Hotărârea nr. 160/2019

Hotãrârea nr. 160 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZAT PgNTRU

SECRETAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 160 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 198/10.05.2019 a consilierilor Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea și Sorin Văduva și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 151/13.05.2019, al Direcției Economice nr. 123/10.05.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 156/10.05.2019 referitoare la modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere procesul verbal și Raportul din data de 09.05.2019 ale Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 180/20.07.2018 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Drăgușin Paulica, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 16/27.02.2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Tudor Eduard - Emilian;

In temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 și art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul modificării componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale prin înlocuirea membrului titular Paulica Drăgușin cu doamna consilier Marilena Stanciu și a membrului supleant Eduard-Emilian Tudor cu domnul consilier Florin Sicoie.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.228/28.07.2016 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2019

PREȘE


Contrasemnează: SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV