Hotărârea nr. 167/2019

Hotãrârea nr. 167 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 339/11.09.2013


ROMÂNIA

VI?Xt PEi\TRU

LEGMJ’TATE

, S^Ci ETAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 167 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 206/14.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 155/09.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 173/24.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 131/14.05.2019 la Direcția Economică prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de Municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al Municipiului Ploiești;

Văzând procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 09.05.2019;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea și modificarea obiectului din Regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de Municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, care va avea următorul conținut:

„ OBIECT

Vânzarea directă cu plata integrală sau în rate a:

  • - spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de Municipiul Ploiești;

  • - garaje proprietatea privată a Municipiului Ploiești;

  • - terenurilor aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995;

  • - terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995;

  • - terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr.61/1990 și a Legii nr. 85/1992;

  • - terenuri (aflate în exclusivitate sau în indiviziune) situate sub locuințele cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, care nu au fost dobândite în proprietate o dată cu locuința și nu au făcut obiectul atribuirii în proprietate în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991;

  • - bunuri aflate în incinta imobilelor cum ar fi: alei pietonale, hasnale, împrejmuiri, etc. care nu au fost înstrăinate odată cu locuințele în conformitate cu Legea nr. 112/1995, acestea nefiind cuprinse în contractele de vânzare cumpărare, însă figurează în evidențele Municipiului Ploiești privind mijloacele fixe;

  • - alte tipuri de terenuri aflate în incinta imobilelor, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești, deținute în baza unor contracte de închiriere (căi de acces, servituti de trecere, etc.), care nu au fost înstrăinate odată cu locuințele în conformitate cu Legea nr.l 12/1995, acestea nefiind cuprinse în contractele de vânzare cumpărare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.