Hotărârea nr. 165/2019

Hotãrârea nr. 165 privind modificarea poziţiei 822 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

V1ZAJ PENTRU -lSgai^tate ^B^RETAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 165 privind modificarea poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 209/15.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 162/16.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 261/15.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.135/16.05.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 09.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Costache Negri nr. 1, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de PFA Silviu Marian NASTASIA, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Șorin*NicuIae BOT!


Contrasemnează: SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOVANEXA NR. 1 LA HCL 16-^^g)

T .j,

A*'


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUj »         *    A

V?

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND^O^fjp ]g

,/X?

l ADVI                  \iA X/

TABEL              \  ~

privind modificarea poziției 822 (referitoare la imobilul situat în Plâlești, str.

Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

822

Str. Costache Negri nr. 1

Gogulescu Aurelian Nicolae

Teren -curte

58,94 mp-

indiviz din 78

mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Merișor Sterea

Teren -curte

10,57 mp-

indiviz din 78

mp

Burghelea Sebastian

Laurențiu

Teren -curte

8,49 mp-

indiviz din 78

mp


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


o o h-O


00


o IT)

o DO m


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

78mp

Str.Costache Negri nr.l

Cartea Funciara nr. '      | U,A.T.|       Mun,Ploiești - IntravilanA.Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Mențiuni

î

Cc

7S

teren delimitat cu arduri

dotai            . 78

B.Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața masurata la sol (mp)

Mențiuni

'loial


Suprafața totala măsurată a imobilului = 78mp Suprafața din act = mp


Executant

PFA Silviu Marian NASTASIA


Inspector


o o rx o

00


*o


Confirm iX^cWarea măsffcsȘn jlor la teren corcctitudi /eS intQ.q»tp,Cd<fcunie:.Mici cadastral si coresyorfdentâ'yb^^ia cu realități din teren.


Confirm intrp'dueerâa&nobilului in baza de date

Semnătură si parafa

■■■ tăiosțj'. > '                           '»

integrata si atribuirea numărului cadastral /<• :

L \

Datâ:\

Stampila

° s t v


'a oi