Hotărârea nr. 17/2019

Hotãrârea nr. 17 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.41


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 17


privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 27/28.01.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 20/29.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte, sub nr. 23/28.01.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 13/28.01.2019 la Direcția Economică la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.41;

Luând în considerare Raportul din data de 23.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată,

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr. 41, clasificat ca "monument istoric Casa Dr. Dan Georgescu, cod PH-II-m-B-16292", situat în str. Romană nr. 41, format din construcția CI și cota indiviză teren de 37,21 mp la valoarea de 104.057 lei fără TVA.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


Contrast

SECR

La u reni