Hotărârea nr. 169/2019

Hotãrârea nr. 169 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I S.A., a amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

3

HOTĂRÂREA NR. 169

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Municipiul Ploiești, județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 226/24.05.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea, a domnului Viceprimar Pană George și a consilierilor locali, Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și raportul de specialitate comun nr. 5042/22.05.2019 al Direcției Tehnic-Investitii, nr. 171/24.05.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu si nr. 144/24.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24, Municipiul Ploiești, județul Prahova”;

A

In conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.05.2019;

Luând în considerare faptul că imobilul face parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2, pozițiile 115-126, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 133161;

Având în vedere prevederile adresei nr. 29766/11.04.2019 emisă de către Direcția Generală Infrastructură - Direcția Patrimoniu si Investiții din cadrul 9                                              9                          9

Ministerului Educației Naționale;

în baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 8539/24.04.2019 transmisă de către Compania Națională de Investiții;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin. 7, lit. a și art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a unei părți în suprafață de 900 mp din terenul situat în Municipiul Ploiești, județul Prahova, aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, identificat potrivit Cărții funciare nr. 133161, nr. cadastral 1373161, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiții „Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Municipiul Ploiești, județul Prahova.

Art. 2 Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze protocolul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 7 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019PREȘEQINTț DE ȘEDINȚĂ,  George-Șorip-Niculae BOTEZ