fi necesară notificarea. în caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale administrativă conform prevederilor legale în vigoare.

Locatarul va datora chirie și obligații de plată accesorii până la părăsirea efectivă a spațiului sau până la punerea efectivă în executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare și consolidare se efectuează în spațiu numai cu acordul și, după caz, avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

 • n) în situația în care chiriașul eliberează spațiul deținut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat să notifice locatorul cu 60 de zile înainte, dar nu într-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, și să solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Până la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația să achite chiria și obligațiile de plată accesorii astfel cum au fost calculate.

 • o) are obligația să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat și starea acestuia;

 • p) la încetarea locațiunii, chiriașul este obligat să restituie spațiul cel puțin în aceeași stare în care a fost primit, conform celor descrise în procesul verbal de predare -primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnată într-un proces verbal;

r) să achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens în care se obligă să declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

s) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul îl va cauza acestora revine în exclusivitate chiriașului;

ș) locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor, sens în care are următoarele obligații:

 • -  să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • - să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • -  să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • -  să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;

 • - să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • - să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii,

utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătn^șj^^Wx mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajm^-kitb'stanțeld^\ pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;                        f * /          \ *\

 • - să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor ti^a ^^itelscă^ | atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • - să verifice dacă salariații cunosc si respectă instrucțiunile necș^rȘ^iy^^/ măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea ac<i suff semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele dnPff^Terior care au acces în unitatea sa;

 • -  să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • -  să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • -  să informeze de îndată, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • -  să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • -  să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

 • - să aducă la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

 • VIII. SUBLOCAȚIUNEA ȘI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat și orice formă de asociere și colaborare.

 • IX. ÎNCETAREA LOCAȚIUNII

Art. 9. Contractul încetează prin:

expirarea termenului prevăzut în contract; acordul de voință, exprimat în scris, al părților contractante;

- desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind îndreptățit să pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator și nici atribuirea unui alt spațiu;

prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze., din, contract;                                                                    j M A

\ ț


încetează de drept, când nevoile urbanistice sau administrativ interesul public impun acest lucru;...                            te®

 • - în cazul întârzierii la plata chiriei cu 2 luni, proprietarul va notift^chiipă^M! intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept dacă în termWf-dev^fngi

de la notificarea chiriașului nu își îndeplinește obligațiile cu privire la plata chtii^^L^-^^

 • - în cazul dizolvării societății comerciale.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat să plătească chiria până la data predării spațiului/terenului sau a evacuării, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. Garanții

Art. 10.1. Garanția de participare costituită de ofertant va fi transformată în garanție, suma ce va fi utilizată în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată la termenul stabilit. Locatorul va reține garanția în cazul în care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului datorită neplății de către locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constituită drept garanție.

In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul având obligația de a-și achita lunar contravaloarea facturilor emise.

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Consiliului Local tară punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

Art. 13. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației, a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, în termenul limită de 48 ore, locatorului. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu își execută obligațiile contractuale anterioare cu bună credință.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul contract, excepție făcând hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative și nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datorează locatorului chirie restantă, obligații de plată accesorii sau daune, locatorul are drept de retențj unor bunuri din spațiu până la data când obligația bugetară se stinge.


Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest c soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluțiojieS^ d instanțele de judecată competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acești

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în 2 (două) exem unul pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana Geanina Serbinov