Hotărârea nr. 162/2019

Hotãrârea nr. 162 privind modificarea poziţiei 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

VI2AT PENTRU l^gXutate SECRETAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 162

privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.

Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 202/14.05.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 152/14.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 256/14.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 127/14.05.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 17.04.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Rudului nr. 76, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr.76) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Rudului nr. 76, se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare întocmite de S.C. Map Minerva S.R.L., care constituie Anexele nr. 2 și 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-lSorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR,

Ioana-Geanina SERBINOVPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND


TABEL privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.

Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

Felea Otilia

Teren -curte

129 mp în exclusivitate

Total teren curte = 262 mp

1147

Str. Rudului

nr. 76

Imobil aflat în

Zăinescu Iulia

Teren -curte

133 mp în exclusivitate

domeniul privat al

Letiția

municipiului

Ploiești

-

Teren situat sub construcția CI

62,89 mp indiviz din

105 mp

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

129 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Rudului, nr. 76

- intravilan.CALCUL ANALITIC TEREN -FELEA

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m}

Y(m]

1

381946.787

580593.762

0.33

2

381947.112

580593.825

8.72

3

381945.444

580602.383

4.50

4

381944.585

580606.800

3.47

S

381943.920

580610.204

3.94

6

381943.239

580614.083

2.53

7

381941.649

580616.047

9.24

8

381933.266

580612.161

0.87

9

381932.459

580611.833

3.10

10

381933.035

580608.792

6.22

50

381933.847

580602.630

4.93 i

11

381934.539

580597.747

4.35

12

381936.637

580593.932

0.65

13

381936.674

580593.283

2.60

14

381939.242

580593.710

1.22

15

381939.513

580592.520

1.70

16

381941.165

580592.920

7.99

17

381939.543

580600.745

1.36

18

381938.214

580600.461

3.66

19

381937.393

580604.031

0.45

20

381937.834

580604.120

4.79

21

381936.802

580608.798

6.94

22

381943.610

580610.150

8.50 I

23

381945.312

580601.822

tfW-

24

381945.140

580601.789

.8.19'

S=129.00mpM%.P MINERVA S.R.L.

' Conr^\: Blejoi, sat Ploieștiori

J381960


381960


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULU

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

753 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Rudului, nr. 76

intravila

Cartea Funciara              UAT JF* JE O X JE X’ X

381940


381920381940


CALCUL ANALITIC TEREN ZAINESCU

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi I

D(i,i+1)

X{m]

Y[m]

25

381948.524

580585.343

0.55

26

381948.660

580585.880

8.09

2

381947.112

580593.825

0.33

1

381946.787

580593.762

6.93

27

381948.111

580586.960

1.48

28

381946.652

580586.684

1.10

29

381946.432

580587.759

3.00

30

381943.473

580587.257

0.73

31

381943.555

580586.531

6.05

32

381937.612

580585.399

3.89

33

381936.800

580589.199

1.16

34

381936.975

580590.342

1.89

35

381938.037

580591.904

1.11

36

381939.024

580592.402

0.50 ,

15

381939.513

580592.520

1.22

14

381939.242

580593.710

2.60

13

381936.674

580593.283

0.65

12

381936.637

580593.932

4.35

11

381934.539

580597.747

4.93

50

381933.847

580602.630

6.22

10

381933.035

580608.792

3.10

9

381932.459

580611.833

3.06

37

381929.624

580610.680

2.41

38

381930.073

580608.30£L

39

381930.876

580602.-21J5

: ^9.43

40

381932.213

5B0592.SȚT;

41

381932.618,

58OȘ8ETȘ56-

I 42

381933.460

580582.870


381920AU Z',:?»

Executant: In&fyscu A. Roxapț fanai