Hotărârea nr. 170/2019

Hotãrârea nr. 170 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din teren în suprafaţă de 1082 mp şi construcţie „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de imobile


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 170       -

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din teren în suprafață de 1082 mp și construcție „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de imobile

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 227/24.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.172/24.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 181/28.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 147/24.05.2019 la Direcția Economică, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din teren în suprafață de 1082 mp și construcție „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de imobile;

în conformitate cu Raportul din data de 22.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.308/30.08.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 29 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic de Transporturi și aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din acest imobil - teren ;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, potrivit unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 și art. 8 (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308/30.09.2017.

Art. 2 Se aprobă modificarea prevederilor art. 3, alin. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308/30 .09. 2017, care va avea următorul cuprins: «Art.3. (1). Se aprobă propunerea schimbării destinației terenului în suprafață de 1082 mp, situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, înscris în Cartea Fnciară a UAT Ploiești nr. 143488, din spațiu de învățământ, în spațiu la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea efectuării unui schimb cu un alt teren cu o suprafață echivalentă și anume 1081 mp, situat în Ploiești, str. Traian, nr. 28, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143277, precum și a schimbării destinației imobilului construcție "cabină poartă ” în suprafață de 7mp ».

Art. 3 După emiterea avizului conform de către Ministerul Educației Naționale și după efectuarea schimbului de terenuri, terenul în suprafață de 1081 mp va fi introdus în baza materială a Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiești iar imobilul « cabină poartă » va fi demolat.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308/30.09.2017 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘE George-


INTE DE ȘEDINȚĂ, lorii a-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR,


Ioana-Geanina SERBINOV