Hotărârea nr. 16/2019

Hotãrârea nr. 16 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 16 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 29/28.01.2019 a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate nr. 554/28.01.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale;

având în vedere raportul de specialitate nr. 22/29.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 28.01.2019;

ținând cont de solicitarea operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. nr. 10597/07.12.2018, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 2057B/07.12.2018 și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 224/14.01.2019;

în baza prevederilor contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, atribuit în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. 1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale conform Anexei la prezenta hotărâre și a Actului adițional nr. 4 la Contractul nr. 1792/13.09.2016.

Art. 2 Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-SoFin7Niculae BOTEZ


SECRETAR.ANEXA LA H.C.L nr. ...Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

A i

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

108,31

123,08

121,81

120,57

120,63

120,08

Utilizatori casnici urban (lei/ locuitor/luna)

9,03

10,26

10,15

10,05

10,05

10,01

Utilizatori casnici rural (lei/locuitor/an)

56,04

64,15

63,72

63,27

64,17

63,19

Utilizatori casnici rural (lei/locuitor/luna)

4,67

5,35

5,31

5,27

5,35

5,27

Utilizatori noncasnici (lei/tona)

249,39

284,49

283,42

282,43

281,32

280,17ACT ADIȚIONAL NR. 4La contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele : 2-Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei, nr. 1792/13023/13.09.2016

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR PRAHOVA, cu sediul în Ploiești strada B-dul Republicii nr. 2-4 Palatul Administrativ, camerele 610-611, județul Prahova, înregistrată Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria Ploiești cu numărul 38/15.10.2009, cod de inregistrare fiscala 26119626, cont RO 92 BTRLRONC 0258910401 deschis la Banca Transilvania Ploiești reprezentată de Toader Bogdan Andrei, având funcția de președinte ADI în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre: județul Prahova, Comuna Alunis, Comuna Aricești Rahtivani, Orașul Baicoi, Comuna Barcanesti, Comuna Berceni, Comuna Bertea, Orașul Boldesti-Scaieni, Comuna Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov, Comuna Cocorastii Colt, Comuna Cocorastii Mislii, Comuna Cosminele, Comuna Dumbravesti, Comuna Filipestii de Pădure, Comuna Filipestii de Târg, Comuna Floresti, Comuna Gorgota, Comuna Lipanesti, Comuna Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari, Comuna Paulesti, Municipiul Ploiești, Orașul Plopeni, Comuna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari, Comuna Scorteni, Comuna Sirna, Orașul Slanic, Comuna Stefesti, Comuna Tinosu, Comuna Tirgsoru Vechi, Comuna Varbiau, Comuna Vilcanesti, Comuna Valea Doftanei

Și

Primăria Comunei Alunis, cu sediul in Comuna Alunis, sat Alunis nr. 1042, județul Prahova, reprezentată de Bigiu Iulian Cristian, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Aricești Rahtivani, cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani strada Principala, nr. 75 județul Prahova, reprezentată de Cristea Alexandru, in calitate de Primar, Și

Primăria Orașului Baicoi, cu sediul in orașul Baicoi, strada Unirii, nr. 21, județul Prahova .reprezentată de Constantin Marius, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Barcanesti, cu sediul in Comuna Barcanesti, .reprezentată de Lupu Valeriu, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Berceni, cu sediul in Comuna Berceni, județul Prahova,reprezentată de Pândele Cosmina Ramona, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Bertea, cu sediul in Comuna Bertea, județul Prahova .reprezentată de Boghici Aurelian, in calitate de Primar,

Primăria Orașului Boldesti-Scaieni, cu sediul in Orașul Boldești Scaieni strada Podgoriei, nr. 2, județul Prahova, reprezentată de Bucuroiu Constantin, in calitate de Primar,-

Și

Primăria Comunei Blejoi, cu sediul in Comuna Blejoi, județul Prahova, reprezentată de

Dumitru Adrian, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Brazi, cu sediul in Comuna Brazi, strada Teilor, nr. 80, județul Prahova, reprezentată de Radu Leonas, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Bucov, cu sediul in Comuna Bucov, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de Savu Ion, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Cocorastii Colt, cu sediul in Comuna Cocorastii Colt, județul Prahova, reprezentată de Bardas Doru, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Cocorastii Mislii, cu sediul in Comuna Cocorastii Mislii strada Principala, nr. 23, județul Prahova, reprezentată de Alexandru Daniel, in calitate de Primar, Și

Primăria Comunei Cosminele, cu sediul in Comuna Cosminele, județul Prahova, reprezentată de Anton Corneliu, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Dumbravesti, cu sediul in Comuna Dumbravesti, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de State Valentin, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Filipestii de Pădure, cu sediul in Comuna Filipestii de Pădure, strada Valea Rea, nr. 344, județul Prahova, reprezentată de Morarescu Costel, in calitate de Primar, Și

Primăria Comunei Filipestii de Târg, cu sediul in Comuna Filipestii de Târg, județul Prahova, reprezentată de Manole Aurelian, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Floresti, cu sediul in Comuna Floresti, strada Principala, nr. 604, județul

Prahova, reprezentată de David Eugen Eduard, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Gorgota, cu sediul in Comuna Gorgota, strada Principala, nr. 70, județul

Prahova, reprezentată de Dumitru lonut Nicolae, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Lipanesti, cu sediul in Comuna Lipanesti, strada Principala, nr. 47, județul Prahiva .reprezentată de Nica Robert Viorel, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Magureni, cu sediul in Comuna Magureni, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de Gheorghe lordache, in calitate de Primar,

Și

•/«p...          \ * \

Primăria Comunei Manesti, cu sediul in Comuna Manesti, strada Prin^^la^^Jdjețul

V-' M

°z

Primăria Comunei Olari, cu sediul in Comuna Olari, strada Principala, judâțul^B^hpy^^^-reprezentată de Voinescu Milica, in calitate de Primar,                          MikJ"


Prahova, reprezentată de Nitoi Constantin, in calitate de Primar,                     v

. ..... ... ........

Și

Primăria Comunei Paulesti, cu sediul in Comuna Paulesti, strada Principala, nr. 650, județul Prahova, reprezentată de Sandu Tudor, in calitate de Primar,

Și

Primăria Municipiului Ploiești, cu sediul in Orașul Ploiești, strada Bd. Republicii, nr.2-4, județul Prahova, reprezentată de Dobre Adrian Florin, in calitate de Primar,

Și

Primăria Orașului Plopeni, cu sediul in Orașul Plopeni strada Independentei, nr. 12, județul

Prahova, reprezentată de Nita Dragos, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Poienarii Burchii, cu sediul in Comuna Poienii Burchii, strada

Principala, județul Prahova,reprezentată de Nedelcu Daniel, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Puchenii Mari, cu sediul in Comuna Puchenii Mari, , județul Prahova, reprezentată de Negoi Constantin, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Scorteni, cu sediul in Comuna Scorteni, județul Prahova, reprezentată de Neacsu Mihai, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Sirna, cu sediul in Comuna Sirna, județul Prahova, reprezentată de Sandu Valerica, in calitate de Primar,

Și

Primăria Orașului Slanic, cu sediul in Orașul Slanic, strada Progresului, nr. 4, județul

Prahova, reprezentată de Moraru Remus, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Stefesti, cu sediul in Comuna Stefesti, strada Principala, județul

Prahova, reprezentată de Tabaras Vasile, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Tinosu, cu sediul in Comuna Tinosu, strada Principala, nr. 347, județul Prahova, reprezentată de Andrei Iulian Gabriel, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in Comuna Tirgsoru Vechi, strada Principala, nr. 753B, județul Prahova, reprezentată de Dragan Nicoiae, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Varbilau, cu sediul in Comuna Varbilau, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de lonita Ion, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Vilcanesti, cu sediul in Comuna Vilcanesti, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de Manole Adrian, in calitate de Primar,

Și

  • ■ tir

• <5

  • ■ j

'©z


Primăria Comunei Valea Doftanei, cu sediul in Comuna Valea Doftanei in ju^țul Prahova, reprezentată de Lucian Vileford Costea in calitate de Primar,                                ..... v

(aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar),Renumită în</ cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea S.C ROSAL GRUP S.A, cu sediul în București, Str. Labirint, nr. 84, Camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/8222/1994, cod unic de înregistrare 6089555 AF:RO, cont R018RNCB0079002647060001, deschis la BCR, Agenția Titan, reprezentată de Bogdan Niculescu, în calitate de imputernicit, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

Având in vedere:

- Solicitarea deh

agatului cu nr. 2057B/07.12.2018.de modificare a

tarifelor, fiselor de

fundamentare

- Anexa nr.5 a

O.U.G 74/17 iulie 2018, ce prevede ca valoarea

contribuției pentru

economia circulara pentru deșeuri le municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

este de 30 lei/to începând cu 2019

Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităților de colectare si transport deșeuri municipale conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

Art.1 - Ca urmare a aprobării modificării tarifelor, Tabelul de la art.10 alin.l.lit a) (modificat conform Actului adițional nr. 3) se modifica si va avea următorul conținut:

Anul

Anul

1

Anul

2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

62.93

63.42

108.31

123.08

121.81

120.57

120.63

120.08

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/luna)

5.24

5.29

9.03

10.26

10.15

10.05

10.05

10.01

Utilizatori casnici rural(lei/iocuitor/an)

40.24

40.15

56.04

64.15

63.72

63.27

64.17

63.19

Utilizatori casnici rural(lei/locuitor/luna)

3.35

3.35

4.67

5.35

5.31

5.27

5.35

5.27


Utilizatori non-casnici (lei/tona)

X' V.

V /i /'x.

■ ■ O ..

196.8

3

191.5

0

249.39

284.49

283.42

282.43


Prezentul Act Adițional este încheiat in limba romana, azi_________, in doua exemplare

originale.

Pentru DELEGATAR

PENTRU DELEGAT

DELEGAT

Delegat,

Bogdan Niculescu


Pentru DELEGATAR

Președintele ADI,

Toader Bogdan Andrei

Primăria Comunei Alunis,

Bigiu Iulian Cristian

Primăria Comunei Aricestii Rahtivani,

Cristea Alexandru

Primăria Orașului Baicoi,

Constantin Marius

Primăria Comunei Barcanesti,

Lupu Valeriu

Primăria Comunei Berceni,

Pândele Cosmina Ramona

Primăria Comunei Bertea,

Boghici Aurelian

Primăria Orașului Boldesti-Scaieni,

Bucuroiu Constantin

Primăria Comunei Blejoi,

Dumitru Adrian

Primăria Comunei Brazi,

Radu Leonas

Primăria Comunei Bucov,

Savu Ion

Primăria Comunei Cocorastii Colt,

Bardas Doru

Primăria Comunei Cocorastii Mislii,

Alexandru Daniel

Primăria Comunei Cosminele,

Anton Corneliu

Primăria Comunei Dumbravesti,

State Valentin

Primăria Comunei Filipestii de Pădure,

Morarescu Costel

Primăria Comunei Filipestii de Târg,

Manole Aurelian

Primăria Comunei Floresti,

David Eugen Eduard

Primăria Comunei Gorgota,

Dumitru lonut Nicolae

Primăria Comunei Lipanesti,

Nica Robert Viorel

Primăria Comunei Magureni,

Gheorghe lordache

Primăria Comunei Manesti,

Nitoi Constantin

Primăria Comunei Olari,

Voinescu Milica

Primăria Comunei Paulesti,

Sandu Tudor

Primăria Municipiului Ploiești,

Dobre Adrian Florin

Primăria Orașului Plopeni,

Nita Dragos

Primăria Comunei Poienarii Burchii,

Nedelcu Daniel

Primăria Comunei Puchenii Mari,

Negoi Constantin

Primăria Comunei Scorteni,

Neacsu Mihai

Primăria Comunei Sirna,

Sandu Valerica

Primăria Orașului Slanic,

Moraru Remus

Primăria Comunei Stefesti,

Tabaras Vasile

Primăria Comunei Tinosu,

Andrei Iulian GabrielPrimăria Comunei Tirgsoru Vechi,

Dragan Nicolae


Primăria Comunei Varbiau,

lonita Ion

Primăria Comunei Vilcanesti,

Manole Adrian

Primăria Comunei Valea Doftanei,

Costea Lucian Vileford