Hotărârea nr. 163/2019

Hotãrârea nr. 163 privind includerea unui imobil – teren în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZAȚ PgjțjlTRU l e ga l i ț aț e ȘrCRETAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 163 privind includerea unui imobil - teren în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 204/14.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.155/14.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

5                                        9                              Z                                                        7                      j

Publice, Contracte, sub nr. 157/10.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.130/14.05.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unui imobil - teren în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”-,

Luând în considerare Raportul din data de 09.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unui imobil-teren identificat în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul-teren menționat la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.Situația imobilelor ce urmează să fie incluse în « Inventarul bunurilofjâar \ A alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »      >7

Nr.crt

e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 98 m.p. situat în Ploiești, str. Curcubeului nr.33A


Director executiv adjunct,


Amedeo FlorinSef Serviciul Inventariere

9

si

s

Evidență Bunuri,

Gabriela Mîndrutiu

»

Șef Serviciul Intabulări Bunuri, Mădăfin Negoiță
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500      ______________

Adresa imobilului