Hotărârea nr. 168/2019

Hotãrârea nr. 168 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafaţă de 520 mp situat în Ploieşti, str. Libertăţii, nr. 3


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

i

L z.


T PENTRU

CRETAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 168

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24,04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 225/23.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.5049/22.05.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr. 168/22.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 142/23.05.2019 la Direcția Economică, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 170/23.05.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu Raportul din data de 22.05.201 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

A

In temeiul prevederilor art. 3, art.4 și art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, fiind înscris în Cartea funciară a UAT Ploiești nr. 123410 cu numărul cadastral 7711;

In conformitate cu prevederile art. 109, art. 113, alin. (1), (2) și art. 138, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale;

A

In temeiul art. 874 din Codul Civil;

A

In temeiul art. 1, alin. (2), lit. f și art. 5, alin. (10) din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice;

A                                                ■               ■                                   .

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a terenului în suprafață totală de 6084,43 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3 înscris în Cărțile Funciare ale UAT Ploiești nr. 5864 și 62316.

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea art. 1, alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute, în favoarea Distrigaz Sud Rețele, necesară pentru instalarea, întreținerea și exploatarea conductei de gaze naturale, asupra terenului în suprafață de 520 mp, teren ce face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, identificată conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(2) Se aprobă înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3 cu Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3, rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Gestiune Patrimoniu, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019PREȘEpiNȚE DE ȘEDINȚĂ,  George-^Șoriiț-NicuIae BOTEZ


CONVENȚIE CIVILĂ

încheiată astăzi,..................

între:

Părțile contractante:

Subemnatii, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, 100316, telefon: 0244-516699, fax: 0244-516076, cod fiscal 2844855, reprezentat prin d-1 primar Adrian Florin Dobre, in calitate de Primar, denumita in continuare PROPRIETAR,

si

Subscrisa DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, cu sediul in București, B-dul Marasesti nr.4-6, corp B, sector 4, înmatriculata la Oficiul Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/2728/2008, CUI 2330833, reprezentata de ..........................., denumita in continuare

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Subscrisa ENGIE Romania SA, cu sediul in București, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, înmatriculata la Oficiul Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/5447/2000, CUI 13093222, reprezentata de......................, denumita in continuare ENGIE,

In conformitate cu dispozițiile art.626 Cod Civil, încheiem prezenta convenție in următoarele condiții:

Obiectul convenției:

Municipiul Ploiești este propietarul terenului domeniu public, situat in Ploiești, strada Libertății nr. 3, inscris in cartea funciara nr. 5864 a localității Ploiești.

Municipiul Ploiești, in baza documentației cadastrale 7711 si in baza Autorizației de construire nr. 163/24.05.2018, eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, suntem de acord sa constituim, asupra suprafeței de teren de 520 mp, parte din lotul de teren cu nr. cadastral 7711 propietatea subsemnatului in suprafața totala de 6084,43 mp, in favoarea DISTRIGAZ SUD

REȚELE un drept uz si un drept de servitute de trecere pentru instalare, intretinere si cxploatârc-x conducta de gaze naturale.                                                          B ® 1

Municipiul Ploiești in baza documentației cadastrale 7711 si in baza Auț^^afi^^yf ire nr. 163/24.05.2018, eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, suntem de âcord Aa '


Bl x W? j F-* n &

construire nr. 163/24.05.2018, eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, suntem constituim, asupra suprafeței de teren de 520 mp, parte din lotul de teren cu nr. cada^âr77Lf'jțx'' propietatea subsemnatului in suprafața totala de 6084,43 mp, cu nr. cadastral 7711 propietatea subsemnatului, in favoarea ENGIE un drept uz si un drept de servitute de trecere.

Părțile convin ca drepturile de uz si drepturile de uz si drepturile de servitute, care se creeaza prin prezenta convenție in favoarea DISTRTIGAZ SUD si ENGIE, se constituie fara nicio pretenție financiara, prezenta sau viitoare, pe toata durata de existenta a conductei de gaze naturale.

Obligațiile pârtilor

Obligațiile proprietarului

  • a) Proprietarul se obligă să pună la dispoziția societății terenul în suprafață de 520 mp (reprezintă suprafața cu lățimea totală de 4 m, dispusă de-a lungul celor 130 ml ai rețelei de gaze), parte din suprafața totala de 6084,43 mp ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 123410, cu număr cadastral 7711, necesar efectuării lucrărilor menționate mai sus, pe perioada existentei obiectivului.

  • b) Proprietarul declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafață de 520 mp, teren intravilan, necesar efectuării lucrărilor menționate mai sus.

  • c) Proprietarul garantează societatea împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu prevederile legale.

Obligațiile societății

  • a) Societatea se obligă să folosească suprafața de teren afectată de obiectivul/sistemul din domeniul gazelor naturale și pe cea afectată de exercitarea dreptului de uz și servitute, în scopul pentru care s-a încheiat prezenta convenție.

  • b) Societatea se obligă să degajeze terenul și să-l repună în situația inițială la sfârșitul perioadei prevăzute în prezenta convenție.

îmbunătățirile care conduc la creșterea calității agricole și/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, rămân, la expirarea prezentei convenții, în deplina proprietate a proprietarului.

Societatea se obligă să nu cesioneze și să nu subînchirieze, parțial sau total, terenul ce face obiectul prezentei convenții.

Propietarul declara ca a luat la cunostiinta de dreptul acordat de art. 109, art.113, din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale, coroborat cu HG nr. 1240/2012, pentru aprogarea regulilor procedurale privind condițiile si termenii referitori la durata, conținutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra propietatilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale si a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru calculul indemnizațiilor si a despa^ubirilprfsi^d modului de plata a acestora, si sunt de acord sa renunțe in mod expres si irevocabil lâ' dreptul de a cere o indemnizație de ocupare temporara a terenului si/sau de acces pe^teniSațrWte categorii de despăgubiri legate de ocuparea temporara a terenului si accesul pe tcrbn, in vederea realizării, reabilitării, întreținerii sau modernizării obiectivelor/sistemelor, asigurării tuilctionarii normale a capacitatilor prin efectuarea reviziilor, reparațiilor si intervențiilor necesare obiectivelor/sistemelor.

In acest sens propietarul se obliga, fara nicio pretenție financiara, sa pună la dispoziția Distrigaz Sud Rețele si ENGIE terenul cu nr. cadastral 7711 in suprafața de 520 mp, necesar efectuării lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție si execuției branșamentelor de gaze naturale pe perioada desfășurării lucrărilor respective.

Propietarul are dreptul de a beneficia de degajarea terenului la sfârșitul perioadei de execuție a lucrărilor antementionate si de repunerea acestuia in situația anterioara, daca este cazul.

Potrivit destinației, servitutile de trecere sunt instituite in folosul DISTRIGAZ SUD REȚELE si ENGIE in condițiile art. 755 Cod Civil, cu menținerea lor, in caz de înstrăinare sau divizare, de către propietarul terenului aservit.

In cazul executării unor lucrări necesare la conductele de alimentare cu gaze naturale, lucrările se vor executa pe cheltuiala exclusiva a DISTRIGAZ SUD REȚELE, propietarul avand obligația acceptării executării lucrărilor.

Toate întreținerile si lucrările se vor face fara a produce daune fondului aservit, existând obligația repunerii fondului in starea inițiala si plata eventualelor daune produse.

In timpul si după realizarea conductei de gaze naturale, propietarul terenului are obligația de a permite accesul necondiționat aal angajatilorsi colaboratorilor DISTRIGAZ SUD REȚELE in scopul efectuării activităților de verificare, intretinere si reparare a sistemului de distribuție a gazelor naturale existente in perimetrul terenului precum si pentru alte activitati in caz de necessitate.

Totodată proprietarilor terenului, conform Legii 123/2012 le este interzis:

  • a) sa realizeze construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod excepțional, este necesar sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si execuția lucrărilor in sectorul gazelor naturale si sub condiția cedării in patrimoniu a bunului rezultat;

  • b) sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;

  • c) sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;

  • d) sa intervină in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturale.

Pentru eventualele deteriorări ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale din culpa, persoanele răspunzătoare vor suporta consecințele legislațiilor in vigoare, DISTRIGAZ SUD REȚELE fiind exonerata de orice răspundere in cazul producerii unor accidente

Prezenta convenție are titlu constitutiv al servitutii, conform art. 756 Cod Civil, opozabil pârtilor semnatare cat si viitorilor propietari ce ar rezulta din transmiterea drepturilor in orice mod.

. .. .

Stingerea servitutii se va produce prin convenția pârtilor sau prin oricare alt rifdd jpfevQzul de art. 770 si următoarelor din Codul Civil.                                        f :

de art. 770 si următoarelor din Codul Civil.


Prezenta convenție a fost încheiată într-un număr de 2 (doua) exemplare onkdnale a® > unul pentru fiecare parte, astăzi......................... W

z>OyA t^'o.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR ADRIAN FLORIN DOBRE


DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

ENGIE Romania SA

Direcția Tehnic Investiții Director Executiv, Mihaela Iamandi

Director Executiv Adjunct,

Madalina Crăciun

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcă

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv

Mihaela Zaharia

Direcția Economică Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu