Hotărârea nr. 166/2019

Hotãrârea nr. 166 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 20 m2, situat în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143360, Carte Funciară 143360


ROMÂNIA

vi^aTpenTru legalitate SECRETAR


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 166 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 20 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143360, Carte Funciară 143360

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 200/13.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 167/21.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.153/09.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu si sub nr. 139/17.05.2019 la Direcția 5                                                                  5                                                                                            5

Economică, privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 20 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr.cadastral 143360, Carte Funciară 143360;

Luând în considerare procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 09.05.2019;

Luând act de faptul că terenul în suprafață de 20 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 - Anexa 1, poziția 120 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109/2016 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.465/28.09.2017;

Având în vedere adresa domnului Popescu Ioan înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 2795/2018;

Ținând cont de prevederile ari. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin. (3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 12/06.03.2019, întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 20 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, identificat cu nr. cadastral 143360, Carte Funciară 143360, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 19.960,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 20m2 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143360, Carte Funciară 143360, identificat conform planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către domnul Popescu Ioan a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 19.960,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce Ia cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sirin-Niculae BOTEZ


SC OPINION SRL
BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

24.01.2019

Nr. Raport

12/06.03.2019

DOJA, NR.76, JUD. PRAHOVA,

SUPRAFAȚĂ DE 20 MP,

NR.CAD.143360

CĂTRE,Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren curte, situat în Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr.76, Jud. Prahova, suprafață de 20 mp, Nr.Cad. 143360.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse Ia dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu


V

SC OPINION SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


CuprinsCapitolul I............................................................................

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului.............................................

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante...............................

Capitolul II............................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului.............................................

  • 2.3. Identificarea clientului...................................................

2.4.Identificarea utilizatorului..............................................

 • 2.5. Scopul evaluării.............................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat..............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății.................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia...................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii...........................

 • 2.10. Amploarea investigației...............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate.........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale...........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV..............................

  ..3 „3

  „4

  „5

  „5

  ..5

  ..5

  ..5

  ..5

  „5

  ..7

  „7

  ..9

  ..9

  ..9

  10

  11


  CAPITOLUL III: Prezentarea datelor


 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6.  Date privind impozitele............................................................................................................................ 14

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

v

SC OPINiON SRL'' /          x^


Capitolul I


l.l.Certificarea evaluatoruluiPrin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptei epiezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


Opinion SRL Expert evaluator:


4*

SC OPINION SRL

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Teren sub construcție cu o suprafață de 20 mp,

  Nr.Cad. 143360

  ,LOCALIZARE

  Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr.76, Jud. Prahova

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 267/29.11.2006       respectiv HCL

  465/28.11.2017 împreună cu anexele 2 și 4

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  15.11.2018

  DATA EVALUĂRII

  24.01.2019

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.7569 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  4.196 Euro (19.960 lei) echivalent 209,8 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


  Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18317. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.IA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

 • 2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren sub construcție, este situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 76, jud. Prahova, nr.cad. 143360.

Terenul sub construcție are suprafață totală de 20 mp, categorie de folosință curți construcții, conform HCL 465/28.11.2017 respectiv HCL 267/29.11.2006 furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat pe baza documentației puse la dispoziție înainte de efectuarea verificărilor în teren iar reprezentantul Primăriei a însoțit echipa la vizualizarea locațiilor. Locație-Servicii de

Gospodărire Urbană


Banco Transilvania


Hale El

Piața Centrală^

•5«.


Coreco«B


9

Halele Centrale


UniCredit Bănie


Daiegtul Național Ion Lucă Omagiale■*»


SCOPINIONSRL
administrat de Consiliul Local Ploiești.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piață.

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • •  abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • •  tipul activului care este evaluat;

 • •  starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

V

SC OPINIONSRL

• orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentaleîjf^ftîății specific                                                                                           l *-<!                 ’’X-ți

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piața, 'Cdhfdrm SEV100 valoarea de piață este definite astfel:                                                  X "      /‘X/

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbatfă)-fă itoa evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtiriîtoar-e, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în


>

mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de

vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

> ”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data

evaluării’,

 • > ”la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

 • > ”între un cumpărător hotărât46 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ”piața”;

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat46 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu

definiția valoni de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă princare seoD^M’ccl mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expun^’pe perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței.țl^gujîțd;.ctitoriți acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenții ^\f--htfmăr%d^vjit departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data

> ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune atât

cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă,despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre

starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în

considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

> ”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estcmotivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 24.01.2019. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 24.01.2019 este : 1€ = 4.7569 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței

verificări personale;                                                                3   /

Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - HCL 465/28.11.2017 și anexele 2 și 4

 • - Act de dezmembrare cu autentificare nr.3276 din 21.12.2017

 • - Certificat urbanism nr. 1099/29.08.2018

  ifnobîll^^

  ".........


 • - Extras CF nr. 116579/22.12.2017

 • - HCL 267/29.11.2006

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • -   Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea;

A fost studiat Certificatul de Urbanism furnizat, din care rezulta faptul că parcela este neconstruibilă, din cauza dimensiunilor reduse. Totuși, evaluatorul a considerat faptul că parcela poate avea utilitate pentru spațiile comerciale din zonă, chiar daca suprafața nu permite construcții permanente.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

V

SC OPINION SRL


 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu est'elpcrmisă raportului de către o terța persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al Slte^ujui, auțpqJ|» evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsațjjlitătSă^F&ță de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scfK'ți nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 465/28.11.2017 împreună cu anexele 2 și 4 respectiv HCL 267/29.11.2006 furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat. Nu a fost furnizat extras CF actualizat. Conform extras CF nr. 116579/22.12.2017, nu existau sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul sub construcție aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. Aparține domeniului privat conform HCL 465/28.11.2017 împreună cu anexele 2 și 4 respectiv HCL 267/29.11.2006 , furnizate de către client.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare'fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul L.?':

proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.


■ «rt*. , i* :■ ,'i ' - -      ■

,       \ i C ",UL' Z

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare începând cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

V’

SC OPÎNiON SRL

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mdVEjpențru-Bucujeș^J^ următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatfeffsițif^Mioffișfelwuu %     X..    .

deficit de spatii moderne de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de%)eMtarL^<<A Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In pfu^șuldecizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-l achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele învecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect au fost analizate un număr de 46 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 100 euro/mp și 400 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 200 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

informații

Proprietatea evaluata

Preț oferta/van za re (€)

-

Preț

Zile mata

Suprafața teren (mpj

20

Front stradal

0

Utilitari genera ie


Aria de pista analizata ț46 proprietari)

medie

minim

maxim

136.000

22/000

1.25O.OC:

2-.X

OO

2

6-0

14

9

ISO

Curent, apa.ga;.

Cjrer*

Curent.

canalizai

op-3, ȘdZ..


l

SC OP! NION SRu


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 i î , ■—v. cA

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe silexurile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în nicium fel1,-fiind prcliiate’în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori, l^e^ile^^^fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață îticeareăsăofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Gheorghe Doja si are o suprafață de 20 mp. Accesul la teren se realizează direct din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă mixtă.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este regulată;

 • - terenul este situat sub o construcție existentă

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești pe baza documentației și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 120 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

4^

I

 • - permisibilă legal ;                                                                                             <

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă mixta;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietari comerciale si rezidențiale;

 • □     forma neregulata și suprafața terenului de dimensiuni mici, precum si amplasarea acestuia fata de construcțiile deja existente limitează posibilitățile fizice si legale de construire.

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren cu caracter comercial care sa deservească construcțiile din vecinătate.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere. exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.


urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în caicul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

A

CARACTERISTICI

COMPARAB

I L 7E-

A

B

* c

OFERTA

OFERTA

OFERTA

---■-----— - " '       -----ÎȚ»

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

iPloiesti

AMPLASAMENT

Str. Gheorghe

Doja 76

str. Gheorghe Doja

str. Elena Doamna 52

zona Gheorghe

Doja

PROPRIETAR

Primăria Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

20,00

461

900

192

data inspecției

nov 2018

ian. 19

ian.19

ian. 19

pret/mp-oferta

?

204,00

200,00

224

valoare oferta

?

94044

180000

43008

id anunț

X2L8130FL

5734380

X2L813081

contact

733358130

724239766

733358130

agjmob

proprietar

proprietar

alte caracteristici

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Teren liber

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 52,54 mp

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

c

Suprafața teren (mp)

20,00

461

900

192

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

204,00

200,00

224

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-10,20

-10,00

-22,40

Preț corectat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa intre 5% si 10% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obținută prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertând si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independen t

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 52,54 mp

Ajustare (EURO)

6,50

0

8,20

Ajustare (%)

3%

0%

4%

Preț ajustat (EURO)

200,30

190,00

209,80

Motivare ajustare

Ajustarea tine cont de costul necesar demolării eventualelor construcții demolabile existente pe terenurile comparabile. ComparabileleA si C beneficiază de construcții din cărămidă cu Aed de 100 mp respectiv Aed = 52,54 si a fost calculat un cost de 30euro/mp demolabil / la suprafața de teren

Condiții de piața

Ian. 2019

Ian. 2019

Ian. 2019

Ian. 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

l *

V

Preț ajustat (EURO/mp)

200,30

190,0 l

20W<=|

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustari.j. \

Ajustări specifice proprietății

r

.....V..,

Localizare

Str. Gheorghe

Doja 76

str. Gheorghe Doja

str. Elena Doamna 52

Gheorghe

Doja

Ajustare (%)

0%

5%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

10,30

0,00

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare pozitiva de 10 ,30 euro pentru comp B, deoarece are o localizare mai inferioara fata de subiect. Ajustarea s-a determinat pe baza perechilor de date intre comp A si comp B

Drum acces

asfalt

asfaltat

asfaltat

asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

Electricitate, Apa, Canalizare, Gaze

Toate Utilitățile la limita

Toate

Utilitățile la limita

Toate Utilitățile pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

20,00

461

900

192

Ajustare (%)

4%

10%

0%

Ajustare (EURO/mp)

7,63

19,80

0,00

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări pozitive comparabilelor A si B, deoarece au o suprafața de teren mai mare fata de proprietatea subiect. A fost comparata proprietatea C (asemantatoare subiectului) cu proprietatea B ( suprafața mai mare fata de subiect) si a rezultat o ajustare de 19,8 euro/mp pentru fiecare diferența de aproximativ 700 mp

Deschidere (ml)

5,03

19,95

5

17,4

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

■**

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustari,; r . ; •     '■ < .f,    .

i '

...

-.....

Relieful/forma terenului

Neregulat,

Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

UReguiăî,

Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

0% '

Ajustare (%)

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

7,63

30,10

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

207,93

220,10

209,80

Ajustare totală netă (EURO)

14,13

30,10

8,20

Ajustare totală netă (%)

7%

15%

4%

Ajustare totală brută (EURO)

14,13

30,10

8,20

Ajustare totală brută (%)

6,93%

15,05%

3,66%

Suprafața teren (mp)

20,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

209,8

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

4.196

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru compara

sila:

C

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 209,8 euro/mp, adică 4.196 euro /19.960 lei.Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.


în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținiite^ următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 209,8 euro/mp, adică 4.196 euro / 19.960 lei

Valoarea de piață teren 20 mp = 209,8 euro/mp, adică 4.196 euro / 19.960 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere. Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 06.03.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL Evaluator autorizat:

-4*

SC OPiNiOM SRL.ANEXEr SC OPtNtON SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 306549 din 14-08-2018

•z.


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. _____ 1099 Din:      2 9 itffi 2018

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOUCITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VANZARE

Ca urmare cererii adresate de ___________ _____ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domiciliuhsediul in județul ..........PRAHOVA_______________ localitatea        _________PLOIEȘTI

satul. _____________ ________ ___, sectorul -    , cod postai           100066

strada                   B-DL. REPUBLICII_________' ,nr._________.2. ____,b|.     ______ -      ~

sc.. ..   ..... ,et......____ , ap. -     . tel/fax_______ 0244516699    ______, e-mail

înregistrata la nr. .„_Ș06?49______din ...    14-08-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul .... ........... ___ ______________ __, sectorul ____i.__, cod postai:______ .        "

strada______J3IBOROTEDOJA ..........sBr. _ 76 j,l.__         _

sc. ~   , et. ~ ap. ~ sau identificat prin:                                 -

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.              209            /

faza __PUG__aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 38212009       __

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul ( cu nr. cadastral 143360 format din teren in suprafața de 20 mp ) se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este domeniu privat a Municipiului Ploiești, conform HCL nr. 465/28.11.2017 si a Extrasului de carte funciara emis in baza cererii nr. 116579/09.01.2018.

ConformPUGsi RLU este prevăzută zona cu interdicție temporara de construire pana la elaborare PUZ/PUD si protecție arhitecturala.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale;

IS-aona pentru instituții si servicii de interes general

IScxr-instilutii si servicii de interes general construcții complexe,cu restricții de întocmire PUZ/PUD.

-funcțiunea dominanta: instituții publice de interes generai cu regim mixt de inaltime, instituții publice aferente zânelor de locuit;

-funcțiuni complementare: activitati productive nepoluantc, cai de circulație pietonala, spatii verzi, scuaruri;

Utilizări permise: instituții publice ; locuințe ; servicii profesionale, sociale si profesionale ; comerț, turism ; parcari publice si aferente funcțiunilor admise; activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr,10/1995 si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interâse : unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.30 din R.GU.

 • 3. REGIMUL TEHNIC


UTR-N-22, IScxr; (POT = 50%, CUT = 1,50); conform HCL nr,293/2007;

 • - suprafața teren 20 mp, parcela Neconstruibila.

 • - regim de înălțime mixt;

 • - retragere minima obligatorie de 12,50mdin axul str. Cheorghe Doja;

 • - terenul are acces la str.Gieorghe Doja si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in ®na;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urmanismul (actualizata).

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTA DILORDE URBANISM Documentația urbanistica PUOsi RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in s copul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - VANZARE -

CFRHFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DEALTORIZATIEDECONSTRLTRESAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DECONSTRLCTn      :

 • 4. OBLIGATII AI TTITnJEARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CEprivind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin cenificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după coz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluam intactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de rrediu se desfasoara după erraterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice conpetente.

In vederea sarisfecerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea conpetenta pentru protecția mediului stabilește mecanismil asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitieiin acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularii are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In uhtb evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii conpetente pentru protecția mediului.

Jn situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra j mediului, solicitantul are obligația de a notifica aces t fapt autoritarii administrației publice conpetente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

s In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării proced urii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 5.CERERFA DEEVUTERE A A UTOIUZATEEIDE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INSOUTA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi s i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu <6spune altfel (copie legalizata);

  c) documentația tehnica - D.T., după caz:

  □ D.T.A.C.


  D.T.O.E


  d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

  d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

  • □ alimentare cu apa

  • □ canalizare

  • □ alimentare cu energie electrica

  • □ alimentare cu energie termica

  d.2) avize si acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu


  O gaze naturale

  • □ telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban


  □ proiecție civila
  sanatatea populației


d.3) avizele/ acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 0 luni de Ia data emiterii.


  PR1MA&

  ADRIAN FLORIL DOBRE


  L.S.
  ''


  SECRETAR,

  LAURHNHU DITU

  ARHITECT SEF,

  CRISTINA HER.TIA

  Qrfy 23.c8.2of3

  DIRECTOR ADJUNCT,Achitat tara de..........lei, conform chitanței nr..............din................

art. 476 Cod fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta ia data de

r ...... .           a/£

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI        " Z

__________ sc.l :200 (intravilan)

Nr. cadastral ________, Suprafața tnasurata     _ __Adresa imobilului

.... VfîXo '


Cartea funciara n-.


20 mp.


str.Gheorghe Dopstr.Gheorghe Dojasnr.76!mun.Ploiesii1j»iț?rtiMvft7^i

UnitâsgaXdaHni^âhTn^nfoTraT:T!


PLOIEȘTI "


•’« 1 /.<?> / r ■/'& '•tf

: >* Cj,. '

Ț, 5r

1 ’


..i.

- i;ANEXA LA CSRTIFICÂ^L DE URBANISM l°29.dh


1CC i7


2.88

LOT 2


•                             j li'

A hcN


Popescu loan


_________________^A.DATE REFERITOARE LATF.REN

Nr. parcela Categorie do > Suprafața (mp. )

____... fd.ruMa              _ ______________ __1___| jCc_        20mp_ JTotal........(' ~       ~             ■  ■ -

'B/DAiE^FWlf6SEÎAraN^Î!CTIE“

Destinație ^Suprafața constr.ilSr


fA Executant ; CAP'TAN V. VIOREL / • * (nume,prenume>--5nSîAȚ-'

XcF' ‘         :

/tjt CEf?TiR{;

// -, ff /ATcrjza | ă Ssrfc AO-PH,p CcnȘrr rraswatl’Xs .ussdj^'ifyrtș^ei îoTectfiutfnea cnt-^î/Tf £acuTi«H2Wt£ ewețp&xfcnU sc-X^jși ou

■fes


Inspectori


Zi?


•Sun Ttaiura si slan asiaj Oficiu! da Cadastru și PuMcfete imobifetâ prahova i i WCU CONSTANȚA fU, ! CONSILIER GR.1

< •

*

!

( ')

M.A y

i

1

:                          |

(            ) i             !

y

i!                           î

1

1

l

i

i                                   !

r.*2cK3


 • • Delimitare

 • • Profite transversale

tip

îl regim de aliniere

*


CCR/


\ ■ <1

| \P35C1aJ:

c

• / /■

Li       v7     -1

•><>


r /     \

AX y

\ ;

i k           /

j

i Vy

-_- 7   -

~=4—


§2

|SO

g

O

i J

HTEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 143360 Ploiești

 • A. Partea I, Descrierea imobilului


Adresa; Loc. Ploiești, StrGheorghe Doja, Nr. 76, jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143360

20

Teren împrejmuit;                                                            ,

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1

  116579 / 22/12/2017

  Al


  Act Notarial nr. 3276, din 21/12/2017 emis de Minea Octavian;


  Se infiinteâza cartea funciara 143360 a imobilului cu numaruli . Bl cadastral 143360/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu, ț.________. numărul cadastral .9273/1 înscris, in carte a funciara 136844;_____ |

  "^r^întahulăre, 3repF8eTflBFRIETKTE7BoEănffirpi^£ege7TotâăctuâlaT 1/1 r 1)' MymcrPiuT^LdiesfMdomenîurprivIty ~ZL.

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 136844/Plaiesti, inscrisa prin încheierea nr 16217 din 06/03/2014,


  Act Administrativ nr. 267, din 29/11/2006 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI


  Al


 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmlnteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini         ____

Referințe


- , . ..                                           Csrte t~ undară tvr. 2-43jqO Cufnunâ/Orsș/Municjpiu.^ Ploiești

__    .  .    . __        Anexa Nr. 1 La Partea î            ~       ~ *    "~-

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații 7 Referințe

143350

20

* >uprafavj este cjeteiHitiaui "i pianul utr piutetîtc Stereo 70

Date referitoare fa teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

2.504

2

. 3

7.854I

3

4

2.884 j

4

5

2.253

5

1

5.385


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru, *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

_

curți construcții

DA

20

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară origina^p^t/ptăr^e acest ■oirou.                                                                     jr w 4f %

prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul put/x^ca'ctșJbcîuriJ^prin


prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul p'jt/ic®rsctetor juHJrcg prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar inf®^illș^s^otăț¥%lint susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                    1

S-a achitat tariful de 120 RON, -Bon fiscal nr.87614/21-12-2017 in suma de 120, pe^țjwsei^Oyt'd^^ubiicSate imobiliară cu codul nr. 222.                                                    V-rW?'?/ */

Data soluționării, 03-01-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

A IMAM.ARU ROPICA1AARGARITtv^iurs)

'.o3&


o O

---------------------....

(părâufși se<fmăt«ra)

/ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LEG A WĂT E’ >A

HOTĂRÂREA NR, 465      A' — •

privind aprobarea dezmembrării în două loturi

a terenului situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 76

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Draguiea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 225/27.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două ioturi a terenului situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.11.2017;

Având în vedere că terenul situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 76 care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Consiliului Local aparține domeniului privat al municipiului Ploiești are numărul cadastral 136844 și este înscris în Cartea Funciară numărul 136844 a UAT Ploiești;

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 80070/ 08.09.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

In baza prevederilor art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art879 și art,88O din Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1). art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă dezmembrarea terenului situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr.76 în suprafață de 30 m.p înscris în cartea funciară numărul 136844 a UAT Ploiești, în două ioturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 143360 având suprafața măsurată de 20 tn.p.; - Lotul 2, cu număr cadastral 143361 având suprafața măsurată de 10 m.p.

Aceste ioturi se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.80070/ 08.09.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova care constituie Anexa nr. 1 și planurilor care constituie Anexele nr. 2uu. J și nr. 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                      -S*        O~\

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să seiw^ir acțtfh\de \ dezmembrare în formă autentică» precum și orice alte documente privind’ operațiune^ de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Pld$e^^ dtice Ia( îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                      B /

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 noiembrie 2017

~                              t ’s N O k"

Contrasemnează,

SECRETAR,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ^vO^, George-Sbrin-Niculae BOTI^ț          w

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE- (intravilan) sc.1:200 j Nr. cadastral k

E l r

I C ârtCS. jc liCiâm Tir.


str.Gheorghe Dojajir.is.mun.Ploiestijtui.itraljuț'trs'i»” :ț

;________

’ Zr?t'“’i^SF^rFțk ■ wwm


str.Gheorghe D^a

1

7-50.51-

- onsiiiui tocai ai rnun.i ' oiesti

TABEL DE MIȘCARE PARCELA PElOTRl?DEZLIPIRE IMOBIL

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire/alipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după de dezlipire/alipire)


NR.CAD.

! Suprafața j (mp-)

! Categoric de j folosința

136844

' ...............\

!

i

30 mp.

ț

Cc

nr vechi 9273/1

. J

i

Total

As            /«i/>

--— — ■ ■—--■— ■ .—.ii

! Descrierea i imobilului

iAUTORIZARE

RCM’H.F Hr, 0152


LOT 1

CONS/L/BS'îSfoy® ------StampiiaSCPii q


......//£ J /43c

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI       '
____sc,l:200 (intravilan)

~ St^ rafala masuratajstr.GhWr9he DOi3


LOT 1


ț.

Dumitrescu Eufrosina g>

*


A.DATE REFERITOARE LAtTEREN

Categorie de ! Suprafața (mp.) tnl-Viț.t" 1                                    ‘


MențiuniCc


10 mp.Cod

coruHiuctie

Destinație

Suprafața constr.ia sol (mp.)

Mențiuni

Total


Suprafața masurata a imobilului = 10 mp.


Executant : CAPITAN V. VIOREA (numeJprenum?Lr^-^ ;

// de

(g

-‘ i---------su^orijor ta

si, / r^jgea^bln &enm


/i ț :

2

wasw^gjarea nisși

’ " * i doc® cu n"

Ser^aUtra si stampila         ---------


Curtam stm coreclititfinfia > GorcsjmcteHteInspector

Vi \-,o

Contam întOKfUîew imabiîulul in baza de date int

ehîwireg numărului cs^sîra!


“ ea.na.urTS |Ș?Sît|—7


Oficiul de Câdaslni și Publicitate In'obiaf&Rtșhovs


îÂ^tîJ CONSTANȚA /i^

CONSILIER GR.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELLMITARE A IMOBILULUI sc.l :200 (intravilan)

! Su -rafata măsurată <

-t-—


Adresa imobiluluistr.Gheorghe Doja,nr.7d,inuri.Ploicsii,JuiiK’<abâvăr’'7^’


Tffiîtetea Administrativ Teritorial.” ■        .*Z’'eĂ>"S V’


str-Gheorghe DO)a

1 6


I i i

t

i

Mi

CftV Uti r


Dumitrescu Eufrosina


1Cc 7

*> Rflm

115

LOT2 t.

• \

"\ > l; ’

r -


onsiliul Local al mun.r'oiesti


Popescu loan i


A.DAT.E REFERITOARE LAaTEREN


Nr. parcela (Categorie de

“fiiltrinti

Suprafața (mp.)

Mențiuni                           i

1 i n ce

20 mp.

L.O I. 1 -gard de femn+calcan

r .     —.4

„ .. . _______—j

Total


__ B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod .        Destinație

E coirctntotie I___

ț............

* TotalȚ'

T~


Suprafața constrja soîf (mp.)      _


Menriuni


Suprafața masurata a imobilului = 20 mp.Executant : CAPITAN V. VIOR.EL /»•• i (nume.prenumeLr^^ElfeT^.^

. DE /$ o AUTORI2ARE | senăWH.fWf 0?52

Confirm ntasurall                            ,       ■(J /

norecStudines ?nt ^irii dGoumWM^febaMcaie si .f»/-eorospoiwerîta ac


Inspecta^^^T^

Confirm inltWdCerea itrObi'^l’i fn b«2S oYfl^Jrk«graia Si atribuirea wna-duirad^siral X&T’bî.f ,r’°'6Vc ’ \W>.


-------— . .. , ______

Oficiul da Cadastm și PuMrlate Imobiliară Prahova

. _____________ . I

ihNvu oONb IAN ia r' “ CONSILIER GR. îitS-a cerut autentificarea următorului actACT DE DEZMEMBRARE
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr, 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscala 2844855, prin împuternicit DOBRE ADRIAN-FLORIN, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Feroviarilor nr.2C, județul Prahova, primarul Municipiului Ploiești, in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 465/28.11.2017 si încheierea nr.263/23.06.2016 pronunțata de Judecătoria Ploiești, in dosar nr.l 1933/281/2016, am hotarat dezmembrarea terenului in suprafața de 30 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 9273/1, înscris in cartea funciara nr. 136844 a localității Ploiești, in doua loturi, astfel:               — — — —

Lotul 1 - teren in suprafața de 20 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 143360. ■ — — • —                                 -■

Lotul 2 - teren in suprafața de 10 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 143361. ■     • — — ------ — -----—        ---------

Terenul este proprietatea Mun. Ploiești, aflat in administrarea Consiliului Local al Mun. Ploiești, in baza Hotărârii nr. 267/29.11.2006 modificata prin Hotararea nr. 109/29.03.2016 si se afla in domeniul privat al Municipiului Ploiești.' — ■—                        -■   — — — —

Configurația si vecinatile loturilor descrise mai sus se identifica cu schitele de plan, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova sub nr. 80070/11.09.2017. ~ ■ -

Dezmembrarea terenului descris mai sus nu s-a făcut in scopul realizării de lucrări de construcții si infrastructura.- — — — — — — — — — — — —

Terenul care se lotizeaza nu are sarcini, după cum rezultă din Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 113800/14.12.2017, eliberat de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

înscrierea in cartea funciara a prezentului act se face prin grija biroului notarial. ~ ~ ~

Redactata si dactilografiata la biroul notarial, astazi data autentificării, intr-un exemplar original, pentru arhiva biroului notarial.                          ~ ~ ~ ~ ~ ~     ~ • ~

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Prin împuternicit

DOBRE ADRIAN-FLORIN


*.'«îUKx? •h'H.-r


PROIECTE


Suprafața tcrrn = 461 mp
IMOBILIARE NOI

Teren intravilan de vanzare, zona Gheorghe Doja, 461 mp

94.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA: X2L8130FL


Caracteristici


Suprafața teren:

461 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

19.95 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

Tip teren:

Construcții


Utilitati


Utilitari: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demalabila, La sosea, Acces auto. Teren imprejmuit


Localizare


Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal. Mijloace de transportDestinație: rezidențial


Căutăm Specialist SEO Autentificare

Cont Ajutor


Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești


/ Anunțuri Imobiliare in Ploiești / Anunțuri Terenuri in PirSALVEAZĂ ANUNȚUL


Teren central 900mp

Ploiești, Prahova

Acum o săptămână

180.000 EUR


Zona


Central Tip teren


Teren construcții


Clasificare teren


Intravilan Suprafață teren (m2)


900


Vând teren ,900mp,situat pe strada Elena Doamna

Localizare anunț

Căutăm Specialist SEO Autentificare Creare Cont Ajutor


Strada c.h«of9be'’
SALVEAZĂ ANUNȚUL

Calculator Rate

Valoarea

180.000 EUR

vreaucredit.ro


Durata creditului

240        LUNI

Credite recomandate

Creditul de investiții imobiliare cu garanție ipotecara si asigurare

BCRS

Creditul imobiliar CASA MEA dobanda fixa 10 ani in lei de la BCR

Contactează utilizatorul

Teren central 900mp

Adresa ta de email

Edalsrl

PROPRIETAR


Numărul tau de telefon


M-ar interesa mai multe detalii.

ID 5734380

Nu sunt robot

reCAPTCHA

Confidențialitate • Termeni


Căutăm Specialist SEO


Creare


Anunțurile utilizatorului Edalsrl

Edalsrl " .,<■

PERSOANĂ FIZICĂSALVEAZĂ ANUNȚUL

VEZI TOATE ANUNȚURILE

Terenuri din:

Județul Prahova Ploiești Campina Breaza 8aicoi Bușteni Vălenii De Munte Sinaia Bucov

Stai la curent cu cele mai noi oferte!

Abonează-te la newsletter

adresa de email                                             a-jN

Căutări Frecvente:

Casa de vanzare Casa Apartament 3 camere Teren Apartament 4 camere

Anunțuri similare

SALVEAZĂ ANUNȚUL

adresa de email

Auto-Moto-Nautic

Mămici și pitici

Promovarea anunțurilor

Blog

Google Play

Imobiliare

Afaceri-Servicii

Aplicații: Android și iOS

Campanii și spoturi TV

Electronice-Electrocasnice

Locuri de muncă

Verificare telefon

Antena TV

App Store

Casă-G radină

Animale-Agro-Industrie

Ajutor

Intact Media Group

Modă-Frumusețe

Sport-Hobby-Timpul tău liber

Reguli de utilizare

ANPC

Harta județelor

Termeni și condiții

Hartă site

Politica de cookies Politica de confidențialitate Contact

© Intact Media Group

Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile liciPROIECTE


Suprafață teren = 192,00 mpIMOBILIARE NOI

Teren intravilan de vanzare, zona \ Gheorghe Doja, 192 mp

43.000 EUR            ;

PREȚ negociabil

;-.r ■ i'-fțj, ..

ID OFERTA: X2L813081


Caracteristici


Suprafața teren:

192 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

17.9 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

2

Suprafața construita:

52.54 mp

Tip teren:

Construcții


Utilitati


Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. La sosea. Acces auto, Teren imprejmuit


Localizare


Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport. Iluminat stradalr........4MEX4 //£.. Â                /îo

.< PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
sc.l :200 (intravilan)

Nr. cadastTal

Suprafața masurata!                                  Adresa imobilului                 * .    •

_ U5Xo.......

20 mp.     |                    str.Gheorghe Doja.nr.îb.rnun.Ploiesti^u^l’rahbvâ.             >

Cartea funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritorial u'; \ T)       ifcA i''iA‘l

PLOIEȘTI     ’r |str.Gheorghe Doja


Popesc^ loanconstructl


Destinație


Suprafața constr.lasol


Mențiuni


InspectorExecutant : CA PITA N V. VIOREL / (nume.prenum e        7


ț


IJtRT;Hc.4T DE *u-cr-(i7A,?5 vsr^ RO.PK.p jJr 0]52 j’j riea rnas@g^^are^ Mj©pfoferenir