Hotărârea nr. 164/2019

Hotãrârea nr. 164 privind modificarea poziţiei 971 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 164


privind modificarea poziției 971 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 211/15.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 163/16.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 164/15.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.136/16.05.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 971 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Raportul din data 09.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada Mihai Bravu nr. 52, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 971 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) art. 45 și art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea poziției 971 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Mihai Bravu nr. 52 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează: SECRETAR, loana-Geanina SERBINOV


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.1


LA HCU ! 20/5

'li âwJ


TABEL

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 971 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 52 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,CarmenȘef Serviciu Intabulări Bunuri,


NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (m.p.)

Obs.

971

Strada Mihai

Bravu Nr.52

Balteanu Angelo Nicolai

Teren curte

243.23 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p.

Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești

Mihai Sebastian Sorin

Teren curte

139.03 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Marosi Viorica

Teren curte

189.63 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Iliescu Virgil Paul

Teren curte

127.75 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Alexandru Puiu

Teren curte

170.65 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Sardaru Daniela

Teren curte

139.00 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Muraru Silvia

Teren curte

23.02 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Teren garaj

21.00 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Haraidon Pompiliu

Teren curte

40.69 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Teren garaj

34.00 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Mădălin Negoiță

$


Strada Mihai Bravu


382700.00.


302650.00


382600.
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500

jNr. Cartea Funciara


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

INTRAVILAN

153jmp

Ploiești, strada Mihai Bravu, nr.52

Unitatea Administrativ teritoriala(UAT) Ploiești

A. Date referitoare la teren


Categorie du Suprafața folosința

TDI-Cc


(mp)


Mențiuni


1531 împrejmuit cu gard metal, lemn, zid si plasa


1531

B. Date referitoare 'a construcții

Cod

Destinație

Supraf construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

188

onstructie LOCUINȚA C1 parter, supraf. constr. desfasurata =188mp

02

CL

85

Construcție LOCUINȚA C2 parter, supraf. constr. desfasurata =§Șmp

03

CL

130

Construcție LOCUINȚA C3 parter, supraf. corjstr. jJșsfasurata =£13tMîîp--ri

04

CA

34

onstructie ANEXA C4 parter, supraf. constr. tdasfasuraiă'-=^4l^^’> O

05

CA

21

onstructie ANEXA C5 parter, supraf. cbnstty esfasurata =21mp "'■r

Total

458

Suprafața totala măsurată a imobilului^4531rtip Suprafața din act=1524rrip >


Executant :SC PRAXIS GEODEZ SRt' Seria RO-B-J,nr.O76tV2015 Str. HANI BAL, nr. Mail;magdalena_


Confirm executarea măsurătorilor întocmirii documentației cadastru Itfsi cores cu realitatea din
X ț? w.

Confirm ihtrd'ducerea^rmotyiui^'in         date integrata

si atribdițe&oBiiarul (K raastrai

Semeaturs - rafa


Data


Stampila BCPI