Hotărârea nr. 161/2019

Hotãrârea nr. 161 privind încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 161

privind încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 205/14.05.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 154/14.05.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 160/13.05.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 129/14.05.2019 la Direcția Economică, cu privire la încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 09.05.2019;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești privind realizarea în comun a programului „Coniunctis Viribus II” (cu forțe unite) care își propune reconstrucția ecologica în tarlaua TI3 parcela 197 a 4 ha de perdele forestiere de protecție a arealului Municipiului Ploiești.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Protocolul de Parteneriat menționat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează: SECRETAR,


George-Sorih-Niculae BOTE              na-Geanina SERBINOV