Hotărârea nr. 159/2019

Hotãrârea nr. 159 privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

TRU E

TARCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 159 privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 208/15.05.2019 a consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 260/15.05.2019, al Direcției Economice nr. 133/15.05.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 161/15.05.2019, privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale și procesul verbal din 18.03.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Pelinului nr.17, persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale;

în conformitate cu Raportul din data de 13.05.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

In conformitate cu prevederile articolului nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr.310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/27.02.2019 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin. (5) lit. ”a” și alin. (6) lit. ”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art.l 15, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului curte în suprafață de 76.05 mp situat în Ploiești, strada Pelinului, nr. 17.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință și a terenului curte aferent acesteia situate în Ploiești, strada Pelinului, nr. 17, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3 Aprobă modificarea poziției 200 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                           9                                7                                                              7                        9                              7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

TABEL


privind propunerea de repartizare a unei locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legaleNR. CRT

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Stoica Elena - poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane,         conform

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/2019

Strada

Pelinului nr.17,

nr. inventar I-2 SI -0382, -0383,-0384)

Locuință formată din 4 camere în suprafață totală de 61.52 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 45,60 m.p.

Domeniu public al municipiu lui Ploiești

teren     curte     în

suprafață de 76,05 mp

Domeniu privat al municipiul ui Ploiești

^E;XA^Rf2

LA HCLNR. V$â/>)/C

TABEL

privind modificarea poziției 200 (referitoare la imobilul teren situat în Ploiești str. Pelinului nr. 17) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/27.11.2006 privin includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafață (mp)

OBS.

200.

Str.

Pelinului, nr.17

Stoica Elena

teren curte

76,05 mp, în exclusivitate

Imobil aflat în domeniu privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


întocmit:   q .

Sorin Sima *£3^.......

Adrian Ciripoiu

F